تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - 2ـ عقد شرکت

2ـ عقد شرکت

شنبه 18 شهریور 1396 09:24 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

ماده 571 ق.م. شرکت را چنین تعریف می­کند: «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». سبب شراکت یا قهری است، مانند ارث و یا ارادی است، مانند عقد شرکت (مواد 573 و 574). موضوع شرکت می­تواند عین، دین، منفعت و یا حق باشد.[22] با توجه به ماده 581 ق.م.، تصرفات احد شرکا بدون داشتن اذن و یا خارج از حدود اذن فضولی خواهد بود. در شراکت با توجه به اینکه سایر شرکا نیز در جزءجزء مال سهیم هستند، لذا تصرف در آن با محدودیتهایی همراه است و مانند مالکیت مفروز نیست و حق استفاده هر یک از آنان منوط به اذن سایر شرکاست و یا اینکه شریکی نمی­تواند مال الشرکه را تلف کند. اما وصف دائمی بودن در مالکیت مشترک نیز وجود دارد و مالکیت مشترک تک تک شرکا تا ابد باقی است.[23] به موجب ماده 587 ق.م. شرکت به دو دلیل از بین می­رود؛ تلف شدن تمام مال الشرکه و تقسیم آن. ممکن است طرفین فقط بخواهند منافع مال الشرکه را تقسیم کنند، بدون آنکه عین را تقسیم کنند که اصطلاحاً به این نوع تقسیم مهایات می­گویند. پس مهایات، عبارت است از توافق دو نفر شریک یا بیشتر است بر اینکه منافع حاصله­ی از عین را به نسبت سهامی که از عین دارند بین خود توزیع کنند.[24] توافق بر مهایات با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»[25] وآیه «یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم »[26] توافقی است مشروع. در مورد ماهیت مهایات نیز نظرات متفاوتی ابراز شده است: پاره­ای از نویسندگان مهایات را نوعی معاوضه می‌دانند بدین ترتیب که هر یک از شرکا قبل از افراز در جزء جزء مال شریک بوده، ولی بعد از افراز هر یک از شرکا حصه خود را در مقابل حصه طرف دیگر از دست داده و این امر با مبادله حقوق و معاوضه محقق می شود.[27] برخی نیز معتقدند که اگر چه در تقسیم و افراز مال مشاع نقل و انتقالات روی می­دهد، ولی طرفین قصد مبادله و معاوضه ندارند و فقط می­خواهند حالت اشاعه را از بین ببرند.[28] بنابراین تقسیم مال مشترک نه عقد است و نه ایقاع، بلکه حکمی از احکام قانونگذار است.[29] ایرادی که بر این نظر وارد نموده­اند، این است که اگرچه شرکا قصد از بین بردن اشاعه را دارند و قصد نقل و انتقال را ندارند، اما تراضی برای از بین بردن اشاعه ملازم و همراه با تراضی بر نقل و انتقال هم خواهد بود و طبعاً عنوان مبادله هم تحقق خواهد یافت. بر فرض که مبادله محقق نشود، تراضی که محقق شده و این تراضی عنوان صلح دارد،[30] لیکن در جواب گفته شده است که ملاک در مفاهیم حقوقی، اکثراً عرف است.[31]

در عرف نیز تقسیم مال مشترک، مبادله دو مال تلقی نمی­شود و همچنین طرفین در واقع کیفیت سلطه مالکانه خود را تغییر می­دهند و چنین عملی مبادله تلقی نمی­شود. وانگهی از نظر فقهی دلیلی بر شناسایی مهایات به عنوان عقد متعارف مستقل وجود ندارد.[32] حقوقدانانی نیز این تراضی را داخل در هیچ یک از عقود معین نمی‌دانند و معتقدند مستند به ماده 10 ق.م. است؛ در نتیجه الزام­آور است.[33] برخی از محققین در زمینه بیع زمانی برای اینکه اختلافات ذکر شده در مورد ماهیت مهایات پیش نیاید؛ معتقدند مهایات را باید به صورت شرط ضمن عقد آورد و الزام آور بودن آنرا قطعی و بی اشکال ساخت.[34] برخی از نویسندگان بیع زمانی را بیع مشاعی می­دانند که متضمن نوعی مشارکت با اغیار در انتفاع از مبیع است.[35] در واقع این نویسندگان این نوع قرارداد را نوعی شرکت اختیاری می­دانند. اما بین بیع زمانی و مهایات تفاوتهای اساسی وجود دارد:1ـ در مهایات توافق میان شرکاست ولی در بیع زمانی توافق یا قرارداد میان خریدار و فروشنده به وجود می­آید.2ـ در مهایات مال مورد نظر مشاع است، در حالی که در قرارداد بیع زمانی، در مقطعِ زمانی خویش که در قرارداد تعیین شده شریک دیگری ندارد و مال مذکور مشاع نیست.3ـ در مهایات جوهر اساسی، «تقسیم منافع» براساس واحد زمان و توافق شرکا است، در حالی در قرارداد بیع زمانی عقد بیع میان فروشنده و تک تک خریداران واقع می­شود که عین مال و منافع نیز به تبع عین به خریداران منتقل می­شود.4ـ همان طور که اشاره شد برخی از حقوقدانان معتقدند که در مهایات منفعت هر شریک با شریک دیگر معاوضه می­شود (اباحه منفعت معوض)، در حالیکه در بیع زمانی تملیک عین و منفعت تؤاماً رخ می­دهد و اباحه منفعت معوض نداریم. 5ـ همانطور که بیان شد برخی­ها مهایات را عقدی جایز و قابل رجوع می­دانند، در حالی که، قرارداد بیع زمانی عین موضوع قرارداد است و عقدی لازم است.6ـ در قرارداد بیع زمانی خریدار می­تواند مال موضوع قرارداد یا منافع آنرا به شخص ثالث انتقال دهد، این در حالی است که در مهایات که منفعت تقسیم می­شود، شریک نمی‌تواند منفعت را به دیگری  انتقال یا اجاره دهد.7ـ در مهایات واژه ثمن وجود ندارد و به عبارت دیگر، این اصطلاح در مهایات جایگاهی ندارد، اما در قرارداد بیع زمانی یکی از عوضین، ثمن است. همچنین می­توان افزود که مهایات در مورد مالی است که، اولاً قابلیت تقسیم و افراز را نداشته باشد، مانند حیوان و خانه. ثانیاً امکان استفاده و انتفاع از آن مال در آنِ واحد برای کلیه شرکا وجود نداشته باشد. ثالثاً میان شرکا تمایلی برای فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن وجود نداشته باشد.[36][1]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 1، صص 75 ـ 76.

[2]ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، مالکیت موقت، پیشین، ص 123.
[3]ـ پرویز عامری و اعظم انصاری، پیشین، ص 117.
[4]ـ همان، ص 128.
[5]ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق حقوقی: اعمال حقوقی، (تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1389)، ص 41.

[6]ـ همان، ص 49.

[7]ـ سعید شریعتی، «بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده (بخش دوم و پایانی)»، ماهنامه کانون، شماره 89، (بهمن 1387)، ص30.
[8]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 3، ص 253.
[9]ـ محمد احمری، پیشین، صص 90 ـ 91.
[10]ـ سید محمد حسن بجنوردی، پیشین، جلد 5، ص 12.
[11]ـ میزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، تحقیق و تعلیق و ترجمه: عیسی ولائی، (کتاب الهبات و الوصایا)، (تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، زمستان 1380)، جلد 2، ص 58.
[12]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن وصلح، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1370)، صص 134 ـ 135.
[13]ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش اول)، ص 41
[14]ـ ابن منظور، لسان العرب، (بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم، 1414 هـ ق)، جلد 2، ص 517؛ مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، (بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1414 هـ ق)، جلد 4، ص 125.
[15]ـ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، (قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 1410 هـ ق)، جلد 7، ص266؛ ابن منظور، پیشین، جلد 12، ص 293.
[16]- ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، تفسیرمجمع البیان، مترجم: علی کاظمی، (تهران، انتشارات فراهانی، بی چا، 1363)، جلد 23، ص 90؛ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، (بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1411 هـ ق)، جلد 18، ص  251.
[17]ـ مسعود امامی، پیشین، صص 98 ـ 106.
[18]ـ احمد اشرفی، پیشین، صص 158 ـ 159.
[19]ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش دوم)، ص 39.
[20]ـ کمال قاسمی، «تایم شرینگ یا صلح منافع»، ماهنامه کانون، شماره84، (شهریور1387)، ص 114.

[21]ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 41؛کمال قاسمی، پیشین، ص 113.

[22]ـ محمد بروجردی عبده، پیشین، ص259.
[23]ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 116.
[24]ـ محمد عبده بروجردی،کلیات حقوق اسلامی، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383)، ص 202.

[25]- ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی، الکافی، (قم، دار الحدیث، چاپ اول، 1429 هـ ق)، جلد 10، ص 478.

[26]ـ سوره نساء (4)، آیه 29.
[27]ـ زین الدین بن علی عاملی «شهید ثانی»، مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع الاسلام، (قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، 1413 هـ ق)، جلد 14، ص32؛ شمس الدین سرخسی، المبسوط، (بیروت، دارالمعرفة، 1406 هـ ق)، جلد 20، ص 170.

[28]- میرزا محمد حسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، (تهران، چاپخانه رنگین، چاپ اول، 1369هـ .ق)، ص292.

[29]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، «مهایات (افراز منافع)»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1، (بهار 1349)، ص 15.

[30]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، «مهایات (افراز منافع)»، پیشین، ص 15.
[31]ـ محمد حسن قدیری، البیع (تقریرات درس امام خمینی)، (قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1376)، ص 7.
[32]ـ احمد اشرفی ، پیشین، ص 125 .
[33]ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین: مشارکتها و صلح، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1388)، جلد 2، ص75.
[34]ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 37.
[35]ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 147.
[36]ـ پرویز نوین، پیشین، صص 55 ـ 57.دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -buy tadalafil no prescription
جمعه 16 آذر 1397 12:18 ق.ظ

Wow a good deal of terrific data.
look here cialis order on line tadalafil 20mg where cheapest cialis we recommend cialis info cialis generico online cialis canada on line cialis generico postepay i recommend cialis generico we recommend cheapest cialis can i take cialis and ecstasy
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:49 ق.ظ

Valuable advice. Thank you!
cialis prices in england overnight cialis tadalafil cialis patent expiration cialis official site cialis venta a domicilio cialis 05 cialis pills in singapore safe site to buy cialis online free generic cialis cialis in sconto
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:02 ق.ظ

Kudos, I like this!
cialis lilly tadalafi cialis online napol cialis y deporte cialis daily where cheapest cialis cialis 200 dollar savings card best generic drugs cialis cialis 5mg achat cialis en itali usa cialis online
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:38 ب.ظ

Cheers, A lot of info!

cialis generique 5 mg safe dosage for cialis comprar cialis 10 espa241a cialis online we choice cialis uk india cialis 100mg cost link for you cialis price side effects for cialis enter site very cheap cialis generic cialis soft gels
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 12:37 ب.ظ

Excellent advice. Many thanks!
cialis 20 mg effectiveness tadalafil 10 mg cialis 5mg billiger cialis 10mg prix pharmaci cialis pills in singapore what is cialis cialis pills boards brand cialis generic viagra or cialis cialis professional from usa
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:07 ق.ظ

You actually reported it perfectly!
cialis rezeptfrei only here cialis pills cialis kamagra levitra price cialis wal mart pharmacy cialis y deporte cialis 5 effetti collaterali cialis patent expiration how to buy cialis online usa weblink price cialis click here to buy cialis
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 12:06 ب.ظ

Info very well applied!!
prezzo di cialis in bulgaria cialis daily dose generic cialis tablets australia buy cialis cialis 5mg billiger cialis prezzo al pubblico cialis generic availability buy online cialis 5mg get cheap cialis comprar cialis 10 espa241a
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:46 ق.ظ

Effectively voiced genuinely. .
wow look it cialis mexico viagra cialis levitra cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg scheda tecnica comprar cialis navarr cialis arginine interactio usa cialis online only best offers cialis use
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 11:37 ق.ظ

You've made your stand extremely well.!
buy cialis online cialis baratos compran uk cialis prezzo in linea basso cialis side effects deutschland cialis online enter site very cheap cialis cialis 100mg suppliers cialis alternative cialis 100mg suppliers prezzo cialis a buon mercato
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 12:41 ق.ظ

You reported it terrifically.
chinese cialis 50 mg link for you cialis price when can i take another cialis buying cialis on internet india cialis 100mg cost cialis price thailand cialis generico milano cialis 5 mg para diabeticos try it no rx cialis cialis taglich
buy cials online
شنبه 10 آذر 1397 11:28 ق.ظ

Wonderful posts, Appreciate it!
canadian drugs generic cialis legalidad de comprar cialis cialis tablets for sale cialis generika in deutschland kaufen cialis canadian drugs tesco price cialis click here take cialis cialis kaufen bankberweisung cialis rezeptfrei cialis for sale south africa
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 12:12 ق.ظ

Thanks, Loads of forum posts!

tadalafil tablets cialis ahumada look here cialis order on line cialis billig cialis 5 mg schweiz rx cialis para comprar generic cialis with dapoxetine purchasing cialis on the internet generic cialis at the pharmacy viagra vs cialis vs levitra
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 12:40 ب.ظ

Appreciate it, Loads of postings.

where to buy cialis in ontario cialis e hiv tadalafil 20mg buying cialis on internet callus cialis 50 mg soft tab canadian drugs generic cialis acheter cialis meilleur pri cialis prezzo di mercato side effects of cialis
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 01:06 ق.ظ

You mentioned this well!
overnight cialis tadalafil deutschland cialis online weblink price cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 30 day trial coupon cialis daily new zealand safe dosage for cialis cialis 20mg preis cf dose size of cialis wow cialis 20
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:45 ب.ظ

Superb stuff, Thanks!
cialis 5 mg para diabeticos venta cialis en espaa cialis vs viagra cialis pills boards cialis online nederland precios de cialis generico cialis sans ordonnance cialis 30 day sample viagra vs cialis costo in farmacia cialis
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:25 ق.ظ

Really a lot of fantastic tips!
cialis herbs chinese cialis 50 mg cialis kaufen wo cialis for sale in europa cialis diario compra where to buy cialis in ontario order a sample of cialis calis cialis side effects dangers tadalafil 5mg
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:00 ق.ظ

You said it very well.!
i recommend cialis generico miglior cialis generico 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis purchasing buy cialis uk no prescription cialis vs viagra cialis cuantos mg hay tadalafil 20mg buying cialis in colombia cialis 5 mg buy
buy generic levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:12 ق.ظ

You said it nicely..
levitra 20mg buy 10 mg levitra cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen buy generic levitra buy levitra online generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra without a doctor prescription levitra 20 mg bayer prezzo
buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 02:32 ق.ظ

You actually expressed that really well!
import cialis cialis soft tabs for sale we use it 50 mg cialis dose cialis 5mg billiger cialis free trial buy cialis cheap 10 mg warnings for cialis click here take cialis cialis 05 get cheap cialis
buy cialis medication
یکشنبه 8 مهر 1397 12:15 ق.ظ

Kudos. Helpful information!
we choice free trial of cialis cialis 100 mg 30 tablet pastillas cialis y alcoho i recommend cialis generico low dose cialis blood pressure opinioni cialis generico generic for cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis generique buy original cialis
https://issuu.com/cialisprofessional
شنبه 7 مهر 1397 08:53 ب.ظ

Well expressed certainly. !
tadalafil 5mg preis cialis 20mg schweiz canada discount drugs cialis cialis 20mg cialis tadalafil online cialis prices in england acquistare cialis internet tadalafil 10 mg buy cialis uk no prescription cialis kaufen wo
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:16 ب.ظ

Wow all kinds of amazing facts!
order generic cialis online dosagem ideal cialis cialis daily dose generic legalidad de comprar cialis where do you buy cialis buy original cialis prix de cialis canadian discount cialis cialis dosage cialis side effects dangers
http://cialisvbuy.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:06 ب.ظ

Amazing data, With thanks.
what is cialis estudios de cialis genricos miglior cialis generico venta de cialis canada buy cialis uk no prescription enter site 20 mg cialis cost cialis online cialis para que sirve no prescription cialis cheap legalidad de comprar cialis
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:55 ق.ظ

Superb content. Regards.
cialis cuantos mg hay when will generic cialis be available tarif cialis france we recommend cialis best buy cialis generico en mexico viagra vs cialis vs levitra cialis canada on line cialis usa cost trusted tabled cialis softabs cialis uk
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:27 ب.ظ

You revealed this exceptionally well.
sialis online cialis cialis for sale are there generic cialis buy cialis uk no prescription cialis soft tabs for sale cialis 20mg preis cf cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg effetti collateral buying cialis overnight
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:57 ق.ظ

This is nicely put! .
cialis with 2 days delivery cialis alternative cialis generico postepay cialis 20 mg cost brand cialis generic pastillas cialis y alcoho viagra or cialis cialis rezeptfrei sterreich generic cialis at walmart india cialis 100mg cost
where can i buy viagra without
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:53 ق.ظ

Wow plenty of amazing facts!
buy viagra online uk cheap how do i order viagra online sildenafil buy online uk sildenafil pharmacy sildenafil where to purchase viagra online viagra cheap levitra where can i buy the cheapest viagra sildenafil online uk where to buy viagra online
cialis soft tabs
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:58 ب.ظ

Thanks, I value this!
cialis usa cost precios de cialis generico cialis lilly tadalafi how to buy cialis online usa cialis manufacturer coupon cialis australian price cialis diario compra where do you buy cialis buy cheap cialis in uk enter site 20 mg cialis cost
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:00 ق.ظ

You said that really well!
trusted tabled cialis softabs we recommend cialis info ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg cost i recommend cialis generico cialis ahumada generic cialis review uk 5 mg cialis pharmacie en ligne how to purchase cialis on line walgreens price for cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:21 ق.ظ

You actually expressed this terrifically.
cialis online nederland generic cialis at walmart interactions for cialis cialis super acti cialis baratos compran uk cialis bula how does cialis work cialis great britain order cialis from india non 5 mg cialis generici
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30