تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه دانلود : آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

پایان نامه دانلود : آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 05:39 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 انواع اعسار

  باتوجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم می‌شوند.

  1-اعسار از تأدیه دین (ماده 24قانون اعسار):  این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره 6863-875 مورخ 26/12/1309 در این خصوص مقرر می‌دارد:

  «قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع،  مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع نظراز میزان ومبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار می‌تواند از حکم ردّ اعسار وداین می‌تواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند»[1]  البته باید عنایت داشت با توجه به ملغی شدن فصل اول قانون اعسارماده 24 نیز ملغی الاثرخواهد بود، اگر چه ظاهرا به موجب رأی وحدت رویه اخیر به شماره 722-13/10/1390 اعسار از خواسته نیز مسموع خواهد بود و بااعطاء مهلت موضوع ماده 269 ق.ت.متفاوت خواهد بود.

  2- اعسار از محکوم به: این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد (ماده 23قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به محکوم‌به باشد ومحکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم‌به پرداخت مالی به محکوم‌له شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.

  3-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: «مواد 504 تا514 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 » در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید واز دادگاه بخواهد که او را بطورموقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید وبه این ادعا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به دعوای اصلی رسیدگی نموده است.  شایان ذکر است شعبه یک دیوان کشور به موجب حکم تمیزی 965-مورخ 29/4/1316 اعسار در مقابل عشریه را نیز مانند مخارج عدلیه دانسته است.[2]

  4-اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی (دیون ثبتی): که در مواد 30و37 قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده 20 قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.

  آنچه در این تحقیق مد نظر است شق دوم انواع اعسار(اعسار از پرداخت محکوم‌به )می باشد، هرچند نظر به اینکه چک از جمله اسناد تجاری واجد لازم الاجراء بودن اسناد است که از طریق مراجع ثبتی نیز مبلغ مندرج در آن از صادرکننده قابل وصول است، لذا گریزی نیز به امکان اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی در خصوص چک نیز خواهیم زد.

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار

حکم تأسیسی عموماً در مقابل حکم اعلامی استعمال می‌شود، حکم اعلامی حکمی است که با صدور حکم از جانب دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب حکم صادره احرازواعلام وآثار قانونی در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب می‌گردد، برای مثال حکمی که به موجب آن خوانده، محکوم‌به پرداخت مبلغی بابت دین می‌گردد، به موجب آن دینی که در گذشته داشته احراز واعلام وآثار قانونی لازم، که الزام مدیون به پرداخت است برآن مترتب می‌گردد؛چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود  داشته احراز واعلام می‌نماید، به همین خاطر است که گاهاً به حکم اعلامی حکم کاشف حق نیز می‌گویند، اما در مقابل گاهاً«احکامی از دادگاه ها صادر می‌شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این احکام تأسیسی نامیده می‌شوند.  برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعلام می‌شود وبه حکم ورشکستگی معروف است، باصدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تاسیس می‌شود که همان ورشکستگی است»[3] حکم اعسار نیز از دسته احکام اخیر است چرا که با صدور حکم اعسار وضعیت حقوقی جدیدی برای مدیون به وجود می‌آید، مثلاً یا اینکه بطور کلی مدیون نیست واز تعقیب عملیات اجرایی حکم صادره فعلاً در امان است ویا اینکه از پرداخت یکجای دین معاف می‌گردد ومحکمه به موجب اختیار مقرر در ماده 37قانون اعسار اقساطی برای پرداخت دین توسط او یامهلتی مناسب برای پرداخت دین مقرر می نماید.

عموماً زمان تحقق این وضعیت جدیدِ اعسار برای معسر، که ادعایی خلاف وضعیت قبلی ِ یسرخود دارد،  زمان قطعیت حکم اعسار است ورویه قضایی نیز متمایل به این امر می‌باشد، چنانکه در نشست قضایی استان هرمزگان اکثریت مخالف این امر استدلال نموده ولی کمیسیون حقوقی لزوم قطعیت حکم اعسار را تائید نموده است.[4]

   اگر چه صراحت ماده 9 شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه و اعسار گویای اجرای فوری حکم اعسار از مهریه است.[5]

د-اعطاء مهلت

  مهلت در فرهنگ لغت فارسی به معنی «زمان دادن.  درنگ وآهستگی ورفق ومدارا»[6] است ودر عبارت حقوقی مرادف موعد می‌باشد ومهلت قضائی عبارتست از: مهلتی که برای پرداخت دین (ویا تعهد)حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به اوداده می‌شود.[7]

  بنابریان ومستنبط از مواد 277 و652ق.م وماده 269 ق.ت. اصولاً اعطاء مهلت به مدیون در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعواست وظاهراً مقتضای اعطاء مهلت نیز تقسیط دین نیست چرا که قانونگذار عموماً آنرا به عنوان قسیمی از اعسار وتقسیط نیاورده است بلکه در ماده 277 و652 ق.م اعطاء مهلت را بعنوان یک مقسم جداگانه در کنارامکان تقسیط دین آورده است.[8]

مبحث دوم :مفاهیم مورد استناد

دراین مبحث اصولی همچون مفهوم اولویت، قیاس و موافقت که در راستای بحث ما ونهایتاَ نتیجه نهایی از بحث مورد استناد قرار میگیرد در حد مختصر و موجز مورد شناخت کلی قرار گرفته واز آنجایی که عمده بحث تحقیق اسناد تجاری هستند با شناختی اجمالی از انواع اسناد رایج در روابط حقوقی، از اسناد تجاری و تمایز آن از سایر اسناد  امتیازات و ویژگیهای نیز آشنا خواهیم شد.

گفتار اول:اولویت،قیاس وموافقت

  الف-اولویت

   اصولیون وصاحب نظران عرصه فقه واصول تقسیمات متعددی راجع به اولویت متذکر شده‌اند که از جمله آنها:

 الف)اولویت عقلی واولویت عرفی

 ب)مفهوم اولویت وقیاس اولویت

 ج)اولویت منطوقی واولویت مفهومی

 د)اولویت قطعی، اولویت ظنی واولویت اطمینانی.[9]

  در این قسمت، نظربه تبین موضوع مواردی از این انواع قیاس را متذکر خواهیم شد:

   1=اولویت عقلی:

«اولویت عقلی در مواردی است که فهم حکم توسط اولویت، نیازمند وجود مقدمه‌ای عقلی است».[10]  این مقدمه عقلی، غالباً در مورد شناخت علت حکم است، به این ترتیب که، در موردی که حکم اصل مشخص باشد اما علت آن توسط شارع تصریح نشده است، مثلاً می‌دانیم که خوابیدن، وضو را باطل می‌کند اما نمی دانیم که علت این چیست.

«اگر عقل بطور قطعی دریابد که علت این امر احتمال حدث است،  یعنی خواب از این جهت مبطل وضوست که شخص خوابیده احتمال دارد که حدثی از اوسر بزندواو متوجه نشود، به این تریتب می‌توانیم این حکم را به بیهوشی نیز سرایت دهیم، چرا که احتمال حدث در مورد شخص بیهوش بسیار بیشتر از از شخص خوابیده است، از این رو بیهوشی به طریق اولی مبطل وضوست».[11]

این اولویت از آنجا که با کمک مقدمه ی عقلی (کشف علت حکم توسط عقل)محقق شده است،  اولویت عقلی نامیده می‌شود.

   2-اولویت عرفی:

   اولویت عرفی آن است که:«اولویت، مفهوم عرفی از خود لفظ باشد؛ بگونه‌ای که هرکسی که عارف به آن لغت باشد آن مفهوم را می‌فهمد‌؛ همچون آیه شریفه: فلا تقل لهما اف،  که هرکسی از این آیه حرمت شتم وقتل وضرب  را نیز در می‌یابد ومی داند که ذکر کلمه ی اف، صرفاً از این جهت است که‌:  اف گفتن کمترین مرتبه ی تفجیر است».[12]

  اولویت عرفی در حقیقت جزء مدلولهای لفظی است[13] ونوعی ظهور لفظی محسوب می‌گردد که مستفاد از لفظ است.

  صاحب مصباح المنهاج نیز اولویت عرفی را آن اولویتی می‌داند که موجب ظهور کلام در عموم باشد:«… الاولویه العرفیه الموجبه لظهورالکلام فی العموم…) یعنی مثلاً در آن مثال قبلی کلمه ی اف به سبب اولویت عرفی وقراین محیط برکلام، ظاهر در تمامی موارد مورد اذیت وآزار پدر ومادر است واختصاص به کلمه اف ندارد.[14]

[1]– فتح الله یاوری، “اعسار از دعاوی مالی است”، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،دوره جدید ، شماره 3، فروردین 52، ص68.

[2]– محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، ناشرابن سینا ، سال 84 ، ج 1، ص 491 به بعد.

[3]– عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز 1382،جلد دوم،  ش444.

[4] –   «با توجه به ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟

  نظر اکثریت:

  با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..

نظر اقلیت:

 با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.

 نظر کمیسیون:

  نشست قضائی (4)‌:  نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. بنابراین به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مزبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص852).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:40 ب.ظviabiovit.com/kopen-viagra-betalen-met-paypal.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:02 ق.ظ

Helpful data. Thank you.
buy viagra now online viagra buy where can i get viagra prescription order viagra without rx online levitra buy viagra at walmart best place to buy viagra online viagra on prescription uk cheap generic viagra pills online buy generic viagra online uk next day delivery
buy cialis usa
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:22 ب.ظ

Nicely put. Regards.
online prescriptions cialis buy online cialis 5mg trusted tabled cialis softabs generic cialis review uk import cialis cialis pills price cialis wal mart pharmacy achat cialis en itali cialis 20mg walgreens price for cialis
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:30 ق.ظ

You actually explained that terrifically.
purchase once a day cialis calis generic cialis 20mg uk free cialis cialis sicuro in linea deutschland cialis online cipla cialis online cialis for sale in europa cialis soft tabs for sale buying brand cialis online
Cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:28 ب.ظ

Beneficial content. Many thanks!
if a woman takes a mans cialis safe dosage for cialis cialis savings card cialis free trial canadian discount cialis cialis usa cost cialis generico precios de cialis generico cialis purchasing generic cialis at the pharmacy
Generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:59 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
how to get viagra prescription is it legal to buy viagra online buy viagra locally cheap sildenafil uk where do i buy viagra online buy viagra over the counter buy viagra china cheap generic viagra online buy viagra online ireland cheap viagra online usa
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 09:40 ب.ظ

Fantastic material. Thank you.
cialis 5 mg para diabeticos acheter cialis meilleur pri cialis 5mg billiger weblink price cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20 mg effectiveness cialis herbs cialis online holland try it no rx cialis cialis generisches kanada
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:17 ق.ظ

You expressed it adequately.
warnings for cialis no prescription cialis cheap cialis 20 mg cut in half cialis generico in farmacia miglior cialis generico cialis online nederland i recommend cialis generico cialis generico lilly fast cialis online cialis daily reviews
Tonja
جمعه 17 آذر 1396 03:52 ب.ظ
I've been surfing on-line greater than three hours lately, yet I never found any fascinating article like yours.
It's lovely price enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made
just right content material as you did, the net shall be much more
useful than ever before.
imvu hacks
دوشنبه 13 آذر 1396 06:20 ب.ظ
من هم مثل شما بچه ها را دوست دارم این نوع کار و گزارش هوشمندانه!
بچه های کارهای فوق العاده ای را انجام می دهم من شما را به وبلاگ من اضافه کرده ام.
How do you get taller in a day?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 09:57 ق.ظ
I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website.
I am hoping to see the same high-grade content from you in the future as well.
In truth, your creative writing abilities has inspired
me to get my very own site now ;)
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 11:22 ق.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here frequently.

I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here!
Good luck for the next!
What do eccentric heel drops do?
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:28 ب.ظ
Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites?
I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have
you share some stories/information. I know my visitors would value your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.
What causes pain in the back of the heel?
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:08 ب.ظ
great post, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not understand this.

You must proceed your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!
cristinehalsell.blogas.lt
جمعه 13 مرداد 1396 09:31 ب.ظ
There's certainly a great deal to find out about this subject.
I really like all of the points you made.
Jamika
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:15 ب.ظ
Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted
to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your articles.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
Appreciate it!
std clinic near me
دوشنبه 5 تیر 1396 03:28 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا
واقعا حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای while.
من با این حال مشکل خود را با فراز در مفروضات
و یک ممکن است را سادگی به پر همه کسانی معافیت.
در صورتی که شما که می توانید انجام من را قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
std test at home
دوشنبه 5 تیر 1396 12:07 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن دلنشین در آغاز آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها
برای کوتاه در حالی که. من این کردم مشکل خود را با جهش در
منطق و یک خواهد را سادگی به
پر همه کسانی شکاف. اگر شما که
می توانید انجام من می قطعا تا
پایان در گم.
Vernell
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:30 ب.ظ
What's up everyone, it's my first visit at this website,
and piece of writing is actually fruitful in support of me,
keep up posting these types of content.
Katie
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 06:29 ق.ظ
It's remarkable designed for me to have a web site, which is useful designed for my experience.
thanks admin
Marie
شنبه 23 اردیبهشت 1396 11:28 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and
was hoping maybe you would have some experience with something
like this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward
to your new updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر