تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه دانلود : آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

پایان نامه دانلود : آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 04:39 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 انواع اعسار

  باتوجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم می‌شوند.

  1-اعسار از تأدیه دین (ماده 24قانون اعسار):  این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره 6863-875 مورخ 26/12/1309 در این خصوص مقرر می‌دارد:

  «قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع،  مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع نظراز میزان ومبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار می‌تواند از حکم ردّ اعسار وداین می‌تواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند»[1]  البته باید عنایت داشت با توجه به ملغی شدن فصل اول قانون اعسارماده 24 نیز ملغی الاثرخواهد بود، اگر چه ظاهرا به موجب رأی وحدت رویه اخیر به شماره 722-13/10/1390 اعسار از خواسته نیز مسموع خواهد بود و بااعطاء مهلت موضوع ماده 269 ق.ت.متفاوت خواهد بود.

  2- اعسار از محکوم به: این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد (ماده 23قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به محکوم‌به باشد ومحکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم‌به پرداخت مالی به محکوم‌له شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.

  3-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: «مواد 504 تا514 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 » در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید واز دادگاه بخواهد که او را بطورموقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید وبه این ادعا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به دعوای اصلی رسیدگی نموده است.  شایان ذکر است شعبه یک دیوان کشور به موجب حکم تمیزی 965-مورخ 29/4/1316 اعسار در مقابل عشریه را نیز مانند مخارج عدلیه دانسته است.[2]

  4-اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی (دیون ثبتی): که در مواد 30و37 قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده 20 قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.

  آنچه در این تحقیق مد نظر است شق دوم انواع اعسار(اعسار از پرداخت محکوم‌به )می باشد، هرچند نظر به اینکه چک از جمله اسناد تجاری واجد لازم الاجراء بودن اسناد است که از طریق مراجع ثبتی نیز مبلغ مندرج در آن از صادرکننده قابل وصول است، لذا گریزی نیز به امکان اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی در خصوص چک نیز خواهیم زد.

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار

حکم تأسیسی عموماً در مقابل حکم اعلامی استعمال می‌شود، حکم اعلامی حکمی است که با صدور حکم از جانب دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب حکم صادره احرازواعلام وآثار قانونی در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب می‌گردد، برای مثال حکمی که به موجب آن خوانده، محکوم‌به پرداخت مبلغی بابت دین می‌گردد، به موجب آن دینی که در گذشته داشته احراز واعلام وآثار قانونی لازم، که الزام مدیون به پرداخت است برآن مترتب می‌گردد؛چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود  داشته احراز واعلام می‌نماید، به همین خاطر است که گاهاً به حکم اعلامی حکم کاشف حق نیز می‌گویند، اما در مقابل گاهاً«احکامی از دادگاه ها صادر می‌شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این احکام تأسیسی نامیده می‌شوند.  برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعلام می‌شود وبه حکم ورشکستگی معروف است، باصدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تاسیس می‌شود که همان ورشکستگی است»[3] حکم اعسار نیز از دسته احکام اخیر است چرا که با صدور حکم اعسار وضعیت حقوقی جدیدی برای مدیون به وجود می‌آید، مثلاً یا اینکه بطور کلی مدیون نیست واز تعقیب عملیات اجرایی حکم صادره فعلاً در امان است ویا اینکه از پرداخت یکجای دین معاف می‌گردد ومحکمه به موجب اختیار مقرر در ماده 37قانون اعسار اقساطی برای پرداخت دین توسط او یامهلتی مناسب برای پرداخت دین مقرر می نماید.

عموماً زمان تحقق این وضعیت جدیدِ اعسار برای معسر، که ادعایی خلاف وضعیت قبلی ِ یسرخود دارد،  زمان قطعیت حکم اعسار است ورویه قضایی نیز متمایل به این امر می‌باشد، چنانکه در نشست قضایی استان هرمزگان اکثریت مخالف این امر استدلال نموده ولی کمیسیون حقوقی لزوم قطعیت حکم اعسار را تائید نموده است.[4]

   اگر چه صراحت ماده 9 شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه و اعسار گویای اجرای فوری حکم اعسار از مهریه است.[5]

د-اعطاء مهلت

  مهلت در فرهنگ لغت فارسی به معنی «زمان دادن.  درنگ وآهستگی ورفق ومدارا»[6] است ودر عبارت حقوقی مرادف موعد می‌باشد ومهلت قضائی عبارتست از: مهلتی که برای پرداخت دین (ویا تعهد)حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به اوداده می‌شود.[7]

  بنابریان ومستنبط از مواد 277 و652ق.م وماده 269 ق.ت. اصولاً اعطاء مهلت به مدیون در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعواست وظاهراً مقتضای اعطاء مهلت نیز تقسیط دین نیست چرا که قانونگذار عموماً آنرا به عنوان قسیمی از اعسار وتقسیط نیاورده است بلکه در ماده 277 و652 ق.م اعطاء مهلت را بعنوان یک مقسم جداگانه در کنارامکان تقسیط دین آورده است.[8]

مبحث دوم :مفاهیم مورد استناد

دراین مبحث اصولی همچون مفهوم اولویت، قیاس و موافقت که در راستای بحث ما ونهایتاَ نتیجه نهایی از بحث مورد استناد قرار میگیرد در حد مختصر و موجز مورد شناخت کلی قرار گرفته واز آنجایی که عمده بحث تحقیق اسناد تجاری هستند با شناختی اجمالی از انواع اسناد رایج در روابط حقوقی، از اسناد تجاری و تمایز آن از سایر اسناد  امتیازات و ویژگیهای نیز آشنا خواهیم شد.

گفتار اول:اولویت،قیاس وموافقت

  الف-اولویت

   اصولیون وصاحب نظران عرصه فقه واصول تقسیمات متعددی راجع به اولویت متذکر شده‌اند که از جمله آنها:

 الف)اولویت عقلی واولویت عرفی

 ب)مفهوم اولویت وقیاس اولویت

 ج)اولویت منطوقی واولویت مفهومی

 د)اولویت قطعی، اولویت ظنی واولویت اطمینانی.[9]

  در این قسمت، نظربه تبین موضوع مواردی از این انواع قیاس را متذکر خواهیم شد:

   1=اولویت عقلی:

«اولویت عقلی در مواردی است که فهم حکم توسط اولویت، نیازمند وجود مقدمه‌ای عقلی است».[10]  این مقدمه عقلی، غالباً در مورد شناخت علت حکم است، به این ترتیب که، در موردی که حکم اصل مشخص باشد اما علت آن توسط شارع تصریح نشده است، مثلاً می‌دانیم که خوابیدن، وضو را باطل می‌کند اما نمی دانیم که علت این چیست.

«اگر عقل بطور قطعی دریابد که علت این امر احتمال حدث است،  یعنی خواب از این جهت مبطل وضوست که شخص خوابیده احتمال دارد که حدثی از اوسر بزندواو متوجه نشود، به این تریتب می‌توانیم این حکم را به بیهوشی نیز سرایت دهیم، چرا که احتمال حدث در مورد شخص بیهوش بسیار بیشتر از از شخص خوابیده است، از این رو بیهوشی به طریق اولی مبطل وضوست».[11]

این اولویت از آنجا که با کمک مقدمه ی عقلی (کشف علت حکم توسط عقل)محقق شده است،  اولویت عقلی نامیده می‌شود.

   2-اولویت عرفی:

   اولویت عرفی آن است که:«اولویت، مفهوم عرفی از خود لفظ باشد؛ بگونه‌ای که هرکسی که عارف به آن لغت باشد آن مفهوم را می‌فهمد‌؛ همچون آیه شریفه: فلا تقل لهما اف،  که هرکسی از این آیه حرمت شتم وقتل وضرب  را نیز در می‌یابد ومی داند که ذکر کلمه ی اف، صرفاً از این جهت است که‌:  اف گفتن کمترین مرتبه ی تفجیر است».[12]

  اولویت عرفی در حقیقت جزء مدلولهای لفظی است[13] ونوعی ظهور لفظی محسوب می‌گردد که مستفاد از لفظ است.

  صاحب مصباح المنهاج نیز اولویت عرفی را آن اولویتی می‌داند که موجب ظهور کلام در عموم باشد:«… الاولویه العرفیه الموجبه لظهورالکلام فی العموم…) یعنی مثلاً در آن مثال قبلی کلمه ی اف به سبب اولویت عرفی وقراین محیط برکلام، ظاهر در تمامی موارد مورد اذیت وآزار پدر ومادر است واختصاص به کلمه اف ندارد.[14]

[1]– فتح الله یاوری، “اعسار از دعاوی مالی است”، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،دوره جدید ، شماره 3، فروردین 52، ص68.

[2]– محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، ناشرابن سینا ، سال 84 ، ج 1، ص 491 به بعد.

[3]– عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز 1382،جلد دوم،  ش444.

[4] –   «با توجه به ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟

  نظر اکثریت:

  با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..

نظر اقلیت:

 با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.

 نظر کمیسیون:

  نشست قضائی (4)‌:  نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. بنابراین به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مزبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص852).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 04:40 ب.ظbuy cials online
جمعه 16 آذر 1397 02:50 ق.ظ

Thanks a lot. Ample write ups.

achat cialis en suisse cialis cost interactions for cialis cialis online holland prescription doctor cialis cialis dosage cialis rckenschmerzen look here cialis order on line cialis en 24 hora brand cialis nl
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:27 ق.ظ

Whoa lots of amazing information!
cialis farmacias guadalajara buy original cialis calis best generic drugs cialis cialis pills precios de cialis generico look here cialis cheap canada cialis kaufen bankberweisung viagra vs cialis comprar cialis 10 espa241a
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:34 ب.ظ

Fine advice. Appreciate it!
rezeptfrei cialis apotheke generic cialis pro cialis generico cialis generico where to buy cialis in ontario cialis generisches kanada cialis online dosagem ideal cialis online cialis weblink price cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:05 ق.ظ

Fantastic posts. Many thanks.
cialis price thailand cialis pills price each cialis side effects purchasing cialis on the internet click here cialis daily uk cialis cuantos mg hay cialis qualitat cialis for sale in europa tadalafil generic cialis in sconto
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 02:09 ب.ظ

Seriously quite a lot of beneficial advice.
cialis 5 mg buy cuanto cuesta cialis yaho brand cialis generic cialis 100 mg 30 tablet cialis tablets cialis daily dose generic cialis side effects prezzo di cialis in bulgaria female cialis no prescription cialis canada
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:41 ق.ظ

You said it adequately.!
cialis 20 mg effectiveness callus cialis prezzo al pubblico cialis usa cost cialis great britain cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 5mg opinioni cialis generico we like it cialis soft gel cialis patent expiration
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 01:38 ب.ظ

Nicely put, Regards.
acheter cialis kamagra we recommend cialis best buy cheap cialis cialis for sale south africa cialis with 2 days delivery cialis dosage viagra or cialis tarif cialis france cialis patentablauf in deutschland cialis preise schweiz
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:23 ق.ظ

Superb tips. Cheers.
where do you buy cialis cialis tablets for sale cialis with 2 days delivery when will generic cialis be available where do you buy cialis tadalafil 10 mg if a woman takes a mans cialis cialis diario compra tadalafil cialis daily
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:33 ب.ظ

You said it very well..
buying cialis on internet cialis usa cost cialis reviews cialis 100mg suppliers enter site very cheap cialis cialis tablets 200 cialis coupon cialis professional from usa enter site very cheap cialis cialis pills price each
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:10 ق.ظ

Thank you, I like this.
tarif cialis france cialis bula generico cialis mexico buy cialis online cheapest cialis 20 mg effectiveness cialis for sale in europa rx cialis para comprar cialis prices in england tadalafil 20 mg cialis venta a domicilio
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 01:35 ب.ظ

Superb info. Regards.
cialis dosage recommendations cialis pills boards enter site natural cialis cialis daily dose generic safe dosage for cialis buy cialis cheap 10 mg cialis en 24 hora generic for cialis cialis lilly tadalafi free generic cialis
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 01:43 ق.ظ

Thanks! Plenty of facts!

tadalafil 20mg 5 mg cialis coupon printable cialis uk next day cialis free trial buy cialis online where cheapest cialis cialis prezzo di mercato cialis efficacit cialis 5 effetti collaterali cialis online
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:24 ب.ظ

You actually suggested that superbly.
interactions for cialis fast cialis online cialis 20mg preis cf female cialis no prescription import cialis viagra or cialis cialis for sale in europa cialis dosage tesco price cialis costo in farmacia cialis
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 02:36 ق.ظ

Appreciate it. Loads of material.

cialis sicuro in linea recommended site cialis kanada buy cialis sample pack cialis 20mg acheter cialis meilleur pri cipla cialis online cialis en 24 hora discount cialis cialis 05 click now buy cialis brand
buy cialis online safely
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:17 ب.ظ

Whoa loads of awesome advice.
price cialis best buying cialis on internet cialis e hiv opinioni cialis generico cialis generico postepay cialis wir preise cialis mit grapefruitsaft cialis dosage recommendations cialis purchasing fast cialis online
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:09 ق.ظ

You said it adequately..
enter site 20 mg cialis cost cialis pills in singapore safe dosage for cialis cialis australian price buy cialis cialis pills boards cialis for sale in europa generic for cialis cialis generico postepay costo in farmacia cialis
buy tadalafil online
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:39 ب.ظ

Very well voiced certainly. .
we use it cialis online store ou trouver cialis sur le net cialis 200 dollar savings card generic cialis pill online dosagem ideal cialis cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 20mg buy cialis uk no prescription cialis cuantos mg hay get cheap cialis
buy cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:40 ق.ظ

Really loads of useful data.
cialis 5 mg para diabeticos 200 cialis coupon cialis for daily use cialis uk generic cialis in vietnam get cheap cialis acheter du cialis a geneve cialis dosage amounts 40 mg cialis what if i take brand cialis nl
buy levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:56 ب.ظ

Cheers, I enjoy this!
levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo levitra generic buy generic levitra levitra without a doctor prescription levitra prices levitra without a doctor prescription levitra generic levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices
buy tadalafil pills
سه شنبه 10 مهر 1397 08:57 ق.ظ

Many thanks! Good information.
purchasing cialis on the internet we like it cialis soft gel cialis price in bangalore cialis canada on line cialis 20 mg cost of cialis cvs we recommend cialis best buy 40 mg cialis what if i take cialis 20 mg cost cialis per paypa
Online cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 05:27 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis rckenschmerzen cialis side effects dangers price cialis per pill prezzo cialis a buon mercato buy cialis sample pack buy generic cialis female cialis no prescription viagra or cialis venta de cialis canada we like it cialis soft gel
Generic cialis
شنبه 7 مهر 1397 03:41 ق.ظ

Incredible loads of excellent facts!
tarif cialis france achat cialis en suisse online cialis purchase once a day cialis wow cialis 20 cialis 10mg prix pharmaci cialis generique cialis reviews generic cialis pro we like it cialis price
canadian pharmaceuticals online
شنبه 31 شهریور 1397 07:10 ب.ظ

Good tips. Appreciate it!
canada pharmacies account canada rx canada medications information online pharmacy canada drugs for sale usa northwest pharmacies online canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies that are legit buy viagrow drugstore online india
http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:34 ب.ظ

You said it very well..
cialis 5mg billiger cialis dosage recommendations rezeptfrei cialis apotheke online prescriptions cialis import cialis tadalafil 20 mg cialis prices in england prix de cialis cialis per paypa trusted tabled cialis softabs
http://viagraky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:35 ب.ظ

Useful information. With thanks!
female cialis no prescription cialis mit grapefruitsaft tadalafil 20 mg sublingual cialis online cialis prices in england only best offers cialis use cialis patent expiration cialis generico online we recommend cialis best buy viagra vs cialis
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:27 ق.ظ

With thanks! I appreciate it!
discount cialis cialis qualitat cialis coupon cialis 20mg prix en pharmacie cialis kamagra levitra tadalafil 20mg cuanto cuesta cialis yaho cialis coupon viagra cialis levitra does cialis cause gout
canadianpharmacytousa.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:14 ب.ظ

Thanks a lot! Plenty of postings!

drugs for sale in mexico canadian online pharmacies legal canada vagra pharmacy canada reviews northwest pharmacies drugstore online reviews canadian medications pharmacy online pharmacy order canadian prescriptions online drugs for sale online
viagra buy viagra pharmacy online viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:28 ق.ظ

You said it perfectly..
viagra order online buy viagra online cheap uk low price viagra pills safest place to buy viagra viagra side effects buy viagra pill buy viagra uk online how get viagra how do you buy viagra buy generic viagra paypal
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:41 ب.ظ

Incredible many of helpful knowledge.
cialis generico en mexico generic cialis in vietnam canadian drugs generic cialis cilas wow cialis 20 cialis authentique suisse cialis online nederland cialis super acti cialis 5 mg funziona cialis online
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:58 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
tadalafil 20 mg cialis coupon cialis generika in deutschland kaufen cialis kaufen where do you buy cialis trusted tabled cialis softabs prescription doctor cialis cialis dosage amounts cialis kamagra levitra buy generic cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30