تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

پایان نامه تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

یکشنبه 30 خرداد 1395 11:23 ق.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع پایان نامه:

تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

استاد راهنما :

جناب دکتر شجاع احمدوند

استاد مشاور:

جناب دکتر عباسعلی رهبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مفاهیم از عمده ابزارهای معنابخشی به جهان و از مهمترین ابزارهای ساخت اندیشه هستند. مفاهیم وقتی در بستر گفتمان­ها قرار می­گیرند کاربرد آن­ها عوض می­شود. در این پژوهش از دیدگاه تبارشناسی به تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه می­پردازیم. متعاقب انقلاب مشروطه، با گذار از ساخت قدرت سنتی به ساخت قدرت جدید و تحول روابط قدرت ـ دانش، مفهوم اجماع نیز متحول می­شود. به گونه­ای که می­توان گفت انقلاب مشروطه نقطه عطف تحول مفهوم اجماع است.

  مفهوم اجماع در بستر گفتمان قبل از مشروطه در هیأتی نخبه­گرایانه و متصلب، صرفاً در استنباط احکام فردی بروز کرد، لیکن در نتیجه­ی تحول روابط قدرت ـ‌ دانش در بستر گفتمان جدید،  برداشتی متوازنی از منطق نخبه­گرایی و دمکراتیک در استنباط احکام زندگی جمعی از مفهوم اجماع حاکم شد. این پایان­نامه با چنین فرضیه­ای تلاش می­کند تحول مفهوم اجماع را با استناد به شواهد و جریان­های فکری نشان دهد.

کلید واژه ها: اجماع، اندیشه سیاسی شیعه،‌ تبارشناسی، گفتمان     

 فهرست مطالب

 فصل اول:‌ کلیات پژوهش

 1. 1. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..10
 2. 2. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….11
 3. 3. پیشینه و ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………..12

   3ـ1. ادبیات تاریخی…………………………………………………………………………………………………………12

   3ـ2. ادبیات نظری…………………………………………………………………………………………………………..16

   3ـ3. ادبیات روشی…………………………………………………………………………………………………………..19

 1. 4. سوال………………………………………………………………………………………………………………….20

5.‌ فرضیه­…………………………………………………………………………………………………………………………..21

 1. 6. روش ……………………………………………………………………………………………………………………21
 2. 7. مشکلات و موانع …………………………………………………………………………………………………..22
 3. سازماندهی ………………………………………………………………………………………………………….22

 فصل دوم: چارچوب نظری و روشی

 1. چارچوب نظری: نظریه حساب و احتمالات آیه الله محمد باقر صدر………………………………….28

2.چارچوب روشی(تبارشناسی فوکو)…………………………………………………………………………………….31

2ـ1. قدرت و دانش ……………………………………………………………………………………………………………37

2ـ2. گفتمان و قدرت …………………………………………………………………………………………………………41

2ـ3. رویکرد این پژوهش…………………………………………………………………………………………………….50

 فصل سوم: منطق نخبه گرایی اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی فردی

 سیمای عمومی تشیع ……………………………………………………………………………………….59

  1ـ‌1.‌عصمت ……………………………………………………………………………………………………….60

  1ـ2. امامت ……………………………………………………………………………………………………61

  1ـ3. بازتاب در نظریه اجماع …………………………………………………………………………………62

 1. بستر و زمینه تاریخی …………………………………………………………………………………………64
 2. گفتمان نخبه گرایانه مبتی بر احکام فردی ………………………………………………………………72
 3. برداشت اولیه از مفهوم اجماع ……………………………………………………………………………..76

4ـ1. تعریف اجماع و اقسام آن …………………………………………………………………………………………….78

4ـ2. شاخص بندی مفهوم اجماع در برداشت اولیه …………………………………………………………………80

   4ـ 2ـ1. موضوع اجماع(امر فردی) ……………………………………………………………………………………81

   4ـ2ـ2. روش اثبات اجماع (تضمنی)………………………………………………………………………………….88

       4ـ2ـ2ـ1. اجماع تضمنی لطفی …………………………………………………………………………………….91

       4ـ2ـ2ـ2. اجماع تضمنی مجهول النسب ……………………………………………………………………….92

  4ـ2ـ3.گستره حجیت تمسک به اجماع (مسائل عقلی ـ اعتقادی) …………………………………………..95

  4ـ2ـ4.کاربرد اجماع (رواج اجماع منقول) ………………………………………………………………………..100

      4ـ2ـ4ـ1. تساهل در نقل اجماع ………………………………………………………………………………….102

      4ـ2ـ4ـ2. اختلاف در پذیرش اجماعهای دیگران …………………………………………………………..103

      4ـ2ـ4ـ3. رکود فقه …………………………………………………………………………………………………..103

فصل چهارم :‌ منطق نخبه­گرایی ـ دمکراتیک اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی جمعی

 1. بستر و زمینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………109
 2. گفتمان نخبه­گرایی ـ دمکراتیک مبتنی براحکام جمعی………………………………………………………..116
 3. شاخص بندی مفهوم اجماع در برداشت جدید …………………………………………………………………122

   3 ـ1. موضوع اجماع (امر جمعی) …………………………………………………………………………………..124

       3ـ1ـ1. تحول مفهوم تقیه ………………………………………………………………………………………….126

       3ـ1ـ2. نخستین تجلی اجتماعی اجماع: فتوای تحریم تنباکو ………………………………………….128

       3ـ1ـ2. تحول مفهوم شورا …………………………………………………………………………………………129

   3ـ2. روش اثبات اجماع (حدسی) ………………………………………………………………………………….131

   3ـ3. گستره حجیت تمسک به اجماع (مسائل غیر عقلی) …………………………………………………..133

       3ـ3ـ1. تحول مفهوم اجتهاد ………………………………………………………………………………………134

  3ـ4. کاربرد اجماع (رواج اجماع عملی) …………………………………………………………………………..140

    3 ـ4ـ1. تحول مفهوم انتظار ………………………………………………………………………………………….141

    3ـ4ـ2. نقد اجماع منقول ………………………………………………………………………………………………141

    3ـ4ـ3. کم شدن اعتبار اجماع مدرکی …………………………………………………………………………….145

    3ـ4ـ4. اجماع در عمل …………………………………………………………………………………………………147

        3ـ4ـ4ـ1. هیئت نظار در مجلس مشروطه……………………………………………………………………149

        3ـ4ـ4ـ2. شورای نگهبان …………………………………………………………………………………………153

        3ـ4ـ4ـ3. مجلس خبرگان ………………………………………………………………………………………..155

 نتیجه گیری ………………………………….……….…………………………………………….………………..159

 منابع …….………………………………………….……………………….…………………………………………172

 فصل اول :کلیات پژوهش

 1. بیان مسئله

بررسی تحول مفهوم اجماع به عنوان یکی از طرق استنباط احکام زندگی از منابع دینی شاید در بادی امر مسئله­ای غیر­مهم و غیر­سیاسی به نظر آید، اما نگاهی به کاربردهای جدید از مفهوم اجماع در دوران معاصر حکایت از آن دارد که این مفهوم نیز در کنار اجتهاد و شورا یکی از مجاری دمکراسی اسلامی قلمداد می­شود. اجماع با گذر از مفهوم سنتی آن در فقه شیعه یعنی «اتفاق نظر علمای دین، کاشف از رأی و قول امام معصوم (ع)» که در مسائل شرعی و اعتقادی بکار می­رفت و موجب رونق فقه خصوصی می­شد،‌ به مفهوم جدید خود یعنی «اجماع مجتهدین یک عصر نشانگر رضایت امام» در مسائل مربوط به زمانه،‌ در همکاری با دستگاه اجتهاد، سازگاری اسلام و مفهوم ثابت نص را با وقایع جدید و دمکراسی مدرن ممکن می­سازد، در واقع نظریه­پردازان جدید مانند نائینی و امام خمینی(ره) از این دیدگاه به مفهوم اجماع نگریسته­اند که به وسیله آن اجتهاد پویا را به صورت شورایی سامان داده­اند. 

اگر سؤال ما این باشد که چرا و چگونه مفهوم اجماع متحول شده­است؟ این پرسش در حقیقت ناظر به دو پرسش اساسی است: چرا مفهوم اجماع متحول شده؟ چگونه این مفهوم متحول شده؟ این دو پرسش یک «قضیه حملیه موجبه» را نیز در بطن خود دارند و آن اینکه مفهوم اجماع متحول شده­است، لذا اگر در صدق این قضیه تردید باشد باید به یک سوال مقدماتی دیگر نیز پاسخ گفت آیا واقعا مفهوم اجماع متحول شده­است؟ بنابراین مسئله اصلی پایان نامه پاسخ به دو پرسش مذکور است.    


برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 11:25 ق.ظbuy cialis pills online
جمعه 16 آذر 1397 03:55 ق.ظ

Thank you, Very good stuff!
cialis usa cost cialis para que sirve where cheapest cialis cialis australian price cialis prezzo al pubblico click now buy cialis brand ou trouver cialis sur le net precios de cialis generico if a woman takes a mans cialis cialis without a doctor's prescription
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:34 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
what is cialis acquisto online cialis how to buy cialis online usa cialis authentique suisse cilas click now buy cialis brand generic cialis 20mg uk warnings for cialis generic cialis we use it 50 mg cialis dose
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:12 ب.ظ

You have made the point.
when can i take another cialis online cialis buy generic cialis buying cialis in colombia price cialis best cialis rckenschmerzen only best offers 100mg cialis cialis generika in deutschland kaufen tadalafil tablets cialis prices in england
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:44 ق.ظ

You actually suggested that well!
how much does a cialis cost cialis generico en mexico cialis generic availability comprar cialis 10 espa241a generic low dose cialis where cheapest cialis weblink price cialis what is cialis generic low dose cialis generic cialis levitra
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:45 ب.ظ

Very good postings. Cheers!
cialis 100 mg 30 tablet cialis coupons only best offers cialis use cialis online cialis kaufen cialis sicuro in linea cialis online generic cialis in vietnam cialis authentique suisse how much does a cialis cost
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 03:20 ق.ظ

Kudos. Ample knowledge!

5 mg cialis pharmacie en ligne cialis baratos compran uk cialis 5mg prix 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis great britain enter site very cheap cialis cialis for bph generic cialis soft gels comprar cialis navarr cialis 200 dollar savings card
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 02:15 ب.ظ

You made your position extremely effectively!.
when will generic cialis be available low cost cialis 20mg cialis 20 mg cut in half cialis dosage amounts cheap cialis cialis flussig generico cialis mexico the best choice cialis woman cialis patentablauf in deutschland tadalafil
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 03:03 ق.ظ

Great content. Thank you.
cialis daily dose generic cialis side effects dangers effetti del cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis generic click now cialis from canada order generic cialis online generic cialis 20mg uk we choice cialis pfizer india cialis 20 mg cost
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:24 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
we recommend cialis info how to purchase cialis on line we recommend cialis best buy cialis uk next day buy cialis cialis price thailand cialis tablets cialis generico lilly cialis prezzo in linea basso cialis prezzo di mercato
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 02:47 ق.ظ

Useful information. Cheers!
low dose cialis blood pressure opinioni cialis generico cialis pills we recommend cialis best buy cialis 5 mg cialis generika only here cialis pills cialis generico online cialis patent expiration where do you buy cialis
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 02:40 ب.ظ

Amazing posts, Appreciate it.
generic cialis cialis from canada 5 mg cialis coupon printable does cialis cause gout cialis 5 mg effetti collateral discount cialis cialis generico en mexico click now buy cialis brand miglior cialis generico cialis dosage
buy cialis online safely
شنبه 10 آذر 1397 02:22 ق.ظ

Helpful knowledge. Appreciate it!
cialis prices cialis tadalafil online cialis generika estudios de cialis genricos cialis soft tabs for sale cialis 5 mg buy dose size of cialis cialis online nederland costo in farmacia cialis cialis purchasing
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 03:02 ب.ظ

Kudos, I like this!
tadalafil 10 mg cialis dosage recommendations generic cialis levitra cialis generico en mexico brand cialis generic cialis therapie cialis dosage amounts cialis daily viagra vs cialis vs levitra comprar cialis 10 espa241a
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:15 ق.ظ

Valuable write ups. Thanks a lot.
buy cialis sample pack free generic cialis cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg effectiveness cialis daily reviews cialis uk next day acheter du cialis a geneve only here cialis pills cialis price in bangalore acheter du cialis a geneve
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:56 ب.ظ

Lovely write ups. Thanks a lot.
cialis reviews i recommend cialis generico cialis 20mg prix en pharmacie cialis e hiv cialis 20 mg cost buy online cialis 5mg cialis patent expiration low dose cialis blood pressure buying brand cialis online cialis purchasing
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:53 ق.ظ

You actually reported it well.
online prescriptions cialis what is cialis il cialis quanto costa cialis 20 mg online prescriptions cialis enter site very cheap cialis cialis cuantos mg hay we choice free trial of cialis comprar cialis 10 espa241a callus
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:24 ب.ظ

You said it adequately..
cialis name brand cheap cialis herbs cialis mit grapefruitsaft how much does a cialis cost cialis super kamagra cialis generika generic cialis 20mg tablets cialis alternative cialis rckenschmerzen cialis reviews
buy cialis pills online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:21 ق.ظ

Kudos, Great information.
cialis prezzo in linea basso cialis online napol tadalafil generic cialis 50 mg soft tab cialis generico cialis mit grapefruitsaft cialis generika cialis 5 mg effetti collateral click now cialis from canada cialis 5 mg scheda tecnica
levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:08 ب.ظ

With thanks, I enjoy it!
levitra 10 mg kopen levitra 20 mg levitra prices levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil levitra 10 mg prezzo levitra 20mg levitra levitra 20mg levitra without a doctor prescription
buy cials online
سه شنبه 10 مهر 1397 11:30 ق.ظ

Wonderful information, Thanks.
online cialis order cialis from india venta cialis en espaa cialis dosage cialis manufacturer coupon cialis generico online cialis canada generic cialis in vietnam venta cialis en espaa american pharmacy cialis
Online cialis
شنبه 7 مهر 1397 06:27 ق.ظ

Regards. Terrific stuff.
cialis coupons printable cialis generisches kanada cialis side effects dangers can i take cialis and ecstasy generic cialis 20mg uk acquistare cialis internet are there generic cialis we like it cialis price cialis generico in farmacia recommended site cialis kanada
canadian medications online
شنبه 31 شهریور 1397 08:48 ب.ظ

Thanks! Ample info.

canadian drugs online drug store canadian drug store northwest pharmacies canadian medications, liraglutide canada online pharmacies medication canadian pharmacy viagra canada pharmacies account online pharmacies in usa reputable canadian prescriptions online
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:58 ب.ظ

You definitely made your point!
5 mg cialis coupon printable buying cialis on internet cialis name brand cheap achat cialis en europe cialis generique cialis rezeptfrei generic cialis pro click here cialis daily uk cialis tablets for sale if a woman takes a mans cialis
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:56 ب.ظ

Good content, Regards.
only now cialis for sale in us cialis manufacturer coupon cost of cialis per pill cialis professional yohimbe cialis savings card cialis canadian drugs cialis dosage how to purchase cialis on line only best offers cialis use cialis price in bangalore
http://viagraessale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:12 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis lilly tadalafi comprar cialis 10 espa241a costo in farmacia cialis cipla cialis online cialis generico lilly overnight cialis tadalafil cialis prices in england we choice cialis uk cialis farmacias guadalajara low dose cialis blood pressure
canada online pharmacies medication
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:10 ق.ظ

You said it superbly.
buy viagrow pro canadian medications by mail drugs for sale usa discount canadian pharmacies canada drug pharmacy canadian pharmacies stendra safe canadian online pharmacies canada pharmacies account prescription drugs without prior prescription canada medication list
http://buycialisonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:31 ق.ظ

Fantastic data. Thanks.
cheap generic sildenafil viagra no pres buy viagra in store buy viagra without rx buying viagra uk buy viagra superdrug buy viagra sample buy viagra without consultation uk viagra generic pharmacy order online
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:40 ب.ظ

Excellent stuff. Regards.
tadalafil 20 mg cialis sale online buying brand cialis online cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg buy cialis farmacias guadalajara cialis side effects canadian cialis cialis canadian drugs effetti del cialis
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:50 ق.ظ

You actually explained that superbly!
cialis free trial cialis generique cialis for sale cialis authentique suisse cialis name brand cheap cialis purchasing cialis 20mg preis cf cialis sale online no prescription cialis cheap we choice cialis uk
cialisonla.com
دوشنبه 22 مرداد 1397 06:12 ب.ظ

Valuable facts. Thank you!
buy cialis cheap 10 mg cialis manufacturer coupon cialis 10mg prix pharmaci fast cialis online purchasing cialis on the internet chinese cialis 50 mg estudios de cialis genricos cialis 5 mg effetti collateral canada discount drugs cialis cialis e hiv
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30