تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 10:16 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

علی الاصول ثالث به طور ارادی اقدام به پرداخت دین مدیون می نماید اما مواردی روی می دهد كه شخص ثالث به طور قهری مكلف به پرداخت دین دیگری می شود در این جا دیگر پرداخت را نباید ارادی شمرد البته این بدان معنا نمی باشد كه اراده در این فرض كارساز نباشد لذا در این گفتار این دو نوع پرداخت را در دو بند دخالت ارادی و دخالت قهری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: دخالت ارادی ثالث

علی الاصول پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث به طور ارادی صورت می گیرد، یعنی پرداخت كننده عالماً و عامداً در جهت ایفای دین مدیون اقدام می كند، این اقدام یا بدان جهت است كه ثالث دین خود را نسبت به مدیون به این وسیله ایفاء می كند یا در صدد اعطای قرض به مدیون است و یا این كه ثالث به طور تبرعی دست به این اقدام می زند.

 بدین خاطر است كه در تحقق این عمل حقوقی اراده باید شرایط لازم را داشته باشد، اشتباه و اكراه ثالث در ایفای دین مدیون نفوذ عمل حقوقی صورت گرفته را مخدوش می كند.

 بنابراین اگر شخص ثالثی بدین پندار كه مدیون برادر او می باشد اقدام به پرداخت دین او نماید اما بعد مشخص شود كه او در شخصیت مدیون اشتباه كرده است عمل حقوقی صورت گرفته اگر چه ایقاع است، اما همان گونه كه عده ای از حقوقدانان فرموده اند «احكام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد 199 تا 201 ق.م)[1] در مورد ایقاعات نیز رعایت می شود چرا كه اگر پندار نادرستی كه یكی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طرف دیگر بر هم زند این اثر در ایقاع نیز بی گمان موثر است[2]».

در این صورت موضوع مشمول ماده 201 قانون مدنی بوده و فاقد اثر حقوقی می باشد، در این ماده آمده است «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد».

در مورد اكراه و اثر حقوقی آن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث نیز اگر چه عده ای از حقوقدانان اكراه در ایقاع را نپذیرفته اند و معتقدند كه حكم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است كه قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را به ایقاعات سرایت داد[3].

اما همان گونه كه عده ای دیگر از حقوقدانان فرموده اند تا زمانی كه به حكم قانون یا طبیعت عمل حقوقی، اكراه در ایقاع سبب بطلان عمل حقوقی نشده است، باید حكم عدم نفوذ معامله اكراهی را در ایقاع اكراهی هم تسری دهیم، چرا كه اقدام ایقاع كننده حاوی قصدی است كه به رضای سالم اتكاء ندارد و از طرفی انشاء او محدود به قصد لفظ و انكار نتیجه نمی باشد بلكه برای رهایی از گزند اكراه هر دو را از سر نارضایی می خواهد، لذا عمل او غیرنافذ است نه باطل[4].

بنابراین نتیجه می گیریم كه هر گاه شخص ثالثی در اثر اكراه اقدام به پرداخت دین مدیون نماید، عمل صورت گرفته غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی مكره واجد آن حقوق می شود و در صورتی كه مكره آن راردّ نماید فاقد اثر خواهد شد.

بنددوم: دخالت قهری ثالث

دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد[5] بنابراین در ابتدای این بحث لازم است اندكی پیرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدنی توضیح دهیم.

 استاد مرحوم دكتر كاتوزیان قائم مقام را چنین تعریف می كنند «قائم مقام كسی است كه به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شركت نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یكی از دو طرف به او از عقد متأثر می شود[6]».

قائم مقام یا عام است یا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه می شود و قائم مقام خاص شامل منتقل الیه.

وراث نسبت به قراردادهایی كه مورث در زمان حیات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب می شوند مگر این كه انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصیت مورث باشد، منتقل الیه نیز در مورد معاملاتی كه پیش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب می شود.

حال با این توضیح مشخص می شود كه موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دین مورث پس از مرگ او می باشد در این كه این امر به طور قهری صورت می پذیرد یا با ارادۀ وراث، جای بحث وجود دارد.

همان گونه كه می دانیم تكلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی منوط است به قبول تركه از طرف آن ها، مطابق مواد 242 و 249 و 250[7] قانون امور حبسی، وراث در رد و قبول تركه از اختیار كامل برخوردار می باشند. ماده 248 قانون امور حبسی مقرر می دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).

مطابق این مقررات عده ای از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت دیون متوفی را ناشی از اراده آن ها می دانند، امری كه سبب ایجاد دین برای وراث می شود و به اصطلاح ایقاع محسوب می گردد[8]. لذا پرداخت دیون مورث از جانب وراث را نباید قهری و مطابق قانون دانست بلكه عملی است ارادی كه سبب ایجاد دین برای وراث می گردد.1- ماده ۱۹۹ قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست‌.

ماده ۲۰۰ قانون مدنی: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

2-  كاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 153

3-  شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، 1373، چاپ سوم، تهران، انتشارات كانون وكلای دادگستری، ص 121

1-  كاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ص 157

2-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1386، ج(4)، چاپ سوم، تهران گنج دانش، صفحه 2 

3-  كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، 1376، چاپ چهارم، تهران، شركت سهامی انتشار، ص174

1-  ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 249 قانون امور حسبی:  وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
‌ماده 250 قانون امور حسبی:  رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید، اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهدبود.

1-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش 399، به نقل از كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، منبع پیشین، ص 100
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -CialisZef
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:45 ب.ظ

Seriously plenty of wonderful information!
buying cialis on internet cialis prezzo in linea basso cialis 10 doctissimo where to buy cialis in ontario click now buy cialis brand overnight cialis tadalafil cialis tadalafil online cialis daily how to buy cialis online usa tadalafil 5mg
Loreen
جمعه 17 آذر 1396 05:38 ب.ظ
I got this web site from my buddy who told me concerning this
web page and at the moment this time I am visiting this web page
and reading very informative content at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر