تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - gl/l (722)

gl/l (722)

شنبه 15 مهر 1396 11:31 ق.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

gl/l (722)

1-5-3 هزینه ذخیزه اطمینان ( موجودی ، احتیاطی )

باركود ، ذخیره احتیاطی در مرحله آخر كنترل شده است ، بعد فعالیت فرآیندش رخ داده است . بنابراین ، ارزش یك واحد موجودی در مرحله برابر است با هزینه تجمعی تولید در مرحله . مورد انتظار است كه هزینه ذخیره اطمینان در مرحله است جائیكه كنترل كردن هزینه كم را نشان می دهد .

2-5-3 خط مستقیم هزینه موجودی كالا

برای تعیین هزینه مستقیم موجودی در مرحله ما موجودی مورد انتظار كه با هزینه متوسط تولید در مرحله را ضرب می كنیم . دو برابر هزینه تخمینی در زیرنشان داده شده است .

(فرمول 12)

3-5-3 هزینه كالاهای فروخته شده

هزینه كالاهای فروخته شده نشانگر هزینه كل همه واحدهایی است كه به مشتریان طی یك برنامه زمانی مشخص تحویل داده شده است . بطور خاص ، فاصله زمانی یكسال است . هزینه كالاهای فروخته شده با ضرب آیتم آخر تقاضا سالانه در آیتم آخر هزینه ساخت تعیین می شود .

سنجشی است كه الگوهای اصلی واحد را به منافع فاصله زمانی شركتها تبدیل می كند . سنجشی است كه بیان می كند (13) در واحدهای مشابه مثل 11 و 12 است . به خاطر داشته باشید كه نمونه یك واحد اصلی است كه در همه مراحل متداول و معمول است . برای مثال زمان نمونه اصلی یك روز است و فرجه بهره شركت یكسال است سپس ماه را در ضرب می كنیم تا مقدار سالانه تولید به دست آید . سپس این حجم سالانه در هزینه ساخت واحد ضرب می شود هزینه كالاهای فروشی هر سال به دست می آید . منشاء بالایی از ، از آیتم آخر تنظیم شده است ، این اجراء آسانتر است . با این وجود وقتی فرمول تابع هدف را اجراء می كنیم خواهیم دید كه آن راهی مناسب برای تقسیم هزینه میان مراحل درعرضه متوالی است . برای انجام این كار باید به یاد داشته باشیم كه هزینه تجمعی در مرحله تنها مجموع هزینه های مستقیم انتخابی در هر مرحله است . بنابراین مثل نمونه محاسبه می كنیم فرمول 14 این فرمول هم تراز رده هزینه موجودی دیده شده در بسیاری از چند رده تراز اول عملكرد كالاست كه كلارك و اسكارف را شامل می شود .

6-3 طرح ( دستور عمل ) برنامه ریاضی

با محاسبه موجودی در بند 4 . 3 و برآورد هزینه در بند 5-3 حال ما در یك موقعیت هستیم برای طرح ریزی مسئله بهینه سازی برای یافتن انتخاب مطلوب و ترتیب زمان خدمت برای كل دوره عرضه متوالی :

در جائیكه زمان خدمات ضمانتی برای تقاضای است یك استفاده كننده ویژه مثل بكار گیری مدل است . بنابراین مسئله به حداقل رساندن مجموعه عرضه متوالی هزینه ذخیره احتیاطی و هزینه موجودی مستقیم و هزینه كالاهای فروشی است و محدودیت بیمه كردن دقیقاً یك اختیار در انتخاب هر مرحله است كه زمان ذخیره برای هر مرحله غیر منفی است و مرحله پرداختن خدمات گارانتی است . متغیرهای تصمیم زمان خدمت و حق انتخاب هستند .

مسئله یك عدد صحیح مسئله بهینه سازی غیر خطی است . برای یك مجموعه ثابت امكان پذیر ( برابر بودن با موردی كه مصرف كننده مشاركت حق تصمیم گیری در هر مرحله است ) نظریه گریور و ویلیام (1988) نشان داد كه تابع هدف یك وظیفه معقر را تامین می كند كه تقاضا محدود است و این عملكرد برای هر مرحله است . به این دلیل در یك مورد حق انتخاب فردی ، محدودیت خطی یك مجموعه را به حداقل می رسانیم . اگر چه ناحیه موجه تعیین كننده نیست می تواند نشان دهد كه زمان خدمات دهی مطلوب نیاز به جمع پیش از در زمان تحویل محصول ندارد و تقاضای محدود كمبود در هر مرحله تامین می كند . بنابراین شكل برای این نوع كنترل شده به حداقل رساندن پیش از حد كار مقعر است . یك راه حل مطلوب برای چنین مشكلاتی در نهایت نقطه امكان پذیر موجه است . ( مثال لوئن برگر 1973)

روش حل برنامه ریزی پویا مورد خط متناوب می تواند بهترین برنامه ریزی پویا را حل می كند . فصل 1-7-3 به بیان این برنامه می پردازد و فصل 2-7-3 رویه حل شدن را تامین می كند .

1-7-3 دوره كیفیت ( حالت) محاسبه ( دوره وضعیت محاسبه )

به منظور حل برنامه ریزی پویا به طور موثر نیاز به مشخص شدن مدت كیفیت (محاسبه) داریم كه الگوریتم ، به حل شبكه در حالت گره به گره كمك می كند ، تنها با بكارگیری اطلاعات كه در گره قابل دسترسی است .

وقتی فقط یك حق انتخاب در هر مرحله در دسترس است نظریه گریوز و ویلیام (1998) نشان داد نشان داد چطور برای طرح ریزی برنامه پویا با یك حالت متغییر پویا است . وضعیت ( كیفیت ) متغیر همچنین زمان خدمات ورودی یا خروجی در هر مرحله است . نوع خدمات كه در هر مرحله استفاده می شود بستگی به كجای مرحله در شبكه ساكن است را دارد .

مسئله تك انتخابی تنها به یك حالت متغیر نیاز دارد چون چندین پارامتر كلیدی است . منحصراً توسط اختیار خرید مشخص می شود . بخصوص ماكسیمم زمان ذخیره و هزینه اضافی در هر مرحله همواره مشخص است اگر فقط در هر مرحله یك اختیار داشته باشیم داشتن هزینه اضافی همیشگی مهم است . چون باعث ایجاد خط مستقیم سهام و هزینه كالاهای فروخته شده تعدادی مشخص می شود . این دو هزینه به زمان خدمات دهی بستگی ندارد . آنقدر كه اختیار حق انتخاب ارزششان را كاملاً تعیین می كند .

بنابراین وقتی در هر مرحله یك حق انتخاب وجود دارد مسئله بهینه سازی را راحت می كند تا برای تعیین كردن مجموعه مطلوب زمان خدمات دهی هزینه برای عرضه متوالی را به حداقل برساند . انتخاب چند خرید متناوب مسئله عرضه كالا می تواند در دو حالت متغیر بكار رود همچنانكه در نظریه گریوز و ویلییام یك حالت متغیر نشان داده می شود زمان خدمات خروجی در هر مرحله است . حالت اضافی متغیر در هر مرحله هزینه انباشتی است .

ما مجموعه هزینه های انباشتی ممكن را در مرحله بوسیله مشخص می كنیم زمانیكه هزینه انباشته در مرحله با حق انتخابی در مرحله به مشخص شد و یك تعداد محدود اختیاری در هر مرحله وجود دارد . هزینه انباشتی در مرحله می تواند یك مجموعه مجزا را در بر گیرد . برای مثال اگر مرحله 1 دو اختیار داشته باشد سپس در دو هزینه انباشتی آن را داشته باشیم دراین صورت هر امكان هزینه انباشتی برابر با هزینه مستقیم برای یك انتخاب است . اگر مرحله 2 دو انتخاب داشته باشیم سپس مرحله 2 در چهارمین هزینه انباشتی است . ما با اضافه كردن هر هزینه اختیاری در مرحله 1 ایجاد می شود . ( اینها با اضافه كردن هر قسمت هزینه به مرحله هزینه های انباشتی درست می شود ) .

همچنین برای محدود كردن مناسب است همچنانكه مجموعه درآمد هزینه های انباشتی به مرحله است برای خط متناوب مراتب موجودی فقط هزینه های انباشتی در مرحله وجود دارند .

در مجموعه علائم

2-7-3

برنامه ریزی پویا یك آغاز گر در مرحله 1 است و فرآیند مرحله است برای هر مرحله محاسبه و ارزیابی برنامه ریزی پویا یك معادله كار آمد توسط مشخص می شود كه بعنوان پایین ترین هزینه عرضه متوالی در گره 1 به داده شده معرفی می شود . كه مرحله هزینه انباشتی است و مرحله زمان سرویس دهی استعلام شده است .

برای گسترش عملكرد معادله ما ابتدا هزینه عرضه را در مرحله مشخص می كنیم بعنوان كاركرد زمان استعلام شده در مرحله است . به اضافه مرحله زمان خدماتی است ، هزینه انباشتی و حق انتخاب انتخاب شده است .

( فرمول 15)

فشرده هزینه ذخیره اطمینان ، هزینه موجودی و هزینه تولید مستقیم برای هر مرحله كمك كننده است .

با مشاهده ، منحصراً كاهش در بین از فاصله و منحصراً افزایش در است .

سه شرط در وجود دارد ، یك شرط مطابق با هر عملكرد پارامتر است ابتدا ما نیاز داریم . برابری چپ مجبور می كند زمان خدمات در مرحله اعلام شود بطوریكه شبكه ذخیره سازی در مرحله منفی نیست . اختلاف قسمت راست در مرحله محدود می شود كه بالاترین زمان خدمات را نشان دهد كه می تواند در مرحله متجاوز باشد .دومین شرط كه است كه زمان خدمات در مرحله منفی نیست و بیش از حد ذخیره نمی شود . سوم ، ما نیاز داریم كه درآمد هزینه انباشتی مرحله برابر هزینه ای است كه خلاف شكل ظاهر تولید می شود . این نیاز به هزینه انباشتی دارد . انتخاب هزینه مستقیم است كه برابر با هزینه انباشتی امكان پذیر در مرحله است . بنابراین برای امكان پذیر است ، ما باید را باید داشته باشیم اكنون ما می خواهیم پایین ترین هزینه تقاضا را مشخص كنیم در مرحله 1 ازطریق داده كه مرحله به كار گرفته می شود با اختیار بگذارند تا این هزینه انتخاب ویژه مطلوب را مشخص می كنیم برای رسیدن به عملكرد كه به شكل زیر است . ( فرمول 16)

در اولین دوره نشان داده شده كه هزینه های عرضه متوالی در مرحله بالا آمده و در 15 مشخص شده است . دومین دوره مطابقت دارد با پایین ترین هزینه در مراحلی كه بر خلاف جهت مرحله است .

برای این مراحل ما مینیمم هزینه عرضه را به عنوان مرحله عملكردی را به حساب آوردیم ، و هزینه تجمعی سه شرط در15 به 16 وجود دارد . معادله كاربردی برای است . ( فرمول 17)

از آنجا كه به حداقل رساندن بیش از حد مطلوب در مرحله است كه یك هزینه تجمعی امكان پذیر در مرحله داده شده است و زمان خدمات است .

معادله عملكردی برای همه حالتها بررسی و ارزیابی می شود كه مرحله امكان پذیر است . بنابراین برای هر را حل می كنیم . ماكسیمم زمان تجدید در مرحله با تكرار حساب می شود مجموعه با تكرار مشخص می شود .

به منظور یافتن راه حل مطلوب ما در ابتدا باید به یاد داشته باشیم كه زمان سرویس در مرحله نمی تواند مازاد باشد . بنابراین برای هر هزینه تجمعی در مرحله ما می توانیم را برآورد كنیم و پایین ترین هزینه را انتخاب كنیم . سپس می توانیم از طریق شبكه به انتخاب تولید مطلوب برگردیم و به زمان سرویس در هر انتخاب .

4-دستور العمل شبكه مونتاژ

1-4- نمایندگی شبكه

یك عرضه متوالی می توان به عنوان شبكه مونتاژ ساخت كه در هر مرحله یكی است می تواند اطلات وارده را از چندین عرضه كننده مجاور دریافت كند اما مستقیما عرضه كردن تنها مرحله جاری كردن است در دوره های شبكه یك شبكه مونتاژ بخش یك نمودار است جائیكه هر گره می تواند ضرب در قوس درآمد شود اما تنها یك قوس هزینه می شود . ما فرض می كنیم گره ها ترتیب یافته اند . برای هر قوس . بر اساس این قرارداد كه گره كالاها تمام شد گره خواهند نامید .

مجموعه مراحل را مشخص می كند كه به مرحله مجاور معكوس هستند . عدد اصلی مشخص می كند كه برابر تعداد مراحل عرضه در مرحله است .
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
شنبه 15 مهر 1396 11:32 ق.ظденьги в долг на карту без отказа
شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:35 ق.ظ
кредит за 15 минут на карту
кредит без отказа всем
кредит на карту украина
займ на карту за 15 минут
займ по паспорту онлайн
взять срочно онлайн деньги на карту
кредит онлайн срочно без отказа
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 06:44 ق.ظ

Valuable content. Appreciate it!
cialis qualitat estudios de cialis genricos cialis official site buy cialis online legal female cialis no prescription cialis 100 mg 30 tablet cialis generic tadalafil buy prescription doctor cialis price cialis per pill we choice free trial of cialis
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:19 ب.ظ

Seriously a good deal of beneficial material.
cialis 5 mg schweiz generic cialis in vietnam prix de cialis pastillas cialis y alcoho cialis lilly tadalafi cialis para que sirve cialis 20 mg dosagem ideal cialis where cheapest cialis cialis 5mg billiger
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر