تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی

گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی

شنبه 18 شهریور 1396 10:24 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

با توجه به اینکه هر یک از عقود معین تعاریف، ویژگیها و آثار متفاوتی از یکدیگر دارند، به همین دلیل در این گفتار، ماهیت قرارداد تایم شرینگ (بیع زمانی) بررسی می­گردد تا مشخص شود که در قالب کدام یک از عقود معین قرار می­گیرد و یا اینکه چنین قراردادی در قالب هیچ یک از عقود معین قرار نمی­گیرد و یک قرارداد بی­نام است و در قالب ماده 10 قانون مدنی قرار می­گیرد، اما برای اینکه ماهیت این قرارداد را به خوبی بشناسیم و تعیین کنیم، ابتدا باید با ویژگیهای این قرارداد به خوبی آشنا شد. با این توضیحات،  مطالب این گفتار به سه بند تقسیم می­شود. بند اول به ویژگیهای قرارداد بیع زمانی اختصاص دارد. در بند دوم بررسی این قرارداد در قالب عقود معین و در بند سوم به بررسی قرارداد مذکور در  قالب عقود غیر معین می­پردازیم.

بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی

با توجه به اینکه ویژگیهای هر قرارداد در تعیین ماهیت آن قرارداد و آثار آن نقش اساسی دارد، لذا در این بند برآنیم ویژگیهای قرارداد بیع زمانی را بررسی کنیم، سپس در بند دوم بر اساس این ویژگیها، ماهیت عقد مذکور را مشخص و تعیین نماییم.

 1ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی

عقد را به اعتبار اثر آن به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم نموده­اند. عقد تملیکی، عقدی است که نتیجه مستقیم آن انتقال ملکیت باشد و عقد عهدی، عقدی است که سبب ایجاد و انتقال تعهد یا سقوط آن باشد.[1] عقد بیع زمانی با توجه ماهیت و ویژگیهای آن، در زمره­ی عقود تملیکی قرار می­گیرد. بایع مبیع را در مقابل ثمن به مشتری تملیک می­کند و خریدار ثمن را به بایع تملیک می­کند. اگرچه در قرارداد بیع زمانی تعهداتی برای طرفین به وجود می­آید، لیکن این تعهدات فرعی است و همین که اثر مستقیم و اصلی عقدی انتقال مالکیت باشد، باید آنرا در زمره­ی عقود تملیکی دانست، بنابراین بیع زمانی سنخ خاصی از مالکیت است؛[2] در نتیجه اوصاف سه گانه مالکیت را داراست، اما با توجه به ویژگی خاص این مالکیت، این اوصاف با محدودیتهایی روبرو است. در مورد انحصاری بودن می­توان گفت، در قرارداد بیع زمانی، ملک متعلق به همه مالکین زمانی است، ولی هر یک از مالکان در نوبت خود، به نحو مستقل و انفرادی حق تصرف و انتفاع دارد. بنابراین وصف انحصار هر یک از مالکان محدود به نوبت خود اوست. در خارج از زمان متعلق به وی، مالکیتی نسبت به مال ندارد و مالکیت با تمام اوصافش به مالک بعدی منتقل می­شود. در مورد وصف مطلق بودن مالکیت نیز، گفتیم که این وصف به مالک امکان می­دهد تا از ملک خود به صورت مطلق بهره برداری کند و نیز گفتیم که این وصف را قاعده لاضرر محدود می­کند، این قید در بیع زمانی وضوح بیشتری دارد، زیرا هر یک از مالکین باید در ضمن تصرف در ملک باید حقوق سایرین را نیز مد نظر قرار دهند و قاعده لاضرر را رعایت نمایند. در فصل دوم به طور مفصل راجع به این موضوع بحث خواهیم کرد.

در حقوق انگلستان تایم شرینگ نوعی مالکیت مطلق و بدون قید و شرط است. زیرا تمام حقوق مالکانه نسبت به ملک خود را دارا می­باشد؛ اگرچه محدودیتهایی در اعمال این حق وجود دارد، ولی این امر منافاتی با مالکیت مطلق افراد نسبت به اموال خود در مقطعِ زمانی مالکیتشان ندارد.[3] در نتیجه شخصی که دارای مالکیت مطلق و بدون قید و شرط است، می­تواند تمام حقوق مالکانه خود را در هر زمان اعمال کند و این حقوق در قرار و فراز ملکش تعمیم می­یابد. البته اجرای این حقوق مقید به رعایت حقوق عمومی مانند خودداری از مزاحمت، غفلت و به ویژه حقوق موضوعه جدید است که حقوق شخص مالک را در برابر  منافع جامعه محدود می­کند.[4] وصف سوم مالکیت نیز دائمی بودن است که به طور مجزا در همین بند بررسی شده است.

2ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی

برای اینکه بدانیم قرارداد بیع زمانی در ذیل عقود معوض قرار می­گیرد یا غیر معوض، ابتدا باید این قرارداد را تعریف نمود. عقد معوض، عقدی است که هریک از دو طرف قرارداد، در برابر مالی که می­دهد یا دینی که برعهده می­گیرد، مال یا تعهد دیگر را برای خود تحصیل می­کند. عقد غیر معوض یا مجانی، عقدی است که بدون آنکه برای یکی از طرفین التزامی ایجاد شود، طرف دیگر تعهد به امری می­کند یا مالی را به رایگان به دیگری بدهد.[5] قرارداد بیع زمانی در زمره­ی عقود معوض قرار می‌گیرد، البته ناگفته نماند که انتقال مجانی مالکیت زمانی نیز امکان پذیر است که در این صورت نیز چنین عقدی صحیح است؛ زیرا آنچه موضوع تردید است، این است که صحت یا عدم صحت انتقالِ مالکیتِ مقید به زمان است؛ ولی از آنجا که قریب به اتفاق این قراردادها به صورت معوض است، لذا در زمره­ی عقود معوض قرار می­گیرند.

3ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی

عقد رضایی، عقدی است که با تراضی طرفین واقع می­شود و نیاز به تشریفات خاص ندارد، اما در عقد تشریفاتی علاوه بر تراضی طرفین، باید با تشریفات یا با واژه­های خاص باشد.[6] اصل بر رضایی بودن عقود است؛ مگر اینکه تشریفات خاصی مقرر شده باشد، مانند قبض در عقد رهن. با توجه به اینکه در مالکیت زمانی تشریفات خاصی مقرر نشده است، لذا این قرارداد در زمره­ی عقود رضایی قرار می­گیرد.

4ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت

 موضوع بیع انتقال عین در مقابل عوض است و این ویژگی عقد بیع را از سایر عقود من جمله عقد اجاره متمایز می­کند. در قرارداد مذکور عین منتقل می­شود و منافع نیز به تبع عین منتقل می­شوند، بنابراین اگرچه از لحاظ زمان بندی به اجاره شباهت دارد، اما تفاوت در تملیک عین باعث تمییز آن از اجاره شده است.[7] از سوی دیگر با توجه به اینکه هر مقطعِ زمانی مالک خاص خود را دارد؛ این ویژگی نیز باعث تمییز این قرارداد از بیع مشاع شده است.


 

5ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی

از ماده 219 ق.م. اصل لزوم قراردادها استنباط می­شود؛ پس اصل لزوم قراردادهاست و جایز بودن، استثناء بر این اصل است که نیاز به تصریح دارد و در موارد سکوت یا شک باید حمل بر لزوم کرد.[8] عقد بیع زمانی نیز از این اصل مستثنا نیست. حتی اگر قرارداد به صورت خیاری منعقد شود. به این جهت که خیاری بودن عقد منافاتی با لازم بودن عقد ندارد و برعکس درج خیار خود، دلیل لازم بودن آن عقد است.

6ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت

 همان گونه که قبلاً بیان گردید، مالکیت در بیع زمانی از جهتی دائمی است که می­تواند صدها سال برای مالک و وراث وی ادامه داشته باشد و پیوسته با گذشت دوره زمانیِ خاصی تکرار می­گردد و از جهت دیگر محدود به مقطع زمانیِ خاصی است که شامل سایر مقاطع زمانی نمی­گردد و مصداقی از مالکیت موقت است. هر یک از مالکین در مقطعِ خاصی از زمان، مالک هستند و این مقطع پیوسته با گذشت مدت زمان خاص تکرار می­گردد، ولی در سایر مقاطع هیچ گونه مالکیتی ندارند و مالک زمانی حق ندارد به طور مستمر از ملک استفاده کند، بلکه به محض پایان یافتن مهلت وظیفه دارد ملک را تخلیه کند.

7ـ طولی بودن مالکیتها

برخلاف حالت اشاعه که مالکیتِ مالکان به نحو عرضی است و در تک تک اجزاء زمان تمامی شریکان، مالک مال مملوک محسوب می­شوند؛ در قرارداد بیع زمانی هر مقطعِ زمانی مالک خاص خود دارد و مالکیت هر یک از مالکان با یکدیگر دچار تداخل نمی­شود، در نتیجه رابطه مالکان در طول هم قرار دارد. از دیگر ویژگیهای این قرارداد می­توان به قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث تحت عنوان بیع، صلح، هبه و سایر عقود و مشروط بودن قرارداد اشاره کرد.[9]

بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین

برای شناسایی قراردادهای جدید و نوظهور، ابتدا باید ماهیت قرارداد مذکور مشخص و تبیین شود تا آثار و نتایج آن نیز به تبعِ ماهیت آن مشخص شود. با توجه به اینکه اثر هر عقدی متفاوت از عقود دیگر است، از این رو ضروری دیدیم عقودی را که احتمالاً قالبی مناسب برای این قرارداد باشد  بررسی کنیم تا ببینیم کدام یک از عقود، می­تواند تایم شرینگ را در خود بگنجاند. قرارداد تایم شرینگ با توجه به اینکه در قالب عقود تملیکی قابل انتقال است؛ باید در میان این عقود، قراداد مذکور را جستجو کرد. باتوجه به تعریف عقد قرض در ماده 648  ق.م.، میتوان گفت که این عقد قالبی نامناسب برای قرارداد بیع زمانی است و از آنجایی که در معاوضه دو نوع کالا مبادله می­شوند، بدون آنکه یکی از عوضین مبیع باشد و دیگری ثمن، لذا این عقد نیز قالبی نامناسب برای بیع زمانی است. بنابراین عقودی را که بیع زمانی احتمال دارد در قالب آنها قرار ‌گیرد را در مطالب آتی به طور تفصیلی تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

1ـ عقد صلح

عقد صلح عقدی است که برای رفع نزاع و قطع کشمکش وضع شده است. اما به اعتقاد برخی از فقها این تعریف حکمت وضع حکم است نه علت وضع آن،[10] پس دامنه­ی این عقد به مواردی که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، محدود نمی­شود، بلکه عقد صلح، عقدی مستقل در کنار سایر عقود است، که این مستقل بودن را می­توان از مواد 752 و 758 ق.م. برداشت نمود. بنابراین صلح عقدی مستقل است، اگرچه نتیجه­ی عقود دیگر را در پی داشته باشد. مستقل بودن این عقد باعث گسترش معاملات می­شود و قالبی بسیار وسیعتر از سایر عقود است و نیز مبین حاکمیت اراده است. از ماده 758 می‌توان هم صحت صلح ابتدایی و هم صلح دعوا را برداشت نمود. صلح ابتدایی (در مقابل صلح دعوا) را چنین تعریف نموده­اند: «صلحی که در مورد آن نه نزاع محقّقی بین طرفین عقد صلح وجود دارد و نه توقّع نزاعی در آینده فیمابین خود دارند»[11] صلح مورد نظر ما در این نوشتار صلح ابتدایی است. با توجه به ناتوانی عقود معین در برآوردن نیاز­مند­یها و عدم گنجایش نیاز­های افراد در آن قالبها، عقد صلح بهترین قالب برای جبران این نقیصه است، یکی  از حقوقدانان در این زمینه می­فرمایند: «از نظر تاریخی باید به یک نکته اشاره کرد و آن این است که دامنه­ی عقد صلح از یک یک عقود معینه و حتی از همه­ی آنها وسیعتر است و به همین جهت به آن ، عنوان  «آقای قراردادها» داده­اند».[12] برخی از محققین قرارداد بیع زمانی را در قالب عقد بیع امکان پذیر نمی­دانند و معتقدند در قالب عقد صلح می­گنجد. اینان معتقدند که بیع زمانی برخلاف مفهوم عرفی بیع است و همچنین دوام را از ویژگیهای اساسی عقد بیع می­دانند، بر همین اساس بیع زمانی را از مصادیق بیع نمی­دانند و لذا مالک می­تواند در قالب عقد صلح معوض به چندین نفر، عین را منتقل کند.[13]

برخی از پژوهشگران صلح ابتدایی را صحیح نمی­دانند و عقد صلح را جز در مواردی که پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد را، صحیح نمی­دانند؛ به همین دلیل هیچ یک از معاملات بدوی از عقود معین و غیر معین در قالب عقد صلح جای نمی­گیرد. دلایل رد صلح ابتدایی این چنین ذکر شده است:1ـ کلمه صلح دارای حقیقت شرعیه نیست؛ لغت شناسان عرب نیز صلح را به معنای سلم دانسته­اند.[14] واژه سلم (به کسر سین و سکون لام، فتح سین وسکون لام،فتح سین و فتح لام) نیز ضد حرب معنا شده است.[15] مفسران نیز در تفسیر آیه 35 سوره محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ از اصطلاح سلم به معنای پایان دادن به جنگ یاد کرده­اند.[16] پس از نظرات لغت شناسان و مفسرین می­توان فهمید که معنای صلح، سلم است. در نتیجه  می‌توان گفت در معنای حقیقی و اولی صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط است. صلح ابتدایی نیز، از نظر لغوی غلطی رایج است و اطلاق صلح بر صلح ابتدایی جایز نیست.2ـ آیات و روایاتی که دلالت بر صلح دارند، هیچ کدام بیانگر صلح ابتدایی نیستند؛ به این دلیل که، هر آیه یا روایتی که لفظ صلح و مشتقات آن به کار رفته، پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد. همچنین، هریک از عقود علاوه بر قوانین و مقررات عامی که برای عقود وجود دارد، شرایط و مقررات خاص خود را دارد. وضع این قوانین برای دست یافتن به مصالح و پرهیز از مفاسدی است که ملاک و علت تشریع این احکام است، به عنوان مثال وقتی شارع برای شرکای ملک مشاعی حق شفعه، در صورتی که یکی از شرکا سهم خود را بفروشد قائل است به دنبال حفظ حقوق شرکا می­باشد. در حالی که مشروع دانستن صلح ابتدایی خط بطلانی بر تمامی احکام و مقررات خاص هر عقد است، زیرا طرفین می­توانند با تغییر عنوان و قالب عقد خویش به همان نتایج عقود خود دست یابند؛ بدون آنکه قوانین خاص آن عقد را رعایت کنند. در نتیجه می‌توان گفت صلح ابتدایی نه تنها فاقد ادله شرعی است، بلکه از هیچ گونه توجیه عقلانی نیز برخوردار نمی­باشد؛ در نتیجه بیع زمانی در قالب این عقد نمی­توان قرار داد.[17]

با تمام ایراداتی که در مورد پذیرش صلح ابتدایی مطرح شد، اگر به فرض هم که مشروعیت چنین صلحی را بپذیرم باز قرار دادن گرفتن بیع زمانی در قالب این عقد با ایراداتی روبروست. البته می­توان گفت ممکن است قرارداد بیع زمانی در قالب صلح زمانی منافع یا عین صورت گیرد. صلح منافع به این صورت که منافع به صورت زمان بندی شده در قالب عقد صلح به دیگری واگذار می­شود و فرق آن با اجاره در این است که در اجاره، منافع عین مستأجره برای مدت مشخص مثلاً دو سال به مستأجر واگذار می­شود، در حالی که در صلح زمانی منافع عین تا ابد و برای یک مقطعِ زمانی به متصالح واگذار می­شود و انتفاع او از عین در فواصل زمانی منظم و متناوب است و چنین عقد صلحی صحیح است. چنین صلحی اثر عقد اجاره را افاده می­کند و متصالحین مانند مستأجر مالک عین نمی­شوند و فقط در مقطعِ زمانی خویش به صورت ادواری مالک منافع می‌شوند.[18] در مورد صلح زمانی منافع می­توان گفت چنین قراردادی منافع متصالحان را به خوبی تأمین نمی‌کند، زیرا آنان هیچ مالکیتی نسبت به عین نداشته و تنها مالک منافع هستند؛ در نتیجه حق تصمیم­گیری در مورد عین را ندارند، ثانیاًَ مالک عین می­تواند دست به اقداماتی بزند که به ضرر متصالحان منجر شود، برای مثال آنرا بفروشد یا هبه کند و یا تغییرات مادی در عین صورت دهد که این نقل و انتقالات و تغییرات در نهایت به ضرر متصالحان است.[19] همچنین برخی حقوقدانان[20] بر این نظرند که ماهیت بیع زمانی، تملیک زمان بندی شده عین است و خریداران مالک عین می­شوند، ولی در صلح منافع، عین در مالکیت مصالح باقی می­ماند و فقط منافع به متصالحان منتقل
می­شود. پس با توجه به ماهیت بیع زمانی، صلح منافع نمی­تواند قالبی برای قرارداد بیع زمانی باشد. همان طور که اشاره شد عده­ای[21] ماهیت بیع زمانی را صلح زمانی عین می­دانند. زیرا تملیک عین به عوض، اثر عقد بیع است که در عقد صلح نیز حاصل است. همچنین شرط دوام در عقد لازم الرعایه نیست. این نظر را در قسمت عقد بیع نقد نموده­ایم. البته بحثی در این مورد نیست که مالک می­تواند در قالب عقد صلح، عین را به چندین نفر منتقل کند، اما الزماً بدین معنا نیست که بیع زمانی، عقد صلح است. بحث در مورد این موضوع مطرح است که، این قرارداد در قالب کدام عقد قرار می­گیرد؟ با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد عقد بیع بهترین قالب برای چنین قراردادی است.

دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -http://canadianopharmacy.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 02:33 ب.ظ

You actually revealed that really well.
online pharmacies tech school canada viagra canada online pharmacies canadian drug store drugs for sale online canadian pharmaceuticals companies canadian medications online canadian online pharmacies legal canadian cialis the best canadian online pharmacies
http://crevormar.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:57 ب.ظ

Thanks, I enjoy it.
how do cialis pills work cost of cialis cvs generic cialis in vietnam cialis online deutschland how to purchase cialis on line cialis prezzo di mercato cialis taglich cialis wir preise cialis 30 day trial coupon acquistare cialis internet
http://pixicbzu.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 11:14 ق.ظ

Really lots of wonderful info!
cialis generico milano cialis daily reviews tadalafil 10 mg cialis online holland cost of cialis cvs cialis en mexico precio cialis 5 mg effetti collateral where cheapest cialis try it no rx cialis no prescription cialis cheap
Buy cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 07:16 ب.ظ

Whoa many of useful advice.
cialis tablets for sale cialis pills price each cialis dosage cipla cialis online cialis coupon cialis arginine interactio generico cialis mexico ou acheter du cialis pas cher click here to buy cialis cialis 10mg prix pharmaci
Online cialis
جمعه 31 خرداد 1398 03:35 ق.ظ

Amazing all kinds of fantastic tips!
click here cialis daily uk cialis canada cialis generico milano generic cialis soft gels cialis qualitat cialis online generic cialis 20mg tablets cialis without a doctor's prescription price cialis per pill cialis for bph
http://quoglidar.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:19 ق.ظ

Many thanks. I appreciate this.
generic cialis tadalafil viagra or cialis canadian cialis generic cialis 20mg tablets cialis price thailand cialis alternative cialis online napol buy brand cialis cheap generic low dose cialis cialis 5mg prix
cialis australia org
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:33 ب.ظ

You reported this effectively.
cialis uk cialis without a doctor's prescription cialis generico milano cialis australian price weblink price cialis deutschland cialis online viagra cialis levitra we like it cialis soft gel cialis herbs cialis daily dose generic
http://chakhackho.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:14 ق.ظ

Kudos! Loads of write ups!

side effects for cialis price cialis per pill click here take cialis free cialis dose size of cialis cialis farmacias guadalajara low cost cialis 20mg where do you buy cialis ou trouver cialis sur le net generic cialis soft gels
how to purchase cialis on line
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:28 ق.ظ

Thanks. Lots of advice.

cialis lowest price click here to buy cialis cialis taglich non 5 mg cialis generici cialis canadian drugs miglior cialis generico fast cialis online does cialis cause gout cialis qualitat cialis ahumada
http://hosatin.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:43 ق.ظ

Wow lots of amazing facts!
venta cialis en espaa buy cialis ou trouver cialis sur le net best generic drugs cialis canadian drugs generic cialis trusted tabled cialis softabs only now cialis for sale in us cialis generique dose size of cialis cialis 5 mg scheda tecnica
Generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:05 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis sicuro in linea price cialis wal mart pharmacy cialis dosage callus cialis side effects we choice free trial of cialis cialis mit grapefruitsaft buy cheap cialis in uk generic cialis pro cialis coupon
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:29 ق.ظ

Nicely put. Regards.
cialis tadalafil online ou trouver cialis sur le net american pharmacy cialis compare prices cialis uk india cialis 100mg cost no prescription cialis cheap cialis patent expiration best generic drugs cialis the best choice cialis woman try it no rx cialis
get cheap cialis
شنبه 25 خرداد 1398 04:56 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis 200 dollar savings card brand cialis nl 40 mg cialis what if i take we like it cialis soft gel rx cialis para comprar cialis daily new zealand prezzo di cialis in bulgaria cialis baratos compran uk weblink price cialis we recommend cheapest cialis
cialis cost
شنبه 25 خرداد 1398 02:24 ق.ظ

Whoa quite a lot of superb advice!
cialis authentique suisse cialis super acti precios cialis peru cialis 200 dollar savings card cialis therapie cialis professional yohimbe price cialis per pill compare prices cialis uk cialis 30 day sample we like it cialis price
non prescription cialis
جمعه 24 خرداد 1398 12:13 ب.ظ

Valuable info. Cheers.
buy cialis cheap 10 mg achat cialis en suisse cialis 100mg suppliers 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis italia gratis cialis taglich achat cialis en suisse cialis name brand cheap only best offers 100mg cialis cialis australian price
http://glidurig.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:48 ب.ظ

Thank you, A good amount of information.

cialis en 24 hora order cialis from india cialis uk next day prezzo cialis a buon mercato acheter cialis kamagra warnings for cialis cialis 30 day trial coupon cialis 20mg prix en pharmacie cialis authentique suisse callus
Buy cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:37 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis preise schweiz brand cialis nl generic cialis at the pharmacy buy cialis uk no prescription cialis prices in england online prescriptions cialis buy brand cialis cheap price cialis best cialis 5 mg scheda tecnica cialis generic
http://kuterbank.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:34 ب.ظ

Fantastic tips. Kudos.
cialis generico lilly cialis generico in farmacia cialis pills tadalafil generic buy cheap cialis in uk cialis price thailand cialis pas cher paris 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis lilly tadalafi where cheapest cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:13 ب.ظ

Thank you, Excellent information!
prescription doctor cialis cialis online deutschland canadian drugs generic cialis cialis cipla best buy cialis 30 day trial coupon cialis 05 cialis cuantos mg hay cialis generika in deutschland kaufen cialis uk tadalafil generic
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:11 ق.ظ

Lovely write ups. Cheers.
cialis lowest price prices on cialis 10 mg what is cialis buy cialis online nz warnings for cialis cialis cipla best buy cialis 200 dollar savings card female cialis no prescription buying brand cialis online online cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 04:11 ق.ظ

Information certainly regarded!.
low dose cialis blood pressure if a woman takes a mans cialis generic cialis with dapoxetine cialis pills price each cialis generic cialis patent expiration cialis price in bangalore import cialis generic cialis generic cialis
http://canadianpharmacyes.com/
جمعه 23 فروردین 1398 06:41 ب.ظ

Thanks a lot! Plenty of material!

buy viagra 25mg canadian pharmacy meds pharmacy near me canadian pharmacies stendra canadian medications canadian online pharmacies rated global pharmacy canada canadian pharmaceuticals companies Northwest Pharmacy top rated canadian pharmacies online
http://canadianorderpharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 05:03 ق.ظ

Reliable material. Thank you.
canadian medications drugstore online reviews canadian online pharmacies reviews safe canadian online pharmacies canadian prescription drugstore canadianpharmacy order canadian prescriptions online drugstore online discount canadian pharmacies canadian drug store
buy cialis online cheap
جمعه 16 آذر 1397 06:01 ق.ظ

Information certainly taken!.
prezzo di cialis in bulgaria cialis side effects dangers callus we use it cialis online store cialis super acti cialis y deporte order cialis from india where do you buy cialis prescription doctor cialis cialis 10 doctissimo
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:52 ق.ظ

Fantastic write ups. Appreciate it.
best generic drugs cialis cialis prices brand cialis generic cialis for bph cialis for sale buy cheap cialis in uk where cheapest cialis free cialis tadalafil 5mg cialis side effects dangers
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:39 ب.ظ

You actually revealed it perfectly!
cialis preise schweiz generic cialis at the pharmacy cialis coupons acquistare cialis internet cialis arginine interactio click now buy cialis brand free generic cialis only here cialis pills cialis generico postepay cialis kaufen wo
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:03 ق.ظ

Truly all kinds of useful knowledge!
wow cialis 20 cialis uk next day generic cialis at the pharmacy il cialis quanto costa cialis 5mg billiger how much does a cialis cost cialis cost cialis generisches kanada acquisto online cialis cialis kaufen
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:58 ب.ظ

Appreciate it. A good amount of information.

cialis without a doctor's prescription cialis kaufen wo cialis generico cialis canadian drugs precios de cialis generico precios cialis peru rezeptfrei cialis apotheke pastillas cialis y alcoho cialis 10mg prix pharmaci cialis for sale south africa
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 04:28 ب.ظ

Point nicely taken!.
buy cialis sample pack best generic drugs cialis precios cialis peru cialis online napol cialis 20mg cialis 200 dollar savings card cialis coupon buy online cialis 5mg no prescription cialis cheap buy cialis cheap 10 mg
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 04:20 ق.ظ

Regards. I appreciate this!
enter site natural cialis cialis 20 mg cost i recommend cialis generico cialis coupon where to buy cialis in ontario if a woman takes a mans cialis cialis coupons cilas female cialis no prescription tadalafil tablets
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30