تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک

یکشنبه 30 خرداد 1395 06:00 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

   پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک با تاکید بر میادین مشترک ایران

استاد راهنما:

دکتر مردانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

جهان امن آینده نیازمند تلاش های صادقانه ی همه ی بازیگران اصلی صحنه بین المللی است. امروزه بسیاری از صاحب نظران مسائل بین المللی تصدیق می کنند که یکی از کانون های جدی تهدید صلح و امنیت بین المللی، منابع طبیعی مشترک از جمله منابع مشترک گاز می باشد. بحث اصلی در مورد ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین المللی در این مورد است که به دو نتیجه اصلی منتج می شود: تعهد به همکاری برای دستیابی به موافقت نامه ای در مورد یک مخزن مشترک و یا در صورت عدم توفیق در همکاری، تعهد به امتناع متقابل در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک. این دو تعهد هر چند باعث خلق مبنایی حقوقی برای یک رویکرد تدریجی نسبت به مخازن مشترک می گردد، ولی هنوز نمی توان گفت بهره برداری مشترک فی نفسه و به طور مشخص توسط حقوق بین الملل لازم الاجرا شده است و لذا لازم است برای رسیدن به چنین مطلوبی، اقدامی که مبین اراده سیاسی دولت های درگیر می باشد، در مساله ابراز شود. در بسیاری از توافقنامه های مربوط به چنین مخازنی، موثرترین راه بهره برداری از منبع مشترک گاز، آحادسازی فرامرزی یا بهره برداری اشتراکی است.

ایران دارای7میدان گازی مشترک می باشد و با اکثر کشورهای شریک، موافقت نامه تحدید حدود منعقد نموده که در آنها به مساله چگونگی مواجهه با میادین مشترک اشاره شده است. با این وجود نمی توان این موافقت نامه ها را کافی و کامل دانست، چه الگوی حقوقی مناسبی را ارائه نمی نمایند و این مهم نیازمند به تدوین قوانین لازم و انعقاد موافقت های مناسب است.

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

 

فصل اول.. 1

مقدمه کلی.. 2

مبحث اول: تعاریف… 5

گفتار اول: منابع طبیعی نفت و گاز 5

بند اول: منابع طبیعی.. 5

بند دوم: منابع نفت و گاز 7

بند سوم: منابع مشترک نفت و گاز 7

بند چهارم: منابع سیال و غیر سیال.. 8

گفتار دوم: ذخائر زیر زمینی نفت و گاز 8

بند اول: مفهوم و اهمیت… 8

بند دوم: مخزن گاز 11

بند سوم: میدان گازی.. 11

بند چهارم: حوضه گازی.. 11

بند پنجم: منطقه، بلوک، ناحیه. 11

بند ششم: ذخیره 12

بند هفتم: ارزیابی ذخایر مخزن.. 12

گفتار سوم: انواع و اقسام میادین مشترک… 12

گفتار چهارم: روش های بهره برداری اشتراکی.. 13

بند اول: یک کاسه سازی یا آحادسازی.. 13

بند دوم: توسعه اشتراکی مخازن گاز مشترک… 14

مبحث دوم: سابقه و اهمیت موضوع. 14

گفتار اول: اهمیت موضوع. 15

گفتار دوم: سابقه توجه به منابع طبیعی مشترک… 17

گفتار سوم: تلاش ها و اقدامات بین المللی  در مسئله بهره برداری از منابع مشترک… 24

مبحث سوم: مرز بین المللی و منابع مشترگ گاز 26

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک… 27

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی.. 28

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی.. 28

گفتار دوم: تاثیر متقابل منابع گاز مشترک و تحدید حدود مرزها 31

بند اول: منابع گاز مشترک و نقش آن در تحدید حدود مرزی.. 31

بند دوم: تاثیر تحدید حدود مرزی بر منبع مشترک… 32

بند سوم: ضرورت حفظ وحدت مخزن مشترک… 33

مبحث چهارم: منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی و قواعد متداول.. 34

گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی.. 35

بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام. 35

بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران.. 36

بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط… 36

بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال.. 37

گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن.. 38

بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت… 38

بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت… 40

الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته. 41

ب : قواعد موضوعه حفاظتی.. 42

نتیجه گیری.. 44

فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل  47

مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل.. 48

گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 49

بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز 49

الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور 50

ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک… 52

ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک… 53

د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 54

بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 58

بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 61

الف: ارکان عرف بین الملل.. 61

ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای.. 63

بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز 65

الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی.. 65

ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی.. 67

ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر. 68

بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز 69

الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980. 69

ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری.. 70

ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری.. 71

گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل.. 74

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز 75

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز 76

بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل.. 78

الف: طرفداران حیازت بین المللی.. 78

ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.. 82

نتیجه گیری.. 87

فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران  49

مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز 91

گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن.. 92

بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن.. 92

بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک… 94

گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن  94

بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه. 94

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) 95

الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات… 96

ب : مدیریت منابع.. 100

ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی.. 102

د : مالکیت… 103

ﻫ : مالیات… 103

و : حقوق قابل اعمال.. 103

ز : آلودگی.. 104

ح : آیین حل و فصل اختلاف… 105

گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی.. 105

بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه. 105

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه. 106

الف: ایجاد مقام مشترک… 106

ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام. 108

ج : اختیار اعطای مجوز 109

د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک… 109

ﻫ : مالکیت منابع.. 110

و : صلاحیت و قانون حاکم.. 110

ز : آحادسازی.. 111

ح: حل و فصل اختلافات… 112

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده 112

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن.. 112

بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 112

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی.. 113

الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی.. 113

ب: آحادسازی در دیگر کشورها 117

بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف… 119

گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی.. 119

بند اول: قواعد کلی آحادسازی.. 120

الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) 120

ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین.. 122

د : مدیریت منطقه. 123

ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر. 123

و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر. 124

ز : تعیین عامل.. 125

بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی.. 126

الف : ایمنی و تسهیلات منطقه. 126

ب : مالیات… 126

ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی.. 127

د : جلوگیری از آلودگی.. 127

ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد. 127

و : حل و فصل اختلافات… 128

ز : سایر موارد. 128

مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها 129

گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران.. 130

بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان.. 130

بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر. 131

بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) 133

بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) 134

بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان.. 137

بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی.. 139

بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت… 139

گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک… 142

بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 143

الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران.. 143

ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها 145

ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک… 149

گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی  150

بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 150

بند دوم: راهکارها و توصیه ها 152

نتیجه گیری.. 154

نتیجه گیری کلی… 156

منابع..161

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 06:03 ب.ظCialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:52 ب.ظ

Truly many of valuable knowledge!
generic cialis in vietnam where do you buy cialis get cheap cialis estudios de cialis genricos online cialis cialis generico online buy original cialis cialis generisches kanada cialis australian price 5 mg cialis pharmacie en ligne
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:19 ق.ظ

You said that superbly!
cialis generique 5 mg viagra cialis levitra enter site natural cialis cialis in sconto we like it cialis price cialis baratos compran uk click now buy cialis brand does cialis cause gout generic cialis review uk cialis pills
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:00 ق.ظ

Thanks! Excellent stuff!
buying cialis on internet tadalafil tablets cialis 10mg prix pharmaci cheap cialis brand cialis nl cialis pills boards tadalafil cialis 100mg suppliers cialis 100mg suppliers the best site cialis tablets
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 09:26 ب.ظ

Amazing tons of superb facts!
brand cialis generic purchase once a day cialis enter site natural cialis generic cialis at the pharmacy best generic drugs cialis where to buy cialis in ontario cialis uk cialis en 24 hora cialis 20 mg best price cialis prices in england
buy tadalafil
سه شنبه 13 آذر 1397 10:36 ق.ظ

Kudos, Great stuff.
cheap cialis prices for cialis 50mg 40 mg cialis what if i take female cialis no prescription chinese cialis 50 mg only here cialis pills how does cialis work generic cialis review uk dose size of cialis canadian cialis
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 10:52 ب.ظ

Amazing content. Cheers!
tadalafil tablets canadian discount cialis low cost cialis 20mg cialis lilly tadalafi cialis pills boards cialis generico miglior cialis generico cialis ahumada generico cialis mexico dose size of cialis
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:04 ق.ظ

You actually revealed it exceptionally well!
cialis free trial purchase once a day cialis dosagem ideal cialis cialis generisches kanada how to purchase cialis on line buy cialis online nz enter site very cheap cialis deutschland cialis online buy cialis online cheapest discount cialis
buy cialis germany
یکشنبه 11 آذر 1397 09:25 ق.ظ

You actually revealed that wonderfully.
miglior cialis generico prices on cialis 10 mg cialis online cialis e hiv tarif cialis france cialis tablets for sale cialis generico order a sample of cialis cialis dosage amounts cialis 20 mg best price
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 10:31 ب.ظ

You expressed that adequately!
cialis et insomni cipla cialis online brand cialis generic where do you buy cialis achat cialis en itali price cialis wal mart pharmacy cialis reviews cialis 30 day sample cialis 20 mg cut in half where do you buy cialis
buy cheap cialis coupon
شنبه 10 آذر 1397 09:13 ق.ظ

You suggested that terrifically!
buy cialis cialis side effects dangers we recommend cheapest cialis weblink price cialis cialis 10 doctissimo cialis generika generic cialis soft gels cialis for sale in europa cialis generico online buy name brand cialis on line
buy tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 09:59 ب.ظ

You said it nicely.!
where do you buy cialis cialis for bph cialis arginine interactio cialis daily new zealand look here cialis cheap canada trusted tabled cialis softabs tadalafil 5mg generic for cialis if a woman takes a mans cialis order cialis from india
buy tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 10:03 ق.ظ

Thank you, I enjoy it.
warnings for cialis cialis pills price each prix cialis once a da cialis diario compra enter site 20 mg cialis cost acheter cialis meilleur pri side effects for cialis fast cialis online cialis pas cher paris we like it cialis price
buy cials online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:00 ب.ظ

Thank you. Numerous content!

precios de cialis generico cialis 20 mg effectiveness cialis billig cilas cialis online deutschland cialis 30 day trial coupon cialis prices generic cialis cialis prezzo al pubblico generico cialis mexico
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:40 ق.ظ

You said it adequately.!
effetti del cialis cialis para que sirve free generic cialis free generic cialis generic cialis pill online cialis 200 dollar savings card no prescription cialis cheap cialis professional from usa cialis 5mg prix cialis 20 mg cost
where to buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:58 ب.ظ

Thank you, Good stuff.
what is cialis cialis 5 mg funziona order cialis from india deutschland cialis online tesco price cialis cialis dosage recommendations cialis uk cialis para que sirve we like it safe cheap cialis cialis generique 5 mg
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:59 ق.ظ

Whoa a lot of fantastic advice.
canadian cialis cialis purchasing we recommend cialis info cialis 5mg prix generic cialis levitra cialis per paypa sialis cialis diario compra how to buy cialis online usa brand cialis nl
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 05:26 ب.ظ

Seriously many of fantastic tips.
buy cialis cheap 10 mg cialis generico in farmacia cilas cost of cialis per pill how to buy cialis online usa no prescription cialis cheap cialis therapie cialis coupons prezzo cialis a buon mercato cialis online
canada medication prices
یکشنبه 1 مهر 1397 03:21 ب.ظ

You explained that terrifically.
online pharmacies in usa best canadian pharmacy trusted pharmacy canada most reliable canadian online pharmacies canada online pharmacies reviews online pharmacies canadian cialis canada drugs canada online pharmacies buy viagra 25mg
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:01 ق.ظ

Appreciate it! Quite a lot of information.

generic cialis at walmart interactions for cialis cialis 20mg acquistare cialis internet buy original cialis 5 mg cialis coupon printable cialis canadian drugs cialis purchasing precios cialis peru acquistare cialis internet
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:39 ب.ظ

Fantastic write ups. Regards.
cialis prices in england cialis 50 mg soft tab sialis cialis price thailand cialis patent expiration cialis 20 mg effectiveness cialis daily cialis usa cost enter site very cheap cialis tadalafil 10 mg
buy viagra legally
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:48 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
generic viagra uk pharmacy buy viagra nz usa online pharmacy viagra buy viagra pharmacy online viagra where can you buy viagra without a prescription buy viagra online ireland buy generic viagra no prescription viagra where to buy can you buy viagra without prescription buy viagra tesco
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:29 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
we choice cialis pfizer india recommended site cialis kanada how to purchase cialis on line generic low dose cialis try it no rx cialis dosagem ideal cialis tadalafil tablets comprar cialis 10 espa241a click now buy cialis brand cialis dose 30mg
Low cost viagra 20mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:59 ق.ظ

Superb tips. Thank you.
how to buy viagra without prescription buy viagra uk no prescription can u buy viagra online price of viagra uk how can i buy viagra online how can you buy viagra online discount viagra viagra no pres buy herbal viagra viagra prices uk
Buy cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:14 ق.ظ

Beneficial info. With thanks.
cialis side effects dangers rezeptfrei cialis apotheke cialis 100mg suppliers cialis prices in england buy cialis online legal click now cialis from canada cialis side effects cialis generique generic cialis in vietnam tadalafilo
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 07:26 ق.ظ

You actually mentioned this effectively.
cialis side effects dangers cialis online holland costo in farmacia cialis cialis price thailand cialis 20 mg effectiveness cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online cialis 20 mg best price try it no rx cialis
Alton
جمعه 17 آذر 1396 08:13 ب.ظ
It is the best time to make some plans for the future and it's time to be
happy. I've read this post and if I could I want to suggest you few
interesting things or advice. Perhaps you
can write next articles referring to this article.
I want to read more things about it!
How do you prevent Achilles tendonitis?
شنبه 14 مرداد 1396 02:01 ب.ظ
I go to see day-to-day a few blogs and blogs to read posts, except this blog presents feature based writing.
paigedenn.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 09:22 ب.ظ
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your site?
My blog site is in the exact same niche as yours and my
visitors would genuinely benefit from some of the information you provide
here. Please let me know if this alright with you.
Regards!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر