تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی

گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی

شنبه 18 شهریور 1396 09:24 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

با توجه به اینکه هر یک از عقود معین تعاریف، ویژگیها و آثار متفاوتی از یکدیگر دارند، به همین دلیل در این گفتار، ماهیت قرارداد تایم شرینگ (بیع زمانی) بررسی می­گردد تا مشخص شود که در قالب کدام یک از عقود معین قرار می­گیرد و یا اینکه چنین قراردادی در قالب هیچ یک از عقود معین قرار نمی­گیرد و یک قرارداد بی­نام است و در قالب ماده 10 قانون مدنی قرار می­گیرد، اما برای اینکه ماهیت این قرارداد را به خوبی بشناسیم و تعیین کنیم، ابتدا باید با ویژگیهای این قرارداد به خوبی آشنا شد. با این توضیحات،  مطالب این گفتار به سه بند تقسیم می­شود. بند اول به ویژگیهای قرارداد بیع زمانی اختصاص دارد. در بند دوم بررسی این قرارداد در قالب عقود معین و در بند سوم به بررسی قرارداد مذکور در  قالب عقود غیر معین می­پردازیم.

بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی

با توجه به اینکه ویژگیهای هر قرارداد در تعیین ماهیت آن قرارداد و آثار آن نقش اساسی دارد، لذا در این بند برآنیم ویژگیهای قرارداد بیع زمانی را بررسی کنیم، سپس در بند دوم بر اساس این ویژگیها، ماهیت عقد مذکور را مشخص و تعیین نماییم.

 1ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی

عقد را به اعتبار اثر آن به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم نموده­اند. عقد تملیکی، عقدی است که نتیجه مستقیم آن انتقال ملکیت باشد و عقد عهدی، عقدی است که سبب ایجاد و انتقال تعهد یا سقوط آن باشد.[1] عقد بیع زمانی با توجه ماهیت و ویژگیهای آن، در زمره­ی عقود تملیکی قرار می­گیرد. بایع مبیع را در مقابل ثمن به مشتری تملیک می­کند و خریدار ثمن را به بایع تملیک می­کند. اگرچه در قرارداد بیع زمانی تعهداتی برای طرفین به وجود می­آید، لیکن این تعهدات فرعی است و همین که اثر مستقیم و اصلی عقدی انتقال مالکیت باشد، باید آنرا در زمره­ی عقود تملیکی دانست، بنابراین بیع زمانی سنخ خاصی از مالکیت است؛[2] در نتیجه اوصاف سه گانه مالکیت را داراست، اما با توجه به ویژگی خاص این مالکیت، این اوصاف با محدودیتهایی روبرو است. در مورد انحصاری بودن می­توان گفت، در قرارداد بیع زمانی، ملک متعلق به همه مالکین زمانی است، ولی هر یک از مالکان در نوبت خود، به نحو مستقل و انفرادی حق تصرف و انتفاع دارد. بنابراین وصف انحصار هر یک از مالکان محدود به نوبت خود اوست. در خارج از زمان متعلق به وی، مالکیتی نسبت به مال ندارد و مالکیت با تمام اوصافش به مالک بعدی منتقل می­شود. در مورد وصف مطلق بودن مالکیت نیز، گفتیم که این وصف به مالک امکان می­دهد تا از ملک خود به صورت مطلق بهره برداری کند و نیز گفتیم که این وصف را قاعده لاضرر محدود می­کند، این قید در بیع زمانی وضوح بیشتری دارد، زیرا هر یک از مالکین باید در ضمن تصرف در ملک باید حقوق سایرین را نیز مد نظر قرار دهند و قاعده لاضرر را رعایت نمایند. در فصل دوم به طور مفصل راجع به این موضوع بحث خواهیم کرد.

در حقوق انگلستان تایم شرینگ نوعی مالکیت مطلق و بدون قید و شرط است. زیرا تمام حقوق مالکانه نسبت به ملک خود را دارا می­باشد؛ اگرچه محدودیتهایی در اعمال این حق وجود دارد، ولی این امر منافاتی با مالکیت مطلق افراد نسبت به اموال خود در مقطعِ زمانی مالکیتشان ندارد.[3] در نتیجه شخصی که دارای مالکیت مطلق و بدون قید و شرط است، می­تواند تمام حقوق مالکانه خود را در هر زمان اعمال کند و این حقوق در قرار و فراز ملکش تعمیم می­یابد. البته اجرای این حقوق مقید به رعایت حقوق عمومی مانند خودداری از مزاحمت، غفلت و به ویژه حقوق موضوعه جدید است که حقوق شخص مالک را در برابر  منافع جامعه محدود می­کند.[4] وصف سوم مالکیت نیز دائمی بودن است که به طور مجزا در همین بند بررسی شده است.

2ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی

برای اینکه بدانیم قرارداد بیع زمانی در ذیل عقود معوض قرار می­گیرد یا غیر معوض، ابتدا باید این قرارداد را تعریف نمود. عقد معوض، عقدی است که هریک از دو طرف قرارداد، در برابر مالی که می­دهد یا دینی که برعهده می­گیرد، مال یا تعهد دیگر را برای خود تحصیل می­کند. عقد غیر معوض یا مجانی، عقدی است که بدون آنکه برای یکی از طرفین التزامی ایجاد شود، طرف دیگر تعهد به امری می­کند یا مالی را به رایگان به دیگری بدهد.[5] قرارداد بیع زمانی در زمره­ی عقود معوض قرار می‌گیرد، البته ناگفته نماند که انتقال مجانی مالکیت زمانی نیز امکان پذیر است که در این صورت نیز چنین عقدی صحیح است؛ زیرا آنچه موضوع تردید است، این است که صحت یا عدم صحت انتقالِ مالکیتِ مقید به زمان است؛ ولی از آنجا که قریب به اتفاق این قراردادها به صورت معوض است، لذا در زمره­ی عقود معوض قرار می­گیرند.

3ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی

عقد رضایی، عقدی است که با تراضی طرفین واقع می­شود و نیاز به تشریفات خاص ندارد، اما در عقد تشریفاتی علاوه بر تراضی طرفین، باید با تشریفات یا با واژه­های خاص باشد.[6] اصل بر رضایی بودن عقود است؛ مگر اینکه تشریفات خاصی مقرر شده باشد، مانند قبض در عقد رهن. با توجه به اینکه در مالکیت زمانی تشریفات خاصی مقرر نشده است، لذا این قرارداد در زمره­ی عقود رضایی قرار می­گیرد.

4ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت

 موضوع بیع انتقال عین در مقابل عوض است و این ویژگی عقد بیع را از سایر عقود من جمله عقد اجاره متمایز می­کند. در قرارداد مذکور عین منتقل می­شود و منافع نیز به تبع عین منتقل می­شوند، بنابراین اگرچه از لحاظ زمان بندی به اجاره شباهت دارد، اما تفاوت در تملیک عین باعث تمییز آن از اجاره شده است.[7] از سوی دیگر با توجه به اینکه هر مقطعِ زمانی مالک خاص خود را دارد؛ این ویژگی نیز باعث تمییز این قرارداد از بیع مشاع شده است.


 

5ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی

از ماده 219 ق.م. اصل لزوم قراردادها استنباط می­شود؛ پس اصل لزوم قراردادهاست و جایز بودن، استثناء بر این اصل است که نیاز به تصریح دارد و در موارد سکوت یا شک باید حمل بر لزوم کرد.[8] عقد بیع زمانی نیز از این اصل مستثنا نیست. حتی اگر قرارداد به صورت خیاری منعقد شود. به این جهت که خیاری بودن عقد منافاتی با لازم بودن عقد ندارد و برعکس درج خیار خود، دلیل لازم بودن آن عقد است.

6ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت

 همان گونه که قبلاً بیان گردید، مالکیت در بیع زمانی از جهتی دائمی است که می­تواند صدها سال برای مالک و وراث وی ادامه داشته باشد و پیوسته با گذشت دوره زمانیِ خاصی تکرار می­گردد و از جهت دیگر محدود به مقطع زمانیِ خاصی است که شامل سایر مقاطع زمانی نمی­گردد و مصداقی از مالکیت موقت است. هر یک از مالکین در مقطعِ خاصی از زمان، مالک هستند و این مقطع پیوسته با گذشت مدت زمان خاص تکرار می­گردد، ولی در سایر مقاطع هیچ گونه مالکیتی ندارند و مالک زمانی حق ندارد به طور مستمر از ملک استفاده کند، بلکه به محض پایان یافتن مهلت وظیفه دارد ملک را تخلیه کند.

7ـ طولی بودن مالکیتها

برخلاف حالت اشاعه که مالکیتِ مالکان به نحو عرضی است و در تک تک اجزاء زمان تمامی شریکان، مالک مال مملوک محسوب می­شوند؛ در قرارداد بیع زمانی هر مقطعِ زمانی مالک خاص خود دارد و مالکیت هر یک از مالکان با یکدیگر دچار تداخل نمی­شود، در نتیجه رابطه مالکان در طول هم قرار دارد. از دیگر ویژگیهای این قرارداد می­توان به قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث تحت عنوان بیع، صلح، هبه و سایر عقود و مشروط بودن قرارداد اشاره کرد.[9]

بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین

برای شناسایی قراردادهای جدید و نوظهور، ابتدا باید ماهیت قرارداد مذکور مشخص و تبیین شود تا آثار و نتایج آن نیز به تبعِ ماهیت آن مشخص شود. با توجه به اینکه اثر هر عقدی متفاوت از عقود دیگر است، از این رو ضروری دیدیم عقودی را که احتمالاً قالبی مناسب برای این قرارداد باشد  بررسی کنیم تا ببینیم کدام یک از عقود، می­تواند تایم شرینگ را در خود بگنجاند. قرارداد تایم شرینگ با توجه به اینکه در قالب عقود تملیکی قابل انتقال است؛ باید در میان این عقود، قراداد مذکور را جستجو کرد. باتوجه به تعریف عقد قرض در ماده 648  ق.م.، میتوان گفت که این عقد قالبی نامناسب برای قرارداد بیع زمانی است و از آنجایی که در معاوضه دو نوع کالا مبادله می­شوند، بدون آنکه یکی از عوضین مبیع باشد و دیگری ثمن، لذا این عقد نیز قالبی نامناسب برای بیع زمانی است. بنابراین عقودی را که بیع زمانی احتمال دارد در قالب آنها قرار ‌گیرد را در مطالب آتی به طور تفصیلی تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

1ـ عقد صلح

عقد صلح عقدی است که برای رفع نزاع و قطع کشمکش وضع شده است. اما به اعتقاد برخی از فقها این تعریف حکمت وضع حکم است نه علت وضع آن،[10] پس دامنه­ی این عقد به مواردی که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، محدود نمی­شود، بلکه عقد صلح، عقدی مستقل در کنار سایر عقود است، که این مستقل بودن را می­توان از مواد 752 و 758 ق.م. برداشت نمود. بنابراین صلح عقدی مستقل است، اگرچه نتیجه­ی عقود دیگر را در پی داشته باشد. مستقل بودن این عقد باعث گسترش معاملات می­شود و قالبی بسیار وسیعتر از سایر عقود است و نیز مبین حاکمیت اراده است. از ماده 758 می‌توان هم صحت صلح ابتدایی و هم صلح دعوا را برداشت نمود. صلح ابتدایی (در مقابل صلح دعوا) را چنین تعریف نموده­اند: «صلحی که در مورد آن نه نزاع محقّقی بین طرفین عقد صلح وجود دارد و نه توقّع نزاعی در آینده فیمابین خود دارند»[11] صلح مورد نظر ما در این نوشتار صلح ابتدایی است. با توجه به ناتوانی عقود معین در برآوردن نیاز­مند­یها و عدم گنجایش نیاز­های افراد در آن قالبها، عقد صلح بهترین قالب برای جبران این نقیصه است، یکی  از حقوقدانان در این زمینه می­فرمایند: «از نظر تاریخی باید به یک نکته اشاره کرد و آن این است که دامنه­ی عقد صلح از یک یک عقود معینه و حتی از همه­ی آنها وسیعتر است و به همین جهت به آن ، عنوان  «آقای قراردادها» داده­اند».[12] برخی از محققین قرارداد بیع زمانی را در قالب عقد بیع امکان پذیر نمی­دانند و معتقدند در قالب عقد صلح می­گنجد. اینان معتقدند که بیع زمانی برخلاف مفهوم عرفی بیع است و همچنین دوام را از ویژگیهای اساسی عقد بیع می­دانند، بر همین اساس بیع زمانی را از مصادیق بیع نمی­دانند و لذا مالک می­تواند در قالب عقد صلح معوض به چندین نفر، عین را منتقل کند.[13]

برخی از پژوهشگران صلح ابتدایی را صحیح نمی­دانند و عقد صلح را جز در مواردی که پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد را، صحیح نمی­دانند؛ به همین دلیل هیچ یک از معاملات بدوی از عقود معین و غیر معین در قالب عقد صلح جای نمی­گیرد. دلایل رد صلح ابتدایی این چنین ذکر شده است:1ـ کلمه صلح دارای حقیقت شرعیه نیست؛ لغت شناسان عرب نیز صلح را به معنای سلم دانسته­اند.[14] واژه سلم (به کسر سین و سکون لام، فتح سین وسکون لام،فتح سین و فتح لام) نیز ضد حرب معنا شده است.[15] مفسران نیز در تفسیر آیه 35 سوره محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ از اصطلاح سلم به معنای پایان دادن به جنگ یاد کرده­اند.[16] پس از نظرات لغت شناسان و مفسرین می­توان فهمید که معنای صلح، سلم است. در نتیجه  می‌توان گفت در معنای حقیقی و اولی صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط است. صلح ابتدایی نیز، از نظر لغوی غلطی رایج است و اطلاق صلح بر صلح ابتدایی جایز نیست.2ـ آیات و روایاتی که دلالت بر صلح دارند، هیچ کدام بیانگر صلح ابتدایی نیستند؛ به این دلیل که، هر آیه یا روایتی که لفظ صلح و مشتقات آن به کار رفته، پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد. همچنین، هریک از عقود علاوه بر قوانین و مقررات عامی که برای عقود وجود دارد، شرایط و مقررات خاص خود را دارد. وضع این قوانین برای دست یافتن به مصالح و پرهیز از مفاسدی است که ملاک و علت تشریع این احکام است، به عنوان مثال وقتی شارع برای شرکای ملک مشاعی حق شفعه، در صورتی که یکی از شرکا سهم خود را بفروشد قائل است به دنبال حفظ حقوق شرکا می­باشد. در حالی که مشروع دانستن صلح ابتدایی خط بطلانی بر تمامی احکام و مقررات خاص هر عقد است، زیرا طرفین می­توانند با تغییر عنوان و قالب عقد خویش به همان نتایج عقود خود دست یابند؛ بدون آنکه قوانین خاص آن عقد را رعایت کنند. در نتیجه می‌توان گفت صلح ابتدایی نه تنها فاقد ادله شرعی است، بلکه از هیچ گونه توجیه عقلانی نیز برخوردار نمی­باشد؛ در نتیجه بیع زمانی در قالب این عقد نمی­توان قرار داد.[17]

با تمام ایراداتی که در مورد پذیرش صلح ابتدایی مطرح شد، اگر به فرض هم که مشروعیت چنین صلحی را بپذیرم باز قرار دادن گرفتن بیع زمانی در قالب این عقد با ایراداتی روبروست. البته می­توان گفت ممکن است قرارداد بیع زمانی در قالب صلح زمانی منافع یا عین صورت گیرد. صلح منافع به این صورت که منافع به صورت زمان بندی شده در قالب عقد صلح به دیگری واگذار می­شود و فرق آن با اجاره در این است که در اجاره، منافع عین مستأجره برای مدت مشخص مثلاً دو سال به مستأجر واگذار می­شود، در حالی که در صلح زمانی منافع عین تا ابد و برای یک مقطعِ زمانی به متصالح واگذار می­شود و انتفاع او از عین در فواصل زمانی منظم و متناوب است و چنین عقد صلحی صحیح است. چنین صلحی اثر عقد اجاره را افاده می­کند و متصالحین مانند مستأجر مالک عین نمی­شوند و فقط در مقطعِ زمانی خویش به صورت ادواری مالک منافع می‌شوند.[18] در مورد صلح زمانی منافع می­توان گفت چنین قراردادی منافع متصالحان را به خوبی تأمین نمی‌کند، زیرا آنان هیچ مالکیتی نسبت به عین نداشته و تنها مالک منافع هستند؛ در نتیجه حق تصمیم­گیری در مورد عین را ندارند، ثانیاًَ مالک عین می­تواند دست به اقداماتی بزند که به ضرر متصالحان منجر شود، برای مثال آنرا بفروشد یا هبه کند و یا تغییرات مادی در عین صورت دهد که این نقل و انتقالات و تغییرات در نهایت به ضرر متصالحان است.[19] همچنین برخی حقوقدانان[20] بر این نظرند که ماهیت بیع زمانی، تملیک زمان بندی شده عین است و خریداران مالک عین می­شوند، ولی در صلح منافع، عین در مالکیت مصالح باقی می­ماند و فقط منافع به متصالحان منتقل
می­شود. پس با توجه به ماهیت بیع زمانی، صلح منافع نمی­تواند قالبی برای قرارداد بیع زمانی باشد. همان طور که اشاره شد عده­ای[21] ماهیت بیع زمانی را صلح زمانی عین می­دانند. زیرا تملیک عین به عوض، اثر عقد بیع است که در عقد صلح نیز حاصل است. همچنین شرط دوام در عقد لازم الرعایه نیست. این نظر را در قسمت عقد بیع نقد نموده­ایم. البته بحثی در این مورد نیست که مالک می­تواند در قالب عقد صلح، عین را به چندین نفر منتقل کند، اما الزماً بدین معنا نیست که بیع زمانی، عقد صلح است. بحث در مورد این موضوع مطرح است که، این قرارداد در قالب کدام عقد قرار می­گیرد؟ با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد عقد بیع بهترین قالب برای چنین قراردادی است.

دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -buy 10 mg levitra
جمعه 20 مهر 1397 04:58 ق.ظ

Terrific posts. Cheers.
vardenafil 20mg buy levitra 10mg levitra online levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg vardenafil 20mg levitra online cheap 20mg levitra levitra online levitra without a doctor prescription
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 04:44 ب.ظ

Cheers! I like this!
viagra or cialis buying cialis in colombia costo in farmacia cialis cheap cialis tadalafil generic cipla cialis online cialis cuantos mg hay we choice cialis uk enter site 20 mg cialis cost enter site 20 mg cialis cost
buy cialis online no prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 10:43 ق.ظ

Many thanks. Awesome information.
precios cialis peru deutschland cialis online safe dosage for cialis the best choice cialis woman free generic cialis cialis canadian drugs overnight cialis tadalafil low dose cialis blood pressure look here cialis order on line where cheapest cialis
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 12:03 ق.ظ

Thanks! Numerous tips!

most reliable canadian online pharmacies canada online pharmacies trust pharmacy canada buy viagra now canadian online pharmacies legitimate prescription drugs without prior prescription canadian online pharmacies rated canadianpharmacy cialis from canada canadian pharmacy king
http://cialisvipsale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:36 ب.ظ

You definitely made the point!
we recommend cialis info viagra vs cialis il cialis quanto costa cialis generico postepay cialis 5 mg schweiz cialis patentablauf in deutschland cialis 5mg billiger cialis 50 mg soft tab cialis generico milano cialis australian price
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:28 ب.ظ

Kudos. I appreciate this.
generic cialis pro buy cialis online cheapest safe dosage for cialis precios de cialis generico callus link for you cialis price cialis generika estudios de cialis genricos we like it cialis soft gel low dose cialis blood pressure
online pharmacies canada
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:49 ق.ظ

Regards, I enjoy this.
trust pharmacy of canada best canadian pharmacies online canadian discount pharmacies in canada most reliable canadian pharmacies canada online pharmacies for men online pharmacies in usa candida viagra trust pharmacy canada canadian online pharmacy aarp recommended canadian online pharmacies
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:25 ق.ظ

Wow tons of valuable material!
buy generic viagra paypal buy real viagra online viagra online no prescriptions viagra to buy i want to buy viagra buy sildenafil tablets buy viagra europe get viagra online online buy viagra online purchase of viagra
Buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:57 ب.ظ

You mentioned that perfectly!
cialis dosage amounts cialis 20 mg cut in half generic low dose cialis prescription doctor cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis generic availability cialis online deutschland we choice free trial of cialis no prescription cialis cheap sialis
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:11 ب.ظ

Useful info. Cheers!
cialis venta a domicilio cialis pills buying cialis overnight acheter du cialis a geneve tadalafil generic cialis professional from usa cialis pills boards rx cialis para comprar cialis coupons printable cialis en 24 hora
viagra to buy
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:26 ق.ظ

You actually suggested it superbly!
can i buy viagra over the counter can i buy viagra without a prescription get viagra uk viagra buy getting viagra online buy sildenafil viagra viagra nz buy where can you buy viagra uk how to buy viagra without prescription buy viagra with paypal
babecolate.com/buy-cialis-without-prescriptions.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:11 ب.ظ

Good facts. Kudos!
generic cialis 20mg tablets cialis kaufen bankberweisung cialis prices acheter du cialis a geneve cialis dosage amounts generico cialis mexico cialis 20 mg cialis generic availability cialis 5 effetti collaterali tadalafil
Dallas
چهارشنبه 13 تیر 1397 04:59 ق.ظ
I reaⅼly like your blog.. very nice colors & theme.
Diԁ you design this website үourself ߋr ddid you
hire someߋne to doo іt for y᧐u? Plz reply ass I'm looкing tо сreate my own blog аnd
wоuld ⅼike to fjnd oᥙt wherе u gօt tһis from.
kudos
janah Stone
یکشنبه 3 تیر 1397 11:24 ق.ظ
I ⅼike the valuable info ʏou provide in your articles.

I ԝill bookmark yokur blog ɑnd check agɑin һere regularly.
Ӏ аm qսite surе I wіll learn ⅼots of neѡ
stuff гight here! Ᏼest of luck for the neⲭt!
Abelard
شنبه 26 خرداد 1397 09:26 ق.ظ
You actually make it appear really easy ɑⅼong ѡith yоur presentation һowever I in finding
tyis matter tο bе actually ᧐ne thing that I beⅼieve
Ӏ would byy no meɑns understand. It sewms too complicated and
extremely extensive fоr me. I am looking forward to yߋur next publish, I'll tгy t᧐ get
thee cling of it!
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:49 ق.ظ

Wonderful posts, Thanks.
does cialis cause gout cialis pills only now cialis 20 mg viagra or cialis side effects of cialis il cialis quanto costa canada discount drugs cialis can i take cialis and ecstasy cialis savings card generic cialis pill online
grow faster
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 01:46 ق.ظ
This piece of writing gives clear idea in favor
of the nnew visitors of blogging, that truly how to do running
a blog.
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:43 ب.ظ

Regards, Lots of knowledge!

generic cialis 20mg tablets cialis daily new zealand cialis tablets 40 mg cialis what if i take achat cialis en suisse cialis generico postepay buy generic cialis i recommend cialis generico pastillas cialis y alcoho cialis online nederland
Viagra generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:00 ب.ظ

Amazing advice. Regards!
buy viagra brand online pharmacy usa viagra buy viagra super active online viagra tablets buy online buy internet viagra buy viagra uk cheap can i buy viagra canadian viagra get viagra prescription order viagra online without a prescription
acheter viagra super active
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:25 ب.ظ
Appreciation tօ my father whⲟ stated to me reցarding thiѕ webpage, tһis
webpage is reаlly remarkable.
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 06:30 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis uk next day cialis reviews rx cialis para comprar click now cialis from canada cialis name brand cheap cialis kaufen price cialis wal mart pharmacy cialis generico online cialis prezzo di mercato we choice cialis uk
john son
شنبه 11 فروردین 1397 11:26 ق.ظ
I used to bee recommended this blog through my cousin. I am now
not sure whether this submit is written by him as no one
else recognise such distinct about my difficulty. You are amazing!
Thank you!
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 05:55 ق.ظ
Nice log right here! Also your website quіte а bit uр veery fast!
Ꮃһat host are you uѕing? Can I get youг affiliate link fⲟr
your host? I ԝish my web site loaded ᥙp aѕ fast ass yours lol
Buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:57 ق.ظ

Excellent advice. Thank you.
cialis bula buying cialis overnight cialis cuantos mg hay cialis 100mg suppliers cialis tablets cialis without a doctor's prescription cialis 5 effetti collaterali il cialis quanto costa legalidad de comprar cialis cialis generico lilly
Werner
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:36 ب.ظ
whoah this weblog is fantastic i like reading your articles.
Keep up the good work! You already know, lots of persons are hunting around for this info, you could help them greatly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر