تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 10:21 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفته شد كه در اجرای احكام مدنی و اجرای ثبت به جهت این كه هدف وصول محكوم به می باشد، پیرامون دخالت ثالث ممانعت چندانی به عمل نمی آید مگر این كه قانوناً امكان دخالت ثالث وجود نداشته باشد، هم چنین بیان شد كه شخص ثالث می تواند هم در جایی كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد و هم جایی كه محكوم به یا موضوع سند عمل است، دخالت كند.

 اما مسأله ای كه مطرح می شود در فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال است و شخص ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت وصول آن می نماید در این حالت ممكن است شخص دیگری پیدا شود كه ادعای حقی نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث بنماید در این خصوص تكلیف قضیه را چگونه باید حل كرد؟ آیا دایره اجرای احكام باید طبق مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م[6] و اجرای ثبت بر اساس مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد یا این كه مواد مذكور ناظر به جایی است كه مالی به عنوان مال محكوم علیه یا متعهدله توقیف شود و شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن نماید نه این كه مالی از شخص ثالث دخالت كننده در اجرای حكم یا سند توقیف شود. بنابراین در این فرض اجرای احكام و اجرای ثبت باید اقدام به رفع توقیف مال و تحویل آن به ثالث نماید و شخص ذی نفع مدعی را به طرح دعوی در محاكم ارشاد نماید؟

پاسخ به سؤال مذكور نیازمند تحلیل دقیق موضوع دارد. در طول مقاله بارها تاكید كرده ایم كه عمل صورت گرفته از ناحیه شخص ثالث علی الاصول ایقاع است و چنان كه دیدیم اصل لزوم قراردادها، در ایقاع نیز جریان می یابد ضمن این كه گفتیم دایره اجرای احكام و اجرای ثبت با رعایت ق.ا.ا و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا زمانی اقدام به توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث می نماید كه مال معرفی شده یا مال منقول بوده و در تصرف ثالث باشد یا این كه امارات و قرائنی دال بر مالكیت ثالث وجود داشته باشد. اگر مال معرفی شده، غیرمنقول باشد باید یا به نام ثالث ثبت شده یا به او به یكی از طرق قانونی منتقل گردیده باشد و یا اگر فاقد سند مالكیت باشد در تصرف مالكانه ثالث باشد.

 بنابراین با توجه به این كه با توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث حقی نسبت به مال مزبور برای محكوم له و متعهدله ایجاد می شود، درست مثل این كه مال محكوم علیه یا متعهد توقیف گردیده باشد، لذا اجرای احكام و اجرای ثبت مجاز به رفع توقیف نمی باشد و مكلف است تكلیف قضیه را طبق مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و اجرای ثبت بر اساس مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد. یعنی اگر نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالثی [منظور ثالث ذی نفع] اظهار حقی بنماید كه ادعای او مستند به حكم قطعی یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود این فرض ناظر به موردی است كه شخص ثالث در حضور مامور اجرای احكام چنین اظهاری بنماید و ادعای خود را نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث مطرح می كند اما اگر غیر از این باشد عملیات اجرایی تعقیب می گردد و ذی حق باید برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه رجوع كند. در این صورت دادگاه مكلف است طبق ماده 147 ق.ا.ا.م به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف خواهد كرد.

و محكوم له نیز می تواند با معرفی مال دیگری از محكوم علیه از این همه دردسر رهایی یافته و موجبات اجرای حكم را فراهم نماید، در این فرض رسیدگی به شكایت شخص ثالث نیز موقوف خواهد شد.

از طرفی دیگر ممكن است گفته شود، كه فرض مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ناظر به جایی است كه مالی به عنوان مال محكوم علیه یا متعهد توقیف می شود و ثالث ادعای حقی نسبت به آن می نماید، لذا موضوع معرفی مال از ناحیه ثالث در جهت اجرای حكم و سند و ادعای ذی نفع دیگری نسبت به آن مال منصرف از مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد و لذا با طرح چنین ادعایی اجرای احكام و اجرای ثبت مكلف به رفع توقیف از مال ثالث می باشد و باید منتظر معرفی مال دیگری از محكوم علیه به وسیله محكوم له بماند، این نظر بر اساس استدلال ذکر شده در مورد قبلی قابل پذیرش نمی باشد .

 

 1- سوال: درمواردی که محکوم علیه مالی معرفی کرده و مال مذکور در دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیز مال معرفی شده قبول ننموده بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مالی ضرورت پیدا خواهد کرد؟

پاسخ: ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی صرفا دوبار مزایده را در نظر گرفته و تکرار مزایده بیش از دوبار محل قانونی ندارد مگر به توافق محکوم له ، ضمنا چون به هر حال مالی از محکوم له در دسترس قرار گرفته، اعمال ماده 2 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مجوزی نخواهد داشت.

سوال : اگر در مزایده ای خریدار پیدا نشد و جلسه مزایده تجدید شد و در مرحله دوم نیز خریدار وجود نداشت آیا می شود با تقاضای محکوم له اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی اعمال نمود یا اینکه مال مورد مزایده به قیمت کار شناسی به محکم له تحویل میگردد؟

پاسخ :‌   اولا : با معرفی مال جهت فروش به وصول محکوم به با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موردی جهت اعمال ماده مزبور نخواهد بود.

          ثالثا : در صورت نبودن خریدار جهت مزایده با توجه مفاد ماده 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی بار دوم مزایده چنان چه محکوم له به قیمت کارشناسی مال را قبول نماید به خود محکوم له واگذار و تملیک خواهد شد.      

مجموعه مشاوره های قضایی (آیین داد رسی مدنی و اجرای احکام مدنی)معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، تهران، جنگل، 1389 ص860، ش 1613

مجموعه مشاوره های قضایی (آیین داد رسی مدنی و اجرای احکام مدنی)معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، تهران، جنگل، 1389 ص 857 و ص 858، ش 1607

سوال : چنانچه محکوم علیه پس از بازداشت ملکی معرفی کند، آیا دایره ی اجرا می تواند از او رفع بازداشت نماید؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 14/1/44

هرگاه بعد انقضای ده روز از ابلاغ اجراییه مدیون مالی به اجرا معرفی کند باید به طور فوق العاده برای برآورد قیمت و بازداشت آن اقدام گردد و در صورتی که مال مذکور تکافوی طلب داین را کند از مدیون رفع بازداشت گردد.

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران، جنگل 1387 ص 95، ش38

سوال : در موردی که مال معرفی شده از طرف محکوم علیه تکافوی محکوم به را ننموده و محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را می نماید، آیا اجرا می تواند نسبت به مازاد محکوم علیه را توقیف کند یا خیر؟

با توجه به ماده 55 قانون تسریع محاکمات که در ذیل درج می گردد:

ماده 55: همین که ورقه اجراییه به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رییس اجرا را از قرار مزبور (که باید مصدق محکوم له باشد)مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 10/6/44

بر طبق ماده 55 قانون تسریع محاکمات که مقرر می دارد محکوم علیه باید از خود مالی نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت چنین استفاده می شود که مال معرفی شده از طرف محکوم علیه باید تکافوی محکوم به را بنماید در غیر این صورت نسبت به مازاد در صورتی که با اعلام مراتب به محکوم علیه مالی برای اجرای حکم نکرده و با محکوم له قراری برای پرداخت قسمت دیگر محکوم به ندهد و یا در موعد قانونی درخواست اعسار به دادگاه صالح تقدیم ندارد توقیف نامبرده به تقاضای محکوم له بلامانع است.

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران، جنگل 1387 ص116، ش76

سوال : در اجرای محکومیت های مالی چنانچه توسط محکوم له مالی از محکوم علیه توقیف شود و بخاطر عدم استیعاب مال توقیفی با محکوم به با درخواست محکوم علیه و قبول محکوم له از مال رفع توقیف بعمل آید آیا در این صورت با تقاضای محکوم له درباره بازداشت محکوم علیه دادگاه چه وظیفه ای دارد؟ آیا محکوم علیه بازداشت می شود یا این که چون مالی از ناحیه وی معرفی شده است بازداشت نمی شود؟

نظر اکثریت: برابر تقاضای محکوم له محکوم علیه در فرض سوال بازداشت خواهد شد.

نظر اقلیت: در صورت احراز استیعاب مال توقیف شده با ارزیابی کارشناس با محکوم به بازداشت غیر قانونی است.

نظر ابرازی:

 اولاً، فرض سوال مانند زمانی است که مقداری مال از محکوم علیه توقیف شده باشد و درباره مابقی امتناع ورزد در نتیجه با تقاضای بازداشت از ناحیه محکوم له دستور بازداشت صادر خواهد شد ثانیا: به حسب واقع محکون علیه دین خود را پرداخت نکرده است و محکوم مالی به قوت خود باقی است در نتیجه برابر قانون محکومیت های مالی بازداشت محکوم علیه قانونی است.

 نظر اول: با توجه به سوال وعدم استیعاب و فراگیر نبودن مال توقیف شده با محکوم به به دلیل زیر بازداشت محکوم علیه بلااشکال است..

نظر دوم: در صورت اینکه احراز گردد که مال معرفی شده جهت توقیف ارزش معادل محکوم به داشته است در این صورت بازداشت قانونی محسوب نمی شود مثلا ملک توقیف شده قبلی برابر ارزیابی کارشناسان مطابق محکوم به باشد در این فرض با توجه به اینکه  محکوم علیه مال را معرفی و محکوم له با رفع توقیف آن موافق بوده است بازداشت قانونی نیست.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (4) جزایی: نظر به اینکه امر بازداشت مدیون امر عارضی و موخر بر مراتبی است که محکوم له نتواند مالی از محکوم علیه معرفی کند، لذا با تعرفه مال مدیون به وسیله محکوم له و توقیف اولیه آن ضرورت بازداشت مدیون فارغ از فرضهای (1- فراگیر نبودن میزان مال توقیف شده با مقدار محکوم به 2- رفع توقیف مال مدیون)کلا منتفی می شود

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران : جنگل 1387 ص248و 249،ش66

دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -http://viabiovit.com/buy-viagra-overnight.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:26 ق.ظ

Wow all kinds of fantastic material.
how to buy cheap viagra online where can i buy viagra online buy viagra online overnight delivery buy viagra online without sildenafil or viagra buy viagra uk cheap cheap online pharmacy usa buy viagra from uk buy viagra online with a prescription purchase viagra
effektiv viktminskning
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:43 ق.ظ
Great looking site. Assume you did a lot of your
own coding.
afslankproducten
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:23 ب.ظ
Many thanks, this site is very valuable.
integratore alimentare per dimagrire
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:48 ب.ظ
Thanks, this website is very beneficial.
protéine prise de masse
دوشنبه 22 مرداد 1397 02:01 ب.ظ
You've gotten remarkable information in this article.
scr888 update apk
جمعه 19 مرداد 1397 08:55 ق.ظ
Hello, i think that i noticed you visited my site so i got here to return the
desire?.I'm trying to in finding issues to improve my web site!I asssume its good enough to make use of somke of your ideas!!
cách cài đặt camera yoosee
شنبه 13 مرداد 1397 06:21 ق.ظ
hey there and thank you for your information – I have definitely picked up
something new from right here. I did however expertise
a few technical points using this site, since I experienced to reload the
web site a lot of times previous to I could get it to load
correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances times will
very frequently affect your placement in google and
can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your
respective interesting content. Make sure you update this
again soon.
http://traitementimpuissance2017.ovh/deseo.html
جمعه 12 مرداد 1397 07:02 ق.ظ
Hello, yup this article is genuinely fastidious and I have
learned lot of things from it regarding blogging.
thanks.
bandar judi bola
دوشنبه 8 مرداد 1397 09:44 ب.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness of
precious knowledge concerning unexpected emotions.
xem chi tiết
دوشنبه 8 مرداد 1397 08:00 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I'm trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use
a few of your ideas!!
퍼스트카지노
چهارشنبه 27 تیر 1397 10:04 ق.ظ
Don your luck and get ready to gamble inside the casinos of USA with VEA agency.
Not everyone is able to find a very good site so that you can benefit from the bargains
and entertainment though. A sports betting online include many co
factors a few of which are positive and several
are purely negative depends upon the sort of mind reading it and with them.
Rubye
یکشنبه 24 تیر 1397 05:29 ق.ظ
replica oakley sunglasses Rubye a aaaaa 62420
Cierra
شنبه 23 تیر 1397 11:55 ق.ظ
Free PC choices to Recycle and Phatmatik Pro:Loopdrive3 VSTABS.
They will shun jobs its keep is no benefit to the city involved.
The Open Video Project: This is site having a huge number of digital video for sharing.
cheap essay writer
پنجشنبه 14 تیر 1397 02:04 ب.ظ
Good respond in return of this difficulty with solid arguments and explaining all concerning that.
danske schweizerknive
جمعه 8 تیر 1397 04:12 ب.ظ
Oһ my goodness! Impressive article dude! Thanks,
However I am experiencing problems with your ᏒSS. I don't ᥙnderstand the
reason why I am unable to subsϲribe to it. Is therre anybody else ɡetting identical RSS problems?
Anybody who knoѡs the answwer will you kndly respond?

Tһanks!!
viagra generika online bestellen ohne Rezept
شنبه 2 تیر 1397 09:51 ب.ظ
Ӏ love lоoking throuցh a post tһat can make people tһink.
Alsо, thankѕ for permitting me tto comment!
Janah
شنبه 2 تیر 1397 02:05 ب.ظ
Wһat's up іt'ѕ mе, I аm also visiting tһis site onn a regullar basis, tһis website is really nice and
the people are actuɑlly sharing pleasant thⲟughts.
Daftar Judi Bola Online Piala Dunia 2018
دوشنبه 28 خرداد 1397 10:35 ب.ظ
What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads.
I'm hoping to give a contribution & assist other customers like its aided me.

Great job.
cheap essay writer
دوشنبه 28 خرداد 1397 03:05 ب.ظ
Hi there all, here every one is sharing these kinds of experience, thus it's fastidious to read this blog, and I used to pay a visit this
weblog all the time.
Shamus
شنبه 26 خرداد 1397 05:05 ب.ظ
It's a shame yoou ⅾon't һave a donate button!
Ӏ'd definitеly donate to this excellent blog! I suppose fօr now i'll
settle fοr book-marking аnd adding your RSS feed tо my Google account.

I look forward tto brand new updates and wіll talk about thіs
website ѡith mmy Facebook ɡroup. Chat ѕoon!
Prediksi Bayern Munchen vs Real Madrid
چهارشنبه 23 خرداد 1397 04:55 ب.ظ
This text is invaluable. Where cаn Ӏ find out moгe?
Clyde
سه شنبه 22 خرداد 1397 06:24 ق.ظ
Rеally when someone doesn't be awarе of then its up to other viewerss that they
will helρ, so here iit occurs.
link sbobet
دوشنبه 21 خرداد 1397 11:34 ق.ظ
If you're heading for another city in order to find that there is a good show in that city, you cannot look at different companies to the box office, stay at home a line
and buying the tickets. Cherry blossom tattoos represent
something more important in numerous cultures.

Technology is driving dynamic advertising into new areas which brings with it
some potential challenges, well its not all companies are able to spend a lot of money in electronic advertising, well the 2 options highlighted offers the
identical results with low investment of time and cash, so now any business from mechanics to
dentists can have these in their guest waiting rooms.
Agen Judi Online Terpercaya|Agen Judi Bola Terpercaya|Agen Judi Casino Terpercaya|Bandar Online Terpercaya|Bandar Online Judi Bola|Bandar Online Judi Casino|Situs Agen Judi Bola|Situs Agen Judi Casino|Situs judi online bola Terpercaya|Situs Judi Casino onl
دوشنبه 21 خرداد 1397 01:42 ق.ظ
Today, I went to the beach front with my children.
I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear
and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her
ear. She never wants to go back! LoL I know this
is completely off topic but I had to tell someone!
male sex toys
جمعه 18 خرداد 1397 08:47 ق.ظ
Right away I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read additional news.
카지노커뮤니티
جمعه 18 خرداد 1397 07:23 ق.ظ
Free prizes are simply one of the features these games treat their players to.
One in the reasons you could rely for the software brand is that you could
easily verify the auditing. This exciting tournament is predicted to get one of many
most popular events from the festival and may include a 1,
500 buy-in main event for the 13th September.
Dawn
چهارشنبه 16 خرداد 1397 06:47 ق.ظ
Ignatius Piazza, the Millionaire Patriot, wants you to see one of
the most awe inspiring reality show series ever, called Front Sight Challenge.
"Because you are here looking over this online flash games report now at this particular point in time; everything you have is "The first movers advantage" by yourself to consider a their hands on now. The Open Video Project: This is site which has a huge variety of digital video for sharing.
Stefano.cm.Nctu.Edu.tw
چهارشنبه 16 خرداد 1397 05:42 ق.ظ
I read this ppiece of writing completely concerning the resemblance of hottest and eaгlier tecһnologies,
it's amaqzing article.
DAFTAR JUDI POKER DEPOSIT 10RB
یکشنبه 13 خرداد 1397 12:50 ق.ظ
Simply want to say your article is as amazing.
The clearness to your post is just cool and that i can think
you're knowledgeable on this subject. Fine along with your
permission let me to grasp your RSS feed to stay updated with approaching post.
Thank you a million and please continue the enjoyable work.
daftar agen judi
شنبه 12 خرداد 1397 07:14 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an shakiness over that you
wish be delivering the following. unwell unquestionably come
further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30