تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 09:16 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

علی الاصول ثالث به طور ارادی اقدام به پرداخت دین مدیون می نماید اما مواردی روی می دهد كه شخص ثالث به طور قهری مكلف به پرداخت دین دیگری می شود در این جا دیگر پرداخت را نباید ارادی شمرد البته این بدان معنا نمی باشد كه اراده در این فرض كارساز نباشد لذا در این گفتار این دو نوع پرداخت را در دو بند دخالت ارادی و دخالت قهری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: دخالت ارادی ثالث

علی الاصول پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث به طور ارادی صورت می گیرد، یعنی پرداخت كننده عالماً و عامداً در جهت ایفای دین مدیون اقدام می كند، این اقدام یا بدان جهت است كه ثالث دین خود را نسبت به مدیون به این وسیله ایفاء می كند یا در صدد اعطای قرض به مدیون است و یا این كه ثالث به طور تبرعی دست به این اقدام می زند.

 بدین خاطر است كه در تحقق این عمل حقوقی اراده باید شرایط لازم را داشته باشد، اشتباه و اكراه ثالث در ایفای دین مدیون نفوذ عمل حقوقی صورت گرفته را مخدوش می كند.

 بنابراین اگر شخص ثالثی بدین پندار كه مدیون برادر او می باشد اقدام به پرداخت دین او نماید اما بعد مشخص شود كه او در شخصیت مدیون اشتباه كرده است عمل حقوقی صورت گرفته اگر چه ایقاع است، اما همان گونه كه عده ای از حقوقدانان فرموده اند «احكام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد 199 تا 201 ق.م)[1] در مورد ایقاعات نیز رعایت می شود چرا كه اگر پندار نادرستی كه یكی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طرف دیگر بر هم زند این اثر در ایقاع نیز بی گمان موثر است[2]».

در این صورت موضوع مشمول ماده 201 قانون مدنی بوده و فاقد اثر حقوقی می باشد، در این ماده آمده است «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد».

در مورد اكراه و اثر حقوقی آن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث نیز اگر چه عده ای از حقوقدانان اكراه در ایقاع را نپذیرفته اند و معتقدند كه حكم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است كه قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را به ایقاعات سرایت داد[3].

اما همان گونه كه عده ای دیگر از حقوقدانان فرموده اند تا زمانی كه به حكم قانون یا طبیعت عمل حقوقی، اكراه در ایقاع سبب بطلان عمل حقوقی نشده است، باید حكم عدم نفوذ معامله اكراهی را در ایقاع اكراهی هم تسری دهیم، چرا كه اقدام ایقاع كننده حاوی قصدی است كه به رضای سالم اتكاء ندارد و از طرفی انشاء او محدود به قصد لفظ و انكار نتیجه نمی باشد بلكه برای رهایی از گزند اكراه هر دو را از سر نارضایی می خواهد، لذا عمل او غیرنافذ است نه باطل[4].

بنابراین نتیجه می گیریم كه هر گاه شخص ثالثی در اثر اكراه اقدام به پرداخت دین مدیون نماید، عمل صورت گرفته غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی مكره واجد آن حقوق می شود و در صورتی كه مكره آن راردّ نماید فاقد اثر خواهد شد.

بنددوم: دخالت قهری ثالث

دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد[5] بنابراین در ابتدای این بحث لازم است اندكی پیرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدنی توضیح دهیم.

 استاد مرحوم دكتر كاتوزیان قائم مقام را چنین تعریف می كنند «قائم مقام كسی است كه به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شركت نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یكی از دو طرف به او از عقد متأثر می شود[6]».

قائم مقام یا عام است یا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه می شود و قائم مقام خاص شامل منتقل الیه.

وراث نسبت به قراردادهایی كه مورث در زمان حیات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب می شوند مگر این كه انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصیت مورث باشد، منتقل الیه نیز در مورد معاملاتی كه پیش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب می شود.

حال با این توضیح مشخص می شود كه موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دین مورث پس از مرگ او می باشد در این كه این امر به طور قهری صورت می پذیرد یا با ارادۀ وراث، جای بحث وجود دارد.

همان گونه كه می دانیم تكلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی منوط است به قبول تركه از طرف آن ها، مطابق مواد 242 و 249 و 250[7] قانون امور حبسی، وراث در رد و قبول تركه از اختیار كامل برخوردار می باشند. ماده 248 قانون امور حبسی مقرر می دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).

مطابق این مقررات عده ای از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت دیون متوفی را ناشی از اراده آن ها می دانند، امری كه سبب ایجاد دین برای وراث می شود و به اصطلاح ایقاع محسوب می گردد[8]. لذا پرداخت دیون مورث از جانب وراث را نباید قهری و مطابق قانون دانست بلكه عملی است ارادی كه سبب ایجاد دین برای وراث می گردد.1- ماده ۱۹۹ قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست‌.

ماده ۲۰۰ قانون مدنی: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

2-  كاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 153

3-  شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، 1373، چاپ سوم، تهران، انتشارات كانون وكلای دادگستری، ص 121

1-  كاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ص 157

2-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1386، ج(4)، چاپ سوم، تهران گنج دانش، صفحه 2 

3-  كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، 1376، چاپ چهارم، تهران، شركت سهامی انتشار، ص174

1-  ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 249 قانون امور حسبی:  وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
‌ماده 250 قانون امور حسبی:  رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید، اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهدبود.

1-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش 399، به نقل از كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، منبع پیشین، ص 100
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:10 ب.ظ

Terrific data. Regards!
legalidad de comprar cialis weblink price cialis cialis side effects we like it cialis soft gel acquisto online cialis deutschland cialis online cialis generika cialis great britain effetti del cialis cialis ahumada
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:41 ق.ظ

You made your stand extremely nicely!!
sialis cialis tablets australia cialis para que sirve effetti del cialis safe dosage for cialis cialis cost cialis reviews look here cialis cheap canada cialis arginine interactio cialis 20 mg effectiveness
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:53 ب.ظ

Valuable posts. Thanks!
female cialis no prescription buy cialis uk no prescription cialis generic tadalafil buy we recommend cialis best buy safe site to buy cialis online prices on cialis 10 mg sialis generic cialis at walmart what is cialis achat cialis en itali
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 11:58 ق.ظ

You explained this effectively!
cialis rezeptfrei sterreich viagra or cialis cialis generico in farmacia cialis ahumada i recommend cialis generico cialis en 24 hora viagra or cialis cialis herbs pastillas cialis y alcoho buy brand cialis cheap
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 11:26 ق.ظ

Good facts. Thanks.
cialis 20mg preis cf calis cialis 5 mg effetti collateral only here cialis pills acquisto online cialis ou trouver cialis sur le net cialis price thailand cialis pas cher paris tadalafil 10 mg recommended site cialis kanada
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:56 ب.ظ

Kudos. I enjoy this!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis prezzo in linea basso order generic cialis online callus cialis coupons buying cialis in colombia cialis online generic cialis 20mg tablets cialis cipla best buy cialis for daily use
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:49 ق.ظ

With thanks! I appreciate this.
safe dosage for cialis cialis online walgreens price for cialis tadalafil 20 mg does cialis cause gout buy name brand cialis on line cheap cialis only best offers cialis use brand cialis nl prices for cialis 50mg
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 12:01 ق.ظ

You've made your point.
try it no rx cialis cialis generico in farmacia cialis generisches kanada only now cialis 20 mg cialis generique 5 mg no prescription cialis cheap cialis 5 mg effetti collateral venta de cialis canada generic cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 10:46 ق.ظ

Seriously quite a lot of great tips!
trusted tabled cialis softabs comprar cialis 10 espa241a click here cialis daily uk canadian discount cialis cialis flussig cialis dosage amounts cialis prezzo di mercato generic for cialis cialis soft tabs for sale 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 11:27 ب.ظ

Amazing lots of wonderful knowledge.
cialis professional yohimbe precios cialis peru we choice free trial of cialis cialis official site precios cialis peru cialis bula price cialis wal mart pharmacy online prescriptions cialis click now cialis from canada tadalafil 5mg
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:43 ق.ظ

Amazing advice. Thank you!
cialis dose 30mg cialis kaufen bankberweisung only now cialis for sale in us cialis great britain cialis for sale south africa cialis coupon cialis venta a domicilio cialis tadalafil online cialis official site prix cialis once a da
buy cheap cialis on line
جمعه 9 آذر 1397 12:25 ق.ظ

Regards, Excellent information!
american pharmacy cialis cialis y deporte are there generic cialis cialis farmacias guadalajara cialis 10mg prix pharmaci enter site 20 mg cialis cost weblink price cialis cialis canadian drugs preis cialis 20mg schweiz cialis without a doctor's prescription
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:03 ب.ظ

Amazing forum posts. Many thanks.
prix cialis once a da does cialis cause gout cialis for sale south africa cialis taglich cialis name brand cheap cialis patent expiration non 5 mg cialis generici prezzo cialis a buon mercato purchasing cialis on the internet prescription doctor cialis
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:39 ق.ظ

You've made your position quite nicely!.
import cialis dosagem ideal cialis cialis generika cialis en mexico precio viagra cialis levitra cialis online cialis en 24 hora tadalafil 10 mg cialis e hiv cialis pas cher paris
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:21 ب.ظ

Reliable material. Regards!
cialis qualitat where cheapest cialis tarif cialis france click here take cialis interactions for cialis no prescription cialis cheap prezzo di cialis in bulgaria cialis 10mg prix pharmaci cialis rezeptfrei tadalafil
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Thanks. Ample forum posts.

prescription doctor cialis cialis pills price each american pharmacy cialis sialis cialis lowest price cialis for sale in europa cialis tadalafil cialis from canada cialis mit grapefruitsaft cialis prezzo al pubblico
buy levitra
چهارشنبه 18 مهر 1397 10:56 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of material.

vardenafil 20mg levitra online vardenafil buy levitra online levitra 20mg levitra prices levitra 10 mg kopen levitra 20 mg bayer prezzo levitra online levitra generic
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 11:19 ب.ظ

Nicely put, Regards.
cialis tablets cialis for sale south africa 40 mg cialis what if i take cialis cuantos mg hay overnight cialis tadalafil cialis kamagra levitra cialis coupons cialis prezzo al pubblico cialis prezzo di mercato look here cialis cheap canada
buy tadalafil
شنبه 7 مهر 1397 09:44 ب.ظ

Regards! Great stuff.
cialis tablets venta cialis en espaa acheter du cialis a geneve cialis 20 mg buying cialis on internet cilas order generic cialis online cialis uk cialis super acti acquistare cialis internet
cialisvv.com
شنبه 7 مهر 1397 06:15 ب.ظ

Nicely put. Regards.
how to purchase cialis on line how does cialis work purchasing cialis on the internet cialis sans ordonnance purchase once a day cialis generic cialis tadalafil cialis dose 30mg prix cialis once a da generic cialis review uk generic for cialis
buy cialis delhi
جمعه 6 مهر 1397 05:50 ب.ظ

Fine tips. Thanks!
cialis cost cialis in sconto cialis professional yohimbe cialis pills boards when will generic cialis be available cipla cialis online viagra vs cialis vs levitra viagra vs cialis cialis 20 mg cost cialis generique 5 mg
online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 01:11 ب.ظ

Many thanks! Ample stuff.

canadian pharmacy viagra brand drugs for sale in uk online canadian discount pharmacies drugs for sale deep web canadianpharmacyusa24h is it legal pharmacy canadian pharmacy no prescription buy vistagra usa online pharmacies mexico online pharmacies
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:33 ب.ظ

You've made your point.
cialis australia org cialis per paypa cialis canada on line ou trouver cialis sur le net cialis billig cialis with 2 days delivery we like it safe cheap cialis cost of cialis cvs cialis venta a domicilio cialis flussig
http://cialisbuys.com/
جمعه 23 شهریور 1397 05:19 ب.ظ

Appreciate it, Lots of material.

cialis patentablauf in deutschland brand cialis nl purchase once a day cialis ou trouver cialis sur le net cialis e hiv cialis 5 effetti collaterali cialis coupons cialis baratos compran uk recommended site cialis kanada viagra or cialis
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:00 ق.ظ

Factor very well taken..
cialis sans ordonnance cialis generic cialis generico en mexico american pharmacy cialis cialis patent expiration cialis purchasing cialis soft tabs for sale cialis uk next day cialis super kamagra comprar cialis navarr
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:13 ب.ظ

Tips effectively utilized.!
prescription drugs without prior prescription drugs for sale on internet canadian pharmacies shipping to usa canada pharmacies online prescriptions canada medication prices online pharmacies canadian pharmaceuticals online northwest pharmacies canadian online pharmacies reviews canada drugs online
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:27 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
canadian drugs generic cialis cialis 30 day trial coupon cialis online deutschland buy cialis click now cialis from canada cialis cipla best buy preis cialis 20mg schweiz cuanto cuesta cialis yaho cialis name brand cheap cialis coupon
cialisvi.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:53 ب.ظ

Amazing loads of good knowledge!
cialis cost cialis dose 30mg cialis uk buying cialis overnight cost of cialis per pill only best offers cialis use cialis prezzo in linea basso cialis coupons generic cialis at the pharmacy tadalafil
viabiovit.com/generic-viagra-price.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:24 ق.ظ

Excellent forum posts. Regards!
buy viagra south africa safest place to buy viagra online viagra pills how to order viagra pills how do you buy viagra buying cheap viagra can i buy viagra online where to get viagra prescription buy viagra cheap uk viagra order online uk
http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:24 ب.ظ

Thank you! I like this!
brand cialis generic miglior cialis generico cialis official site cialis online napol side effects of cialis non 5 mg cialis generici cialis 05 cialis manufacturer coupon wow look it cialis mexico cialis farmacias guadalajara
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30