تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - 2ـ عقد شرکت

2ـ عقد شرکت

شنبه 18 شهریور 1396 10:24 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

ماده 571 ق.م. شرکت را چنین تعریف می­کند: «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». سبب شراکت یا قهری است، مانند ارث و یا ارادی است، مانند عقد شرکت (مواد 573 و 574). موضوع شرکت می­تواند عین، دین، منفعت و یا حق باشد.[22] با توجه به ماده 581 ق.م.، تصرفات احد شرکا بدون داشتن اذن و یا خارج از حدود اذن فضولی خواهد بود. در شراکت با توجه به اینکه سایر شرکا نیز در جزءجزء مال سهیم هستند، لذا تصرف در آن با محدودیتهایی همراه است و مانند مالکیت مفروز نیست و حق استفاده هر یک از آنان منوط به اذن سایر شرکاست و یا اینکه شریکی نمی­تواند مال الشرکه را تلف کند. اما وصف دائمی بودن در مالکیت مشترک نیز وجود دارد و مالکیت مشترک تک تک شرکا تا ابد باقی است.[23] به موجب ماده 587 ق.م. شرکت به دو دلیل از بین می­رود؛ تلف شدن تمام مال الشرکه و تقسیم آن. ممکن است طرفین فقط بخواهند منافع مال الشرکه را تقسیم کنند، بدون آنکه عین را تقسیم کنند که اصطلاحاً به این نوع تقسیم مهایات می­گویند. پس مهایات، عبارت است از توافق دو نفر شریک یا بیشتر است بر اینکه منافع حاصله­ی از عین را به نسبت سهامی که از عین دارند بین خود توزیع کنند.[24] توافق بر مهایات با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»[25] وآیه «یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم »[26] توافقی است مشروع. در مورد ماهیت مهایات نیز نظرات متفاوتی ابراز شده است: پاره­ای از نویسندگان مهایات را نوعی معاوضه می‌دانند بدین ترتیب که هر یک از شرکا قبل از افراز در جزء جزء مال شریک بوده، ولی بعد از افراز هر یک از شرکا حصه خود را در مقابل حصه طرف دیگر از دست داده و این امر با مبادله حقوق و معاوضه محقق می شود.[27] برخی نیز معتقدند که اگر چه در تقسیم و افراز مال مشاع نقل و انتقالات روی می­دهد، ولی طرفین قصد مبادله و معاوضه ندارند و فقط می­خواهند حالت اشاعه را از بین ببرند.[28] بنابراین تقسیم مال مشترک نه عقد است و نه ایقاع، بلکه حکمی از احکام قانونگذار است.[29] ایرادی که بر این نظر وارد نموده­اند، این است که اگرچه شرکا قصد از بین بردن اشاعه را دارند و قصد نقل و انتقال را ندارند، اما تراضی برای از بین بردن اشاعه ملازم و همراه با تراضی بر نقل و انتقال هم خواهد بود و طبعاً عنوان مبادله هم تحقق خواهد یافت. بر فرض که مبادله محقق نشود، تراضی که محقق شده و این تراضی عنوان صلح دارد،[30] لیکن در جواب گفته شده است که ملاک در مفاهیم حقوقی، اکثراً عرف است.[31]

در عرف نیز تقسیم مال مشترک، مبادله دو مال تلقی نمی­شود و همچنین طرفین در واقع کیفیت سلطه مالکانه خود را تغییر می­دهند و چنین عملی مبادله تلقی نمی­شود. وانگهی از نظر فقهی دلیلی بر شناسایی مهایات به عنوان عقد متعارف مستقل وجود ندارد.[32] حقوقدانانی نیز این تراضی را داخل در هیچ یک از عقود معین نمی‌دانند و معتقدند مستند به ماده 10 ق.م. است؛ در نتیجه الزام­آور است.[33] برخی از محققین در زمینه بیع زمانی برای اینکه اختلافات ذکر شده در مورد ماهیت مهایات پیش نیاید؛ معتقدند مهایات را باید به صورت شرط ضمن عقد آورد و الزام آور بودن آنرا قطعی و بی اشکال ساخت.[34] برخی از نویسندگان بیع زمانی را بیع مشاعی می­دانند که متضمن نوعی مشارکت با اغیار در انتفاع از مبیع است.[35] در واقع این نویسندگان این نوع قرارداد را نوعی شرکت اختیاری می­دانند. اما بین بیع زمانی و مهایات تفاوتهای اساسی وجود دارد:1ـ در مهایات توافق میان شرکاست ولی در بیع زمانی توافق یا قرارداد میان خریدار و فروشنده به وجود می­آید.2ـ در مهایات مال مورد نظر مشاع است، در حالی که در قرارداد بیع زمانی، در مقطعِ زمانی خویش که در قرارداد تعیین شده شریک دیگری ندارد و مال مذکور مشاع نیست.3ـ در مهایات جوهر اساسی، «تقسیم منافع» براساس واحد زمان و توافق شرکا است، در حالی در قرارداد بیع زمانی عقد بیع میان فروشنده و تک تک خریداران واقع می­شود که عین مال و منافع نیز به تبع عین به خریداران منتقل می­شود.4ـ همان طور که اشاره شد برخی از حقوقدانان معتقدند که در مهایات منفعت هر شریک با شریک دیگر معاوضه می­شود (اباحه منفعت معوض)، در حالیکه در بیع زمانی تملیک عین و منفعت تؤاماً رخ می­دهد و اباحه منفعت معوض نداریم. 5ـ همانطور که بیان شد برخی­ها مهایات را عقدی جایز و قابل رجوع می­دانند، در حالی که، قرارداد بیع زمانی عین موضوع قرارداد است و عقدی لازم است.6ـ در قرارداد بیع زمانی خریدار می­تواند مال موضوع قرارداد یا منافع آنرا به شخص ثالث انتقال دهد، این در حالی است که در مهایات که منفعت تقسیم می­شود، شریک نمی‌تواند منفعت را به دیگری  انتقال یا اجاره دهد.7ـ در مهایات واژه ثمن وجود ندارد و به عبارت دیگر، این اصطلاح در مهایات جایگاهی ندارد، اما در قرارداد بیع زمانی یکی از عوضین، ثمن است. همچنین می­توان افزود که مهایات در مورد مالی است که، اولاً قابلیت تقسیم و افراز را نداشته باشد، مانند حیوان و خانه. ثانیاً امکان استفاده و انتفاع از آن مال در آنِ واحد برای کلیه شرکا وجود نداشته باشد. ثالثاً میان شرکا تمایلی برای فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن وجود نداشته باشد.[36]



[1]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 1، صص 75 ـ 76.

[2]ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، مالکیت موقت، پیشین، ص 123.
[3]ـ پرویز عامری و اعظم انصاری، پیشین، ص 117.
[4]ـ همان، ص 128.
[5]ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق حقوقی: اعمال حقوقی، (تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1389)، ص 41.

[6]ـ همان، ص 49.

[7]ـ سعید شریعتی، «بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده (بخش دوم و پایانی)»، ماهنامه کانون، شماره 89، (بهمن 1387)، ص30.
[8]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 3، ص 253.
[9]ـ محمد احمری، پیشین، صص 90 ـ 91.
[10]ـ سید محمد حسن بجنوردی، پیشین، جلد 5، ص 12.
[11]ـ میزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، تحقیق و تعلیق و ترجمه: عیسی ولائی، (کتاب الهبات و الوصایا)، (تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، زمستان 1380)، جلد 2، ص 58.
[12]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن وصلح، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1370)، صص 134 ـ 135.
[13]ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش اول)، ص 41
[14]ـ ابن منظور، لسان العرب، (بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ سوم، 1414 هـ ق)، جلد 2، ص 517؛ مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، (بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1414 هـ ق)، جلد 4، ص 125.
[15]ـ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، (قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 1410 هـ ق)، جلد 7، ص266؛ ابن منظور، پیشین، جلد 12، ص 293.
[16]- ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، تفسیرمجمع البیان، مترجم: علی کاظمی، (تهران، انتشارات فراهانی، بی چا، 1363)، جلد 23، ص 90؛ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، (بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1411 هـ ق)، جلد 18، ص  251.
[17]ـ مسعود امامی، پیشین، صص 98 ـ 106.
[18]ـ احمد اشرفی، پیشین، صص 158 ـ 159.
[19]ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش دوم)، ص 39.
[20]ـ کمال قاسمی، «تایم شرینگ یا صلح منافع»، ماهنامه کانون، شماره84، (شهریور1387)، ص 114.

[21]ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 41؛کمال قاسمی، پیشین، ص 113.

[22]ـ محمد بروجردی عبده، پیشین، ص259.
[23]ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 116.
[24]ـ محمد عبده بروجردی،کلیات حقوق اسلامی، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383)، ص 202.

[25]- ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی، الکافی، (قم، دار الحدیث، چاپ اول، 1429 هـ ق)، جلد 10، ص 478.

[26]ـ سوره نساء (4)، آیه 29.
[27]ـ زین الدین بن علی عاملی «شهید ثانی»، مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع الاسلام، (قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، 1413 هـ ق)، جلد 14، ص32؛ شمس الدین سرخسی، المبسوط، (بیروت، دارالمعرفة، 1406 هـ ق)، جلد 20، ص 170.

[28]- میرزا محمد حسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، (تهران، چاپخانه رنگین، چاپ اول، 1369هـ .ق)، ص292.

[29]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، «مهایات (افراز منافع)»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1، (بهار 1349)، ص 15.

[30]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، «مهایات (افراز منافع)»، پیشین، ص 15.
[31]ـ محمد حسن قدیری، البیع (تقریرات درس امام خمینی)، (قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1376)، ص 7.
[32]ـ احمد اشرفی ، پیشین، ص 125 .
[33]ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین: مشارکتها و صلح، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1388)، جلد 2، ص75.
[34]ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 37.
[35]ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 147.
[36]ـ پرویز نوین، پیشین، صص 55 ـ 57.



دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



where can i buy viagra without
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:53 ق.ظ

Wow plenty of amazing facts!
buy viagra online uk cheap how do i order viagra online sildenafil buy online uk sildenafil pharmacy sildenafil where to purchase viagra online viagra cheap levitra where can i buy the cheapest viagra sildenafil online uk where to buy viagra online
cialis soft tabs
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:58 ب.ظ

Thanks, I value this!
cialis usa cost precios de cialis generico cialis lilly tadalafi how to buy cialis online usa cialis manufacturer coupon cialis australian price cialis diario compra where do you buy cialis buy cheap cialis in uk enter site 20 mg cialis cost
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:00 ق.ظ

You said that really well!
trusted tabled cialis softabs we recommend cialis info ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg cost i recommend cialis generico cialis ahumada generic cialis review uk 5 mg cialis pharmacie en ligne how to purchase cialis on line walgreens price for cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:21 ق.ظ

You actually expressed this terrifically.
cialis online nederland generic cialis at walmart interactions for cialis cialis super acti cialis baratos compran uk cialis bula how does cialis work cialis great britain order cialis from india non 5 mg cialis generici
розетка фитнес резинка
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 04:05 ب.ظ
фитнес резинка зеларт купить харьков
bodbonds фітнес резінка
резинка для фитнеса купить в шостке
ціна фітнес резинок
еспандер для фітнесу
Cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:37 ب.ظ

Wow a lot of valuable advice.
acquisto online cialis prices on cialis 10 mg estudios de cialis genricos deutschland cialis online achat cialis en itali acquisto online cialis click here cialis daily uk cialis 5mg cilas only here cialis pills
Viagra cost
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:03 ق.ظ

You stated that fantastically!
viagra tablets buy online purchase of viagra viagra uk price sildenafil sildenafil viagra buy viagra online pharmacy viagra order viagra usa buy viagra in pharmacy viagra nz buy where to buy real viagra silagra
Cialis canada
جمعه 17 فروردین 1397 06:47 ب.ظ

Many thanks! A lot of tips!

buy cialis online buy cialis cheap 10 mg safe dosage for cialis generic cialis generic cialis review uk cialis without a doctor's prescription price cialis per pill only now cialis for sale in us prix cialis once a da look here cialis order on line
CialisZef
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:49 ب.ظ

You expressed this really well!
cialis canadian drugs cialis for sale south africa buy original cialis acheter cialis kamagra cost of cialis cvs tesco price cialis tadalafilo preis cialis 20mg schweiz free generic cialis cialis sale online
Jillian
جمعه 17 آذر 1396 08:31 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I've definitely picked up something new from right here.
I did however expertise several technical issues using
this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it
to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?

Not that I'm complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for
much more of your respective exciting content. Make sure you
update this again very soon.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر