تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون

مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون

شنبه 18 شهریور 1396 09:09 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون

فصل اول این پایان نامه مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط ثالث در سه گفتار بحث می گردد، در گفتار اول مفهم ثالث در پرداخت دیون بررسی می گردد، گفتار دوم به شرایط پرداخت دین توسط ثالث در دو بند قائم به شخص نبودن دین و اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث اختصاص یافته و در گفتار سوم نحوه پرداخت دین توسط مدیون در دو بند دخالت ارادی و قهری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، و در مبحث دوم مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد و ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد در دو گفتار بیان می شود، گفتار اول این مبحث مربوط به مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد بوده و گفتار دوم به ورود ارادی و قهری ثالث می پردازد، با این توضیحات وارد مبحث اول این فصل می شویم.

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

  در ماده 267 قانون مدنی اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث به طور صریح مورد پذیرش قرار گرفته است. قانونگذار پرداخت دین مدیون را حتی اگر پرداخت كننده از جانب او اجازه نداشته باشد مورد قبول قرار داده است. اما همان گونه كه هیچ اصلی به طور مطلق و استثنایی نمی باشد؛ اصل پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث هم تابع شرایط خاص و واجد استثنائاتی می باشد كه به شرح ذیل به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.


 

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون

جهت روشن شدن بحث ما در مورد ثالث که آیا ثالث مورد نظر ما چه اشخاصی می باشند، ابتدا ضرورت دارد مشخص نماییم كه منظور از شخص ثالث چه شخصی می باشد؟ آیا اشخاصی غیر از طلبكار و بدهكار را شامل می شود یا این كه شامل هر شخصی به غیر از مدیون می شود؟

 همان طور كه در ماده 267 قانون مدنی آمده است: « ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیكن كسی كه دین دیگری را ادا می كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. » پرواضح است كه با تصریح ماده مرقوم اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط شخصی به غیر از مدیون یا به عبارتی شخص ثالث به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است.

لیكن همان گونه كه بیان شد آن چه كه ایجاد تردید می كند این موضوع می باشد كه آیا اصطلاح «غیرمدیون» را می توان به شخص طلبكار یا دائن هم تسرّی بدهیم؟ یعنی این كه بگوییم شخص دائن هم می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون بنماید؟

ماده 267 قانون مدنی به شخص «غیرمدیون» تصریح دارد؛ بنابراین شاید گفته شود كه متبادر از این اصطلاح هر شخصی به جز خود مدیون است و لذا شامل دائن هم می شود. ضمن این كه قانوگذار در پاره ای دیگر از اعمال حقوقی به دائن اختیار تصرف در طلب خود را داده است. همانطوری كه قانون مدنی در ماده 806 [1]به دائن اختیار بخشش طلب به مدیون را داده است و یا ابراء دین مدیون توسط دائن در باب سقوط تعهدات پیش بینی شده است.

 با این وصف در این مورد که آیا ماهیت بخشش عقد است یا ایقاع بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بدین نحوکه در خصوص ماهیت بخشش موضوع ماده 806 قانون مدنی عده ای آن را عقد می دانند[2] و عده ای نیز آن را ایقاء قلمداد نموده اند[3]  لذا با این وصف آیا نمی توان گفت كه بخشش طلب به مدیون درست مثل این است كه دائن، دین مدیون را می پردازد؟

از طرف دیگر ممكن است گفته شود كه گر چه موضوع بخشش طلب به مدیون به لحاظ آثار تا حدودی شبیه پرداخت دین از ناحیه غیرمدیون می باشد یعنی در هر دو فرض عمل حقوقی سبب سقوط تعهد می گردد.

 اما این امر نباید موجب شود كه اصطلاح «غیرمدیون» مندرج در ماده 267 را با تطبیق دادن آن با نهادهایی چون بخشش طلب و ابراء به دائن هم تسری بدهیم، ضمن این كه بخشش طلب با پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون دارای افتراقی ذاتی به شرح ذیل می باشند.

اول اینکه در بخشش طلب قبول بدهکار شرط تحقق این عمل حقوقی می باشد، لیکن در پرداخت دین دیگری از جانب غیر مدیون رضای بدهکار نقشی ندارد، آنچه که برای طلبکار مهم است دستیابی به طلب خود است خواه بدهکار بپردازد یا شخص دیگری. ضمن اینکه پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون در آنجا که قابل تحقق است ایقاع می باشد یعنی صرفا با اراده ثالث واقع می شود اما بخشش طلب ماهیتا عقد است.

دوم اینکه بدنبال بخشش طلب، طلبکار حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت همانطور که اجراء کننده حق رجوع به مدیون را ندارد.[4]

لیکن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث، چنانکه ماده 267 ق.م تصریح دارد ایفاء کننده پس از پرداخت مشروط به شرایطی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت، با این وصف به نظر می رسد که اصطلاح « غیر مدیون » را باید شامل شخصی به جز دائن و مدیون بدانیم و حتی بهتر است اصطلاح ثالث را به کار ببریم. لذا ثالث به شخصی به جز طلبکار و بدهکار گفته می شود که اقدام به پرداخت دین بدهکار می نمایند.

حال بعد از شناسایی مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث را به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

در این گفتار شرایط مربوط به دین مورد نظر و شرایط مربوط به شخص ثالثی که قصد پرداخت دین را دارد در دو بند زیر بیان میگردد:

بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد

ثالث هنگامی می تواند اقدام به ایفای تعهد از جانب مدیون نماید که موضوع تعهد قائم به شخص بدهکار نباشد، در غیر این صورت شخصیت بدهکار در ایفای تعهد نقش اساسی را خواهد داشت؛ لذا آنچه که بوسیله ثالث صورت خواهد گرفت مطلوب طلبکار نخواهد بود، با این وصف طلبکار می تواند از این امتیاز در گذرد و اقدام شخص ثالث را در تأدیه دین و انجام تعهد بپذیرد. در ماده 268 قانون مدنی هم صراحتاً به این امر اشاره شده است: « انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد. به وسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

 

بند دوم: اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث

اقدامی كه شخص ثالث در جهت پرداخت دین مدیون می نماید نوعی تصرف در اموال خود می باشد، بنابراین لازمه آن، داشتن اهلیت می باشد. یعنی او باید بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین تصرفاتی كه اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز در اموال خود در جهت پرداخت دین دیگری می نمایند باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد.

لیكن اگر معاملات اشخاص غیررشید و صغیر ممیز را بدون اذن ولی و قیم، آن چنان كه اكثریت حقوقدانان[5] معتقدند غیرنافذ بدانیم آیا می توان حكم عدم نفوذ را به این عمل حقوقی آن ها نیز تسری داد؟

شاید گفته شود كه حكم پرداخت دین دیگری از ناحیه صغیر ممیز و غیررشید با سایر معاملات آن ها متفاوت است و نمی توان حكم غیرنافذ بودن كه در سایر معاملات جریان دارد را در این عمل حقوقی نیز قابل تحقق دانست ضمن این كه عمل حقوقی صورت گرفته ایقاع است نه معامله كه حقوقدانان حكم غیرنافذ بودن را در مورد آن تسری داده اند، بنابراین حتی در صورت تنفیذ ولی و قیم نیز عمل حقوقی صورت گرفته باطل است.

به نظر می رسد كه باید در اینجا قائل به تفكیك شویم:

1- آن جا كه صغیر ممیز و غیررشید بدون اجازه مدیون اقدام به پرداخت دین می نماید تنفیذ سرپرست نیز فاقد اثر است، زیرا عمل صورت گرفته به جهت این كه برای یا سرپرست یا صغیر ممیز و غیررشید پس از رشد، حق رجوع به مدیون وجود نخواهد داشت به زیان این اشخاص خواهد بود، در این حالت ولی و قیم نمی توانند به نمایندگی از جانب صغیر و غیررشید اقدام به تنفیذ عمل آنان نمایند در حالی كه سرپرستان قانونی از اقدامی كه به زیان مولی علیه باشد ممنوع شده اند[6]، مگر این كه اذن پرداخت دین توسط سرپرست قانونی اخذ شده باشد كه در این صورت حق رجوع به مدیون باقی خواهد ماند.

2- در فرضی كه صغیر ممیز و غیررشید با اجازه مدیون اقدام به پرداخت می نمایند نفوذ عمل حقوقی آنان منوط به تنفیذ سرپرست می باشد، در چنین حالتی عمل صورت گرفته را باید دارای آثار قانونی دانست، كه چون حق رجوع به مدیون برای سرپرست قانونی باقی است عمل صورت گرفته را نمی توان به زیان آنان دانست.

آن چه كه گفته شد در خصوص اهلیت تصرف بود اما در مورد جایزالتصرف بودن ثالث هم لازم است بیان نماییم كه این شرط در موردی كه موضوع تعهد پرداخت مال به طوركلی باشد مصداق دارد، و در این فرض ثالث باید آن چه را كه در جهت ایفای دین مدیون می پردازد از مال خودش باشد نه از مال دیگری.

 بنابراین ثالث اگر مال دیگری را در جهت ایفای دین مدیون مورد استفاده قرار دهد عمل او مشمول معاملات فضولی خواهد بود.1_ ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

1-  کاتوزیان، ناصر، عقود معین، 1384، ج (3)چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، صفحه 65، امامی، حسن، حقوق مدنی، 1380، ج(2)،  چاپ پانزدهم، تهران، اسلامیه، صفحه 247،  

2-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،مجموعه محشی قانون مدنی، 1383، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1383، صفحه 409

3-  کاتوزبان ، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، 1384، چاپ سوم ، تهران، نشر میزان، ص 359

1-  شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 ، 1386، چاپ دهم، تهران، چاپ مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص 48

2-  ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
شنبه 18 شهریور 1396 09:16 ب.ظbuy cialis pills online
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:54 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis vs viagra cialis australian price canadian drugs generic cialis cialis therapie achat cialis en europe cialis prezzo al pubblico enter site 20 mg cialis cost ou acheter du cialis pas cher cilas cuanto cuesta cialis yaho
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:21 ق.ظ

Thank you! Lots of data.

low dose cialis blood pressure cialis prezzo al pubblico how to purchase cialis on line cialis super acti cialis generique cialis pills price each cialis y deporte cialis kaufen rx cialis para comprar fast cialis online
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:01 ق.ظ

Amazing content. Cheers!
cialis kamagra levitra tadalafil generic we like it cialis soft gel cialis online napol cialis 5 mg schweiz legalidad de comprar cialis cialis super acti buy cialis online prescriptions cialis cialis pills boards
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:28 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
chinese cialis 50 mg tadalafil 10 mg side effects of cialis cialis 50 mg soft tab cialis generico lilly cialis generico en mexico cialis e hiv generic cialis at walmart when can i take another cialis generic cialis soft gels
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:37 ق.ظ

You made your position extremely effectively..
tarif cialis france wow cialis tadalafil 100mg the best site cialis tablets buy cialis online nz buying brand cialis online cialis generico online cialis name brand cheap cialis prezzo al pubblico generic cialis review uk buy online cialis 5mg
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:53 ب.ظ

Many thanks! Very good stuff!
tadalafilo buy original cialis link for you cialis price cialis dosage cialis daily dose generic cialis italia gratis we use it cialis online store i recommend cialis generico compare prices cialis uk tarif cialis france
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 10:05 ق.ظ

Appreciate it. Numerous postings.

cialis canada click now cialis from canada cialis reviews cialis generico milano cialis italia gratis cialis arginine interactio effetti del cialis cialis manufacturer coupon enter site natural cialis only here cialis pills
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:21 ب.ظ

Appreciate it. Quite a lot of tips!

cialis prices bulk cialis cialis online holland prices on cialis 10 mg generic cialis levitra acheter du cialis a geneve overnight cialis tadalafil brand cialis generic generic low dose cialis miglior cialis generico
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 10:32 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy this.
tadalafil generic cialis e hiv cialis super acti cialis 05 cialis online nederland tadalafil tablets cialis for sale buy cialis online 40 mg cialis what if i take brand cialis nl
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 09:15 ق.ظ

You explained it superbly!
cialis savings card cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg schweiz cialis preise schweiz cialis generika india cialis 100mg cost cialis 5 mg para diabeticos costo in farmacia cialis cialis generic buying cialis overnight
buy cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 10:00 ب.ظ

Thank you. Fantastic stuff!
cialis soft tabs for sale cialis 20 mg effectiveness enter site very cheap cialis we choice free trial of cialis cialis professional yohimbe cialis pills prices on cialis 10 mg no prescription cialis cheap generic cialis levitra cialis 100 mg 30 tablet
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:04 ق.ظ

Appreciate it! An abundance of content.

female cialis no prescription sublingual cialis online pastillas cialis y alcoho we like it safe cheap cialis we use it 50 mg cialis dose viagra vs cialis vs levitra look here cialis order on line cialis y deporte how much does a cialis cost cialis alternative
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:01 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
buy original cialis interactions for cialis prix cialis once a da we recommend cialis best buy cialis savings card cialis flussig buy cialis online legal cialis bula american pharmacy cialis cialis 20mg prix en pharmacie
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:42 ق.ظ

You expressed it well!
calis cialis sale online wow cialis 20 buy online cialis 5mg discount cialis cialis e hiv what is cialis cialis daily reviews canadian cialis cialis farmacias guadalajara
buy tadalafil pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:59 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate it!
200 cialis coupon cialis tadalafil buy cialis online cheapest cialis 20 mg dose size of cialis tadalafilo cialis rezeptfrei can i take cialis and ecstasy cialis baratos compran uk tadalafil
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:00 ق.ظ

Seriously all kinds of fantastic data.
fast cialis online how to purchase cialis on line cialis online cialis 5 mg buy cialis para que sirve cialis pas cher paris link for you cialis price order cialis from india click here cialis daily uk price cialis wal mart pharmacy
Buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 05:30 ب.ظ

Helpful material. Appreciate it.
cialis daily reviews cialis soft tabs for sale cipla cialis online cialis venta a domicilio cialis canada on line tadalafil 10 mg canada discount drugs cialis tadalafil 20 mg cialis generico lilly tadalafil 20mg
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:05 ق.ظ

Appreciate it, A lot of posts.

cialis generique cialis pas cher paris cialis y deporte we like it cialis soft gel american pharmacy cialis cialis 5 mg schweiz 40 mg cialis what if i take click here to buy cialis cialis 5 mg buy venta cialis en espaa
http://cialisvu.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:41 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis 20 mg cost does cialis cause gout cialis with 2 days delivery cialis ahumada cialis billig cialis cipla best buy cialis generic tadalafil buy dose size of cialis warnings for cialis cialis 5 mg scheda tecnica
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:32 ب.ظ

Regards. Plenty of content.

price cialis wal mart pharmacy cialis kaufen wo cialis venta a domicilio cialis pills boards online cialis side effects of cialis cialis uk cialis tadalafil online acquisto online cialis buy cialis online legal
viabiovit.com/viagra-online-au.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:49 ق.ظ

You suggested that perfectly!
sildenafil pills get a prescription for viagra online buy viagra internet buy viagra online cheap cost of viagra buy viagra online cheap buy viagra mastercard buy generic viagra online usa where can i buy sildenafil online viagra pharmacy uk
babecolate.com/safest-way-to-buy-cialis-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:19 ق.ظ

Awesome postings. Thanks a lot!
side effects of cialis 200 cialis coupon cialis generisches kanada cialis 20mg preis cf achat cialis en itali rezeptfrei cialis apotheke recommended site cialis kanada cialis 100 mg 30 tablet cialis canada cialis 5 mg scheda tecnica
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:31 ب.ظ

Really many of terrific data!
tesco price cialis only here cialis pills order generic cialis online we choice free trial of cialis only best offers cialis use cialis tablets for sale click now cialis from canada dose size of cialis how to buy cialis online usa when can i take another cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:14 ب.ظ

You actually stated that adequately.
free generic cialis we use it cialis online store cialis tadalafil cialis flussig cheap cialis generic cialis 20mg tablets order generic cialis online achat cialis en europe canadian cialis cialis diario compra
Viagra 5mg prix
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:05 ق.ظ

Nicely expressed indeed! !
get a prescription online for viagra buy viagra with prescription buy viagra overnight viagra cheap buy sildenafil prescription buy viagra over the counter buy viagra uk next day delivery cheap viagra online usa is it illegal to buy viagra buy viagra without prescription online
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:18 ق.ظ

Fantastic facts. Thanks!
costo in farmacia cialis generic cialis pro buy cialis online legal we choice cialis pfizer india tadalafil 20 mg cialis 5 mg para diabeticos precios cialis peru cialis italia gratis generic cialis 20mg tablets cialis wir preise
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 07:31 ق.ظ

Cheers, A lot of advice!

cialis preise schweiz cialis for bph safe site to buy cialis online cialis 20 mg what is cialis tadalafil 20mg cialis prezzo al pubblico american pharmacy cialis cialis online nederland cialis online nederland
Muriel
جمعه 17 آذر 1396 03:55 ب.ظ
Hello to every , as I am in fact keen of reading this webpage's post to be updated on a
regular basis. It consists of nice material.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر