تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 10:21 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفته شد كه در اجرای احكام مدنی و اجرای ثبت به جهت این كه هدف وصول محكوم به می باشد، پیرامون دخالت ثالث ممانعت چندانی به عمل نمی آید مگر این كه قانوناً امكان دخالت ثالث وجود نداشته باشد، هم چنین بیان شد كه شخص ثالث می تواند هم در جایی كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد و هم جایی كه محكوم به یا موضوع سند عمل است، دخالت كند.

 اما مسأله ای كه مطرح می شود در فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال است و شخص ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت وصول آن می نماید در این حالت ممكن است شخص دیگری پیدا شود كه ادعای حقی نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث بنماید در این خصوص تكلیف قضیه را چگونه باید حل كرد؟ آیا دایره اجرای احكام باید طبق مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م[6] و اجرای ثبت بر اساس مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد یا این كه مواد مذكور ناظر به جایی است كه مالی به عنوان مال محكوم علیه یا متعهدله توقیف شود و شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن نماید نه این كه مالی از شخص ثالث دخالت كننده در اجرای حكم یا سند توقیف شود. بنابراین در این فرض اجرای احكام و اجرای ثبت باید اقدام به رفع توقیف مال و تحویل آن به ثالث نماید و شخص ذی نفع مدعی را به طرح دعوی در محاكم ارشاد نماید؟

پاسخ به سؤال مذكور نیازمند تحلیل دقیق موضوع دارد. در طول مقاله بارها تاكید كرده ایم كه عمل صورت گرفته از ناحیه شخص ثالث علی الاصول ایقاع است و چنان كه دیدیم اصل لزوم قراردادها، در ایقاع نیز جریان می یابد ضمن این كه گفتیم دایره اجرای احكام و اجرای ثبت با رعایت ق.ا.ا و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا زمانی اقدام به توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث می نماید كه مال معرفی شده یا مال منقول بوده و در تصرف ثالث باشد یا این كه امارات و قرائنی دال بر مالكیت ثالث وجود داشته باشد. اگر مال معرفی شده، غیرمنقول باشد باید یا به نام ثالث ثبت شده یا به او به یكی از طرق قانونی منتقل گردیده باشد و یا اگر فاقد سند مالكیت باشد در تصرف مالكانه ثالث باشد.

 بنابراین با توجه به این كه با توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث حقی نسبت به مال مزبور برای محكوم له و متعهدله ایجاد می شود، درست مثل این كه مال محكوم علیه یا متعهد توقیف گردیده باشد، لذا اجرای احكام و اجرای ثبت مجاز به رفع توقیف نمی باشد و مكلف است تكلیف قضیه را طبق مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و اجرای ثبت بر اساس مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد. یعنی اگر نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالثی [منظور ثالث ذی نفع] اظهار حقی بنماید كه ادعای او مستند به حكم قطعی یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود این فرض ناظر به موردی است كه شخص ثالث در حضور مامور اجرای احكام چنین اظهاری بنماید و ادعای خود را نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث مطرح می كند اما اگر غیر از این باشد عملیات اجرایی تعقیب می گردد و ذی حق باید برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه رجوع كند. در این صورت دادگاه مكلف است طبق ماده 147 ق.ا.ا.م به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف خواهد كرد.

و محكوم له نیز می تواند با معرفی مال دیگری از محكوم علیه از این همه دردسر رهایی یافته و موجبات اجرای حكم را فراهم نماید، در این فرض رسیدگی به شكایت شخص ثالث نیز موقوف خواهد شد.

از طرفی دیگر ممكن است گفته شود، كه فرض مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ناظر به جایی است كه مالی به عنوان مال محكوم علیه یا متعهد توقیف می شود و ثالث ادعای حقی نسبت به آن می نماید، لذا موضوع معرفی مال از ناحیه ثالث در جهت اجرای حكم و سند و ادعای ذی نفع دیگری نسبت به آن مال منصرف از مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد و لذا با طرح چنین ادعایی اجرای احكام و اجرای ثبت مكلف به رفع توقیف از مال ثالث می باشد و باید منتظر معرفی مال دیگری از محكوم علیه به وسیله محكوم له بماند، این نظر بر اساس استدلال ذکر شده در مورد قبلی قابل پذیرش نمی باشد .

 

 1- سوال: درمواردی که محکوم علیه مالی معرفی کرده و مال مذکور در دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیز مال معرفی شده قبول ننموده بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مالی ضرورت پیدا خواهد کرد؟

پاسخ: ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی صرفا دوبار مزایده را در نظر گرفته و تکرار مزایده بیش از دوبار محل قانونی ندارد مگر به توافق محکوم له ، ضمنا چون به هر حال مالی از محکوم له در دسترس قرار گرفته، اعمال ماده 2 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مجوزی نخواهد داشت.

سوال : اگر در مزایده ای خریدار پیدا نشد و جلسه مزایده تجدید شد و در مرحله دوم نیز خریدار وجود نداشت آیا می شود با تقاضای محکوم له اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی اعمال نمود یا اینکه مال مورد مزایده به قیمت کار شناسی به محکم له تحویل میگردد؟

پاسخ :‌   اولا : با معرفی مال جهت فروش به وصول محکوم به با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موردی جهت اعمال ماده مزبور نخواهد بود.

          ثالثا : در صورت نبودن خریدار جهت مزایده با توجه مفاد ماده 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی بار دوم مزایده چنان چه محکوم له به قیمت کارشناسی مال را قبول نماید به خود محکوم له واگذار و تملیک خواهد شد.      

مجموعه مشاوره های قضایی (آیین داد رسی مدنی و اجرای احکام مدنی)معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، تهران، جنگل، 1389 ص860، ش 1613

مجموعه مشاوره های قضایی (آیین داد رسی مدنی و اجرای احکام مدنی)معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، تهران، جنگل، 1389 ص 857 و ص 858، ش 1607

سوال : چنانچه محکوم علیه پس از بازداشت ملکی معرفی کند، آیا دایره ی اجرا می تواند از او رفع بازداشت نماید؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 14/1/44

هرگاه بعد انقضای ده روز از ابلاغ اجراییه مدیون مالی به اجرا معرفی کند باید به طور فوق العاده برای برآورد قیمت و بازداشت آن اقدام گردد و در صورتی که مال مذکور تکافوی طلب داین را کند از مدیون رفع بازداشت گردد.

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران، جنگل 1387 ص 95، ش38

سوال : در موردی که مال معرفی شده از طرف محکوم علیه تکافوی محکوم به را ننموده و محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را می نماید، آیا اجرا می تواند نسبت به مازاد محکوم علیه را توقیف کند یا خیر؟

با توجه به ماده 55 قانون تسریع محاکمات که در ذیل درج می گردد:

ماده 55: همین که ورقه اجراییه به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رییس اجرا را از قرار مزبور (که باید مصدق محکوم له باشد)مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 10/6/44

بر طبق ماده 55 قانون تسریع محاکمات که مقرر می دارد محکوم علیه باید از خود مالی نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت چنین استفاده می شود که مال معرفی شده از طرف محکوم علیه باید تکافوی محکوم به را بنماید در غیر این صورت نسبت به مازاد در صورتی که با اعلام مراتب به محکوم علیه مالی برای اجرای حکم نکرده و با محکوم له قراری برای پرداخت قسمت دیگر محکوم به ندهد و یا در موعد قانونی درخواست اعسار به دادگاه صالح تقدیم ندارد توقیف نامبرده به تقاضای محکوم له بلامانع است.

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران، جنگل 1387 ص116، ش76

سوال : در اجرای محکومیت های مالی چنانچه توسط محکوم له مالی از محکوم علیه توقیف شود و بخاطر عدم استیعاب مال توقیفی با محکوم به با درخواست محکوم علیه و قبول محکوم له از مال رفع توقیف بعمل آید آیا در این صورت با تقاضای محکوم له درباره بازداشت محکوم علیه دادگاه چه وظیفه ای دارد؟ آیا محکوم علیه بازداشت می شود یا این که چون مالی از ناحیه وی معرفی شده است بازداشت نمی شود؟

نظر اکثریت: برابر تقاضای محکوم له محکوم علیه در فرض سوال بازداشت خواهد شد.

نظر اقلیت: در صورت احراز استیعاب مال توقیف شده با ارزیابی کارشناس با محکوم به بازداشت غیر قانونی است.

نظر ابرازی:

 اولاً، فرض سوال مانند زمانی است که مقداری مال از محکوم علیه توقیف شده باشد و درباره مابقی امتناع ورزد در نتیجه با تقاضای بازداشت از ناحیه محکوم له دستور بازداشت صادر خواهد شد ثانیا: به حسب واقع محکون علیه دین خود را پرداخت نکرده است و محکوم مالی به قوت خود باقی است در نتیجه برابر قانون محکومیت های مالی بازداشت محکوم علیه قانونی است.

 نظر اول: با توجه به سوال وعدم استیعاب و فراگیر نبودن مال توقیف شده با محکوم به به دلیل زیر بازداشت محکوم علیه بلااشکال است..

نظر دوم: در صورت اینکه احراز گردد که مال معرفی شده جهت توقیف ارزش معادل محکوم به داشته است در این صورت بازداشت قانونی محسوب نمی شود مثلا ملک توقیف شده قبلی برابر ارزیابی کارشناسان مطابق محکوم به باشد در این فرض با توجه به اینکه  محکوم علیه مال را معرفی و محکوم له با رفع توقیف آن موافق بوده است بازداشت قانونی نیست.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (4) جزایی: نظر به اینکه امر بازداشت مدیون امر عارضی و موخر بر مراتبی است که محکوم له نتواند مالی از محکوم علیه معرفی کند، لذا با تعرفه مال مدیون به وسیله محکوم له و توقیف اولیه آن ضرورت بازداشت مدیون فارغ از فرضهای (1- فراگیر نبودن میزان مال توقیف شده با مقدار محکوم به 2- رفع توقیف مال مدیون)کلا منتفی می شود

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران : جنگل 1387 ص248و 249،ش66

دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -mezo
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:55 ب.ظ
Your style is unique in comparison to other people I have
read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just book mark this blog.
Tressa
یکشنبه 13 اسفند 1396 04:53 ب.ظ
Eating a food plan low in calories and fats.
Modesta
یکشنبه 13 اسفند 1396 02:32 ب.ظ
A very good eating regimen and train are nonetheless important.
dungeon monsters cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 07:21 ق.ظ
توحش استدلال های برجسته کارهای شگفت انگیز را ادامه دهید
girls x battle cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 05:24 ق.ظ
با تشکر طراحی شده برای به اشتراک گذاری چنین ایده خوبی، پاراگراف
خوب است، به همین دلیل من آن را به طور کامل خوانده ام
kill shoot hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 04:51 ق.ظ
سلام! من می توانستم سوگند یاد کنم که من قبل از این، اما بعد از آن، بوده ام
از طریق برخی از مقالات متوجه شدم که برای من تازه است.
با این وجود، من مطمئنا خوشحال هستم که آن را کشف کردم و من آن را نشانه گذاری میکنم و به طور مرتب چک میکنم!
batman arkham underworld hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 02:32 ق.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک نام تجاری را باز می کنیم
طرح جدید در جامعه ما. وب سایت شما با اطلاعات مفیدی برای کار به ما ارائه داد. شما
یک فعالیت چشمگیر انجام داد و کل جامعه ما می تواند از شما سپاسگزار باشد.
minions paradise cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 01:36 ق.ظ
سلام به هر بدن، اولین بار من یک بازدید سریع از این وب سایت را پرداخت می کنم؛ این
صفحه وب شامل چیزهای شگفت انگیز و بسیار عالی برای خوانندگان است.
https://Goo.gl/YV9LSf
شنبه 5 اسفند 1396 09:24 ق.ظ
Keep up the excellent work , I read few blogs on this website and
I believe that your websiteis certainly fascinating and
has a lot of excellent info.
asphalt xtreme cheats
جمعه 4 اسفند 1396 06:00 ب.ظ
من بسیار خوشحالم که این وب سایت را کشف کردم.
من می خواهم از شما بخاطر زمان خواندن آن فوق العاده خوشمزه تشکر کنم
من قطعا هر بیتی از آن لذت می بردم و همچنین شما را نجات دادم
برای اینکه چیزهای جدیدی را در وبلاگ خود مشاهده کنید.
g news rajasthan live
پنجشنبه 3 اسفند 1396 01:23 ق.ظ
On how he thinks hiss valuables wrre stolen since in deed he had the top
return the battle, Constance stated it was probable that people in thhe gang that didn't take
part in your struggle could possibly have sneaked as part of his room while the battle ofcuring generating away regarding hiss
belongings. Try to research before you leave your home around the lifestyle from the location. Politicians are those who create pdoblems after which
camaign against them.
blog games news
سه شنبه 24 بهمن 1396 06:00 ب.ظ
Upcoming New Releases: Going with the same
concept above, if you have a friend in radio or are
just really ahead with the curve musically, you mayy produce a site tbat
lists and describes the upcoming new album releases.
There are many blog networks around that allow you too submit
your posts and advertise your blog. A blog writing service knows the
way tto spark a persons vision on your services, that can drive mkre traffic aand lead to higher revenues for
your small business.
clique aqui
دوشنبه 23 بهمن 1396 08:46 ب.ظ
Olá tudo bem ? Tenho um blog no blogger e recebo muito comentário inútil
você sabe como eu posso reduzir desse problema ?
desculpe usar seus comentários para perguntar isso, mas vejo que
seu blog é bem bom e vocês devem ter passado com
isso antes . agradecido
v news online maldives
جمعه 20 بهمن 1396 04:26 ق.ظ
Keeping current can also be an easy process once you
learn best places to look. You feel tuat when you'd given your relatipnship even more commitment it might been employed by out.
Possible complications inlcude drug reactions, infection, bleeding, or
perforation with the intestinal tract which can require surgery.
pagepapi.com
پنجشنبه 19 بهمن 1396 09:02 ب.ظ
Redd Fort, Jama Masjid, Qutub Minar, Humayun's Tomb, India Gate, Parliament House, Lotus
Temple, Laxmi Narayan Temple, Akshardham Temple are some in the
tourist spots you cznnot afford tto offer a miiss on your visit on the city.
Sometimes it realy is simpler to just stzy closer instead of require transport both to and from thee
biig egent -- check into accommodation that is certainly within walking distance.
Bald Mountain attracts experienced skiers from
worldwide, as welpl as being a decent share of celebrity and
well-to-do travelers as well.
Lauren Conrad
سه شنبه 17 بهمن 1396 11:00 ب.ظ
Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
My website goes over a lot of the same topics as yours and
I feel we could greatly benefit from each other.
If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Excellent blog by the
way!
new diet pill at gnc
یکشنبه 8 بهمن 1396 10:33 ب.ظ
9. Come to terms with questionable sexual practices.
link m88
جمعه 6 بهمن 1396 07:01 ب.ظ
As a result of their efforts, Positive View's events have received coverage from the
3 global television networks and also have already been streamed for online viewing.
A model with 3 CCD has a sensor that picks up
every one of the different colors (Red, Green, and
Blue) causing superior color reproduction. This can be very advantageous for
your requirements if you're fast learner, with just a trial, you could possibly
learn whatever you planned to very easily and free.
Deandre
پنجشنبه 5 بهمن 1396 05:13 ق.ظ
College students & friends of Kingham Jewellery College
have come together to create a set of labor for Artweeks.
maiden legacy of the beast cheats
پنجشنبه 28 دی 1396 08:53 ق.ظ
سلام، من همیشه برای چک کردن پست های وب سایت اینجا در اوایل استفاده می شود
ساعت ها در نور روز، از آنجا که من دوست دارم بیشتر و بیشتر یاد بگیرم.
Nha Cai M88
چهارشنبه 27 دی 1396 01:03 ب.ظ
The art of ghazal singing has were able to entice millions across the globe.
You don't have to put money into the largest or heaviest tripod web hosting use.
Painting can be an authentic gift due to its endurance and utility.
http://utavuknoguke.mihanblog.com
سه شنبه 26 دی 1396 02:52 ق.ظ
You can even replace your favorite MP3 music with your in order that if you are concerning the gym, you'll be
able to still understand interesting points from your book or listen towards the
docs from perform that you just need to examine.
It took about three months to master the language and also the raucous, discordant (to my ears) "melody. Here you can shop by theme or browse an entirely range of themes should you be sill unsure on what to base the party.
Johny Jackson
جمعه 22 دی 1396 07:52 ق.ظ
This article is in fact a fastidious one it helps new net users, who are wishing in favor of
blogging.
link 188bet
دوشنبه 18 دی 1396 12:59 ب.ظ
Many of these shows are operating out of bigger cities like New York or Los Angeles, so that you be
able to travel free of charge if you get to the finals.
You don't have to purchase the largest or heaviest tripod for personal use.
Instead of enjoying karaoke parties, you'll be able to always
make music that will create your individual song, by plugging it
into the TV sets.
youtube views
پنجشنبه 14 دی 1396 01:02 ب.ظ
Hi, Neat post. There's an issue with your web site in web explorer,
may check this? IE nonetheless is the market leader and a huge portion of
people will omit your excellent writing due to this problem.
xareltoinformation.bitbucket.org
دوشنبه 11 دی 1396 12:07 ب.ظ
Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I'm inspired!

Extremely helpful info specifically the ultimate part :) I
take care of such info a lot. I used to be seeking this
particular information for a long time. Thank you and best of luck.
Dogedraws.Com
پنجشنبه 30 آذر 1396 07:19 ق.ظ
Now that you find out about video editing and also the what
exactly you need you are ready to start your way of amateur filmmaker to professional director.
" It was President Theodore Roosevelt who had given it the White House in 1901. Painting can be an authentic gift for the durability and utility.
m88
پنجشنبه 23 آذر 1396 03:17 ب.ظ
As a result of their hard work, Positive View's events have
received coverage from the 3 major global television networks and also have already been streamed for online viewing.
" It was President Theodore Roosevelt who had given it the category of White House in 1901. Instead of enjoying karaoke parties, you'll be able to always consider the music and build your personal song, by plugging it to your TV sets.
Magnolia
دوشنبه 20 آذر 1396 09:09 ب.ظ
The art of ghazal singing has been able to entice millions throughout the globe.
It took about a few months to learn what as well as the raucous, discordant (to my ears) "melody. The first lesson you need to learn using your online course is how to read chord charts.
Eleanore
جمعه 17 آذر 1396 07:50 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site offered us with useful info to work
on. You've performed a formidable activity and our entire community will be thankful to you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30