تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

پایان نامه بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

یکشنبه 30 خرداد 1395 05:50 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه¬ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق بین الملل
بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران
استاد راهنما
دکتر فرهاد طلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه  در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت…………………………………………………………. 12

گفتار اول: تعریف مهاجران………………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت…………………………………………………………………………………………… 15

گفتار سوم: علل مهاجرت…………………………………………………………………………………………………. 16

مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و

آثار بین المللی ناشی از آن…………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل…………………………………………………………….. 18

گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت………………………………………………………………… 20

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران…………………………………………………………………………………….. 22

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران………………………………………………………………………………… 22

بند اول: اسناد حقوق بشری عام………………………………………………………………………………… 23

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………… 23

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………. 23

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی……………………………… 23

بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص………………………………………………………………………….. 24

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان……. 24

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان…………………………………………………….. 24

ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی………………………………………………………………………….. 24

د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا…………………………… 25

بند سوم: سایر اسناد بین المللی………………………………………………………………………………… 25

عنوان                                                                                                                      صفحه

الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی

 می کنند نیستند…………………………………………………………………………………………………. 25

ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی………………………… 25

ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری…………………………………………………… 26

د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی……………………………………………………………….. 26

گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران………………………………………………………………………………… 26

بند اول: سازمان های بین المللی دولتی………………………………………………………………….. 27

الف) سازمان بین المللی مهاجرت………………………………………………………………………… 27

ب) سازمان بین­المللی کار…………………………………………………………………………………….. 27

ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی…………………………………………………………… 28

د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان…………………………………. 28

بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی………………………………………………………….. 29

الف) عفو بین الملل………………………………………………………………………………………………. 29

ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک……………………………………………………… 29

ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت……………………………………………………………… 30

د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه………………………………………………………….. 30

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی………………………………………… 35

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری………………. 35

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام…………… 36

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر……………………………………………………………………………. 36

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………….. 38

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………… 40

د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان……………………….. 41

ه) کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………….. 43

و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض  نژادی……………………………. 45

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص………………………. 46

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر

و اعضای خانواده آن ها………………………………………………………………………………………… 46

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان…………………………………………………….. 48

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان………………………………………………… 49

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال………………………………. 50

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

 و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر…………………………………… 50

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا…………………………… 51

ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی…………………………………………………………………………… 52

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی…………………………….. 53

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی…………. 53

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری……………………………………………….. 54

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که

در آنجا زندگی می کنند نمی باشند………………………………………………………………………… 55

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی……………………………………………………… 55

بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی………………………………………………………………… 56

مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی

دولتی و غیردولتی…………………………………………………………………………………………………………………. 57

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی بین دولتی………………………………………………………………………………… 57

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد…………………………………. 58

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه

سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………. 58

(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد…………………………………………………………… 58

(2) شورای امنیت…………………………………………………………………………………………… 60

(3) شورای اقتصادی و اجتماعی……………………………………………………………………. 61

(4) دبیرخانه……………………………………………………………………………………………………. 62

ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد………….. 63

(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد……………………………………… 63

عنوان                                                                                                                      صفحه

(2) کمیساریای عالی حقوق بشر…………………………………………………………………… 64

(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل  متحد…………………………………… 65

(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد……………………………………….. 66

(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد…………………………………………………. 68

ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد……. 69

(1) سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………….. 69

(2) سازمان جهانی بهداشت……………………………………………………………………………. 71

(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو……………………………. 72

(4) گروه بانک جهانی……………………………………………………………………………………… 73

(5) سازمان بین المللی دریانوردی…………………………………………………………………. 75

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر

معاهدات بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………………………….. 76

الف)کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………………….. 76

ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………… 77

ج)کمیته حذف تبعیض نژادی…………………………………………………………………………….. 78

د)کمیته حقوق کودک………………………………………………………………………………………….. 79

ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای  خانواده آنان………………….. 80

بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و

نهادهای بین المللی بین دولتی…………………………………………………………………………………. 81

الف) سازمان بین المللی مهاجرت………………………………………………………………………… 81

ب)شورای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………. 81

ج) اینترپل……………………………………………………………………………………………………………… 82

د)گروه مهاجرت جهانی…………………………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی……………. 84

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی………………………………………………………….. 85

الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی………………………………………………………… 85

ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه………………………………………………………………… 85

ج)مؤسسه سیاست مهاجرت…………………………………………………………………………………. 86

د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی…………………………………………………………….. 87

عنوان                                                                                                                      صفحه

ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک………………………………………………………….. 88

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی…………………………………………………… 89

الف)سازمان عفو بین الملل…………………………………………………………………………………… 89

ب)سازمان دیده بان حقوق بشر…………………………………………………………………………… 90

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ……………………………………………………………………….. 90

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه……………………………………………………………. 92

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 93

فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بین المللی و حقوق بشر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………………… 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر

در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 103

گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 104

مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر…………………………………………………………………………………………….. 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 107

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران………………………………………………………………….. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران……………………………………………………………………. 108

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران………………………………………………… 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران……………………………………………………………. 110

گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 110

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت

 بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها  نسبت به مهاجران و تاثیر آن

بر حمایتهای بین المللی از مهاجران…………………………………………………………………………………… 120

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی………………………………………………………………………… 121

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران………………………………………………………………. 123

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها

بر حمایت های بین المللی از مهاجران………………………………………………………………………….. 123

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران

در برخی کشورها……………………………………………………………………………………………………………. 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر کولی ها………………………………………………………. 126

گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران…………………………………………………………………….. 128

گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در سایر کشورها…………………………………………………….. 129

بند اول:آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….. 129

بند دوم: نروژ……………………………………………………………………………………………………………… 130

بند سوم: انگلیس………………………………………………………………………………………………………. 130

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

در برخی کشورها………………………………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار اول: کانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی…………………. 132

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران……………………… 133

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر کشورها در زمینه حقوق مهاجران……………………….. 134

بند اول: اتحادیه آفریقا……………………………………………………………………………………………….. 134

بند دوم: استرالیا………………………………………………………………………………………………………… 135

بند سوم: سوئد…………………………………………………………………………………………………………… 136

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

فصل پنجم:  جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران……………………………………………….. 142

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران………………………………………………………. 142

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران…………………………………………………………………………… 144

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران…………………………………………………….. 145

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………. 146

گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………………………………….. 147

بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی

در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 147

الف: قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب

 19اردیبهشت 1310………………………………………………………………………………………. 148

ج: قانون کار………………………………………………………………………………………………………… 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه……………………………………………………………… 151

ه:  آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342………………………………………………… 153

بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی

در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 154

الف: قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………… 154

ب: قانون آیین دادرسی مدنی…………………………………………………………………………….. 155

ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328…………………………………………. 155

د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310……………………… 156

گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران………………………. 157

بند اول: انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)………………………………….. 157

بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال

 در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 158

بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور……………………………………………….. 159

بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه……………………………………………………. 159

بند پنجم: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور………………………….. 161

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 164

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………. 167

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 05:52 ب.ظCan you have an operation to make you taller?
سه شنبه 31 مرداد 1396 12:45 ق.ظ
May I simply just say what a comfort to discover someone that actually knows what they are talking about online.
You certainly understand how to bring an issue to light
and make it important. More people should read this and understand this side of the story.
I can't believe you're not more popular because you most certainly
have the gift.
What is limb lengthening surgery?
شنبه 14 مرداد 1396 12:59 ب.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any responses would be greatly appreciated.
http://bawdyevent3683.snack.ws/
جمعه 13 مرداد 1396 09:33 ب.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against
hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر