تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

پایان نامه ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:49 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی حقوق بین الملل

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

استاد راهنما

دکتر فرهاد طلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 کار کودک پدیده ای است که در جهان امروز قابل پذیرش نمی باشد آنهم بدان دلیل که کار کودک کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن زیان آور است. کار کودک اغلب در بخش هایی نظیر کشاورزی، محیط های شهری، کارهای ساختمانی، ماهیگیری، کارهای صنعتی و تولید و مستخدمین خانگی رخ می دهد. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاء های قانونی منجر به کار کودک می گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای های منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان ها می باشد. حقوقی که از آنها به عنوان حقوق بشر یاد می شود. با این وجود ضرورت حمایت از حقوق کودکان بنا به دلایلی همچون ناتوانی آنها در محافظت بهینه از خود، حساسیت و لطافت روحی آنها و آسیب پذیری شان دو چندان می گردد. یکی از این حمایت ها، محدود نمودن کار کودک و در نهایت دستیابی به منع کار کودک می باشد. در واقع گستردگی کار کودک در کشورهای گوناگون جهان موجب شده است تا برخورد با کار کودک و پیشگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل تبدیل گردد. در همین راستا این پایان نامه به تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و اسناد بین المللی همچون کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، که صریحا یا تلویحا کار کودک را منع نموده اند، پرداخته و نقش سازمان های بین المللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می دهد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه ممنوعیت کار کودک و با وجود تلاش های بسیار سازمان های بین المللی مربوطه، جهان هنوز از وجود 215 میلیون کودک کارگر رنج می برد. به نظر می رسد که دولت ها نیز اقدامات جدی را برای محو کار کودک انجام نداده اند. بر این اساس آنچه در زمینه ممنوعیت کار کودک لازم است، استحکام قواعد و مقررات بین المللی مربوطه از یکسو و عزم دولت ها و جامعه بین المللی برای به اجرا در آوردن این قواعد و مقررات در جهت دستیابی به جهانی “عاری از کار کودک” می باشد.

کلید واژه : کودک، کار کودک، بهره کشی از کودکان، حق آموزش کودکان، ممنوعیت کار کودک.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم : کلیات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

مبحث اول: تعریف کودک، کار کودک و تاریخچه ﻱ ممنوعیت کار کودک در

حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: تعریف کودک…………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: تعریف کار کودک……………………………………………………………………………………………. 12

گفتار سوم: تاریخچه ممنوعیت کار کودک……………………………………………………………………… 15

مبحث دوم: انواع و علل کار کودک و پیامد های ناشی از آن……………………………………………. 16

گفتار اول: انواع کار کودک………………………………………………………………………………………………. 16

بند اول) کار کودکان در بخش کشاورزی………………………………………………………………….. 17

بند دوم) کار کودکان در خیابان ها……………………………………………………………………………. 20

بند سوم) کار کودکان در بخش های صنعتی…………………………………………………………… 21

بند چهارم) کار کودکان در معادن……………………………………………………………………………… 22

بند پنجم) کار کودکان به عنوان مستخدمین خانگی………………………………………………. 23

بند ششم) کار کودکان در مخاصمات مسلحانه………………………………………………………… 25

بند هفتم) بهره کشی جنسی تجاری از کودکان………………………………………………………. 26

بند هشتم) بهره کشی از کودکان در قاچاق مواد مخدر………………………………………….. 27

گفتار دوم: علل کار کودک……………………………………………………………………………………………….. 28

بند اول) بافت خانواده (سنت ها و فرهنگ های خانوادگی)…………………………………….. 28

بند دوم) فقر…………………………………………………………………………………………………………………. 29

بند سوم) مهاجرت ………………………………………………………………………………………………………. 31

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند چهارم) فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات…………………………………………………. 32

بند پنجم) فقدان کنترل در محیط های کاری کوچک تر……………………………………… 33

بند ششم) فقدان مدارس کم هزینه………………………………………………………………………… 33

بند هفتم) معیارها و نگرش های اجتماعی……………………………………………………………… 34

گفتار سوم: پیامد های کار کودک…………………………………………………………………………………… 34

بند اول) پیامد های جسمانی……………………………………………………………………………………. 34

بند دوم) پیامد های ادراکی………………………………………………………………………………………. 38

بند سوم) پیامد های عاطفی و روانی………………………………………………………………………… 39

بند چهارم) پیامد های اجتماعی و اخلاقی……………………………………………………………… 39

مبحث سوم: وضعیت جهانی کار کودک و ضرورت بررسی حقوقی

 ممنوعیت آن از منظر اسناد بین المللی……………………………………………………………………………. 40

گفتار اول : بررسی آماری کار کودکان در جهان…………………………………………………………….. 40

بند اول) توزیع کودکان کارگر بر اساس گروه سنی………………………………………………… 40

بند دوم) توزیع کودکان کارگر بر اساس جنسیت…………………………………………………… 41

بند سوم) توزیع منطقه ای کودکان کارگر……………………………………………………………….. 41

بند چهارم) توزیع کودکان کارگر در کار های خطرناک بر اساس گروه سنی………. 41

بند پنجم) توزیع کودکان کارگر در کار های خطرناک بر اساس جنسیت……………. 41

بند ششم) توزیع کودکان کارگر بر اساس بخش اقتصادی…………………………………….. 41

گفتار دوم: ضرورت ممنوعیت کار کودک……………………………………………………………………….. 42

بند اول) آسیب پذیری کودکان با توجه به وضعیت عمومی بدن……………………………. 44

بند دوم) آسیب پذیری کودکان بر اساس پوست بدن……………………………………………… 44

بند سوم) آسیب پذیری کودکان بر اساس ساختار مغز……………………………………………. 44

بند چهارم) آسیب پذیری کودکان بر اساس دستگاه های معدی روده ای،

غدد درون ریز و تناسلی و عملکرد کلیوی………………………………………………………………… 45

بند پنجم) آسیب پذیری کودکان بر اساس سیستم آنزیم های سم زدا………………… 45

بند ششم) آسیب پذیری کودکان بر اساس فشار فیزیکی/ حرکات تکراری…………… 45

بند هفتم) آسیب پذیری کودکان بر اساس نبود رشد رفتاری و شناختی……………… 45

بند هشتم) دیگر عوامل خطرناک برای کودکان……………………………………………………….. 46

گفتار سوم: اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان…………………………………………………. 46

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند اول) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………. 46

بند دوم) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………… 47

بند سوم) اعلامیه جهانی حقوق کودک……………………………………………………………………. 47

بند چهارم) کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………….. 47

بند پنجم) اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال ……………………………………………………… 48

بند ششم) اسناد مربوط به کارهای خطرناک ………………………………………………………….. 48

بند هفتم) کنوانسیون راجع به کارگران خانگی (مستخدمان خانگی)……………………. 49

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 49

فصل سوم :  تحلیل اسناد حقوقی بین المللی در زمینه ممنوعیت کار کودک

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

مبحث اول : تحلیل اسناد حقوق بین الملل بشری در راستای ممنوعیت کار کودک ……. 53

گفتار اول: تحلیل اسناد پایه ای حقوق بشر در راستای ممنوعیت کار کودک…………….. 53

بند اول) اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………………………………………………. 53

بند دوم) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ………………………………………………… 58

بند سوم) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………… 60

گفتار سوم: تحلیل اسناد حقوق بشری راجع به حقوق کودک

 در راستای ممنوعیت کار کودک……………………………………………………………………………………. 61

بند اول) اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 میلادی …………………………………………. 61

بند دوم) کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی… …………………………………………….. 63

گفتار سوم : تحلیل اسناد منطقه ای حقوق بشری در راستای ممنوعیت کار کودک… 75

بند اول) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………… 75

بند دوم) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر…………………………………………………………………. 75

بند سوم) منشور آفریقایی حقوق بشر………………………………………………………………………… 76

بند چهارم) منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک……………………………………………………… 77

مبحث دوم :  تحلیل اسناد سازمان بین المللی کار در راستای ممنوعیت کار کودک…….. 79

گفتار اول:  اسناد مربوط به کار های خطرناک و زیان آور……………………………………………. 79

بند اول) کنوانسیون شماره 13 راجع به سفید آب سرب

و توصیه نامه شماره 4 راجع به مسمومیت ناشی از سرب…………………………………….. 79

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم) کنوانسیون شماره 136 راجع به حفاظت در برابر خطرات

مسمومیت ناشی از بنزن و توصیه نامه شماره 144 راجع به حفاظت

در برابر خطرات مسمومیت ناشی از بنزن………………………………………………………………… 81

گفتار دوم : اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال…………………………………………………………… 81

بند اول) کنوانسیون  حداقل سن استخدام در صنعت…………………………………………… 82

بند دوم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در کار های دریایی……………………………… 83

بند سوم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در کشاورزی………………………………………. 83

بند چهارم) کنوانسیون حداقل سن در مورد کارهای غیر صنعتی…………………………. 84

بند پنجم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در مورد صید دریایی……………………….. 85

بند ششم)کنوانسیون حداقل سن استخدام در معادن و کارهای زیر زمینی………… 85

بند هفتم) کنوانسیون حداقل سن استخدام به کار شماره 138………………………….. 86

گفتار سوم) کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک………………………………………………………… 90

گفتار چهارم) کنوانسیون کار اجباری…………………………………………………………………………….. 92

گفتار پنجم) کنوانسیون لغو کار اجباری………………………………………………………………………… 93

گفتار ششم) کنوانسیون مستخدمین خانگی…………………………………………………………………. 93

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 95

فصل چهارم : بررسی اقدامات جهانی و ملی در راستای محو کار کودک و نقش

 و مسئولیت دولت ها در راستای تحقق آن

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

مبحث اول : اقدامات و فعالیت های  جهانی در راستای محو کار کودک……………………….. 100

گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد در راستای محو کار کودک…………………………….. 100

بند اول) اقدامات ارکان اصلی سازمان ملل در راستای محو کار کودک……………….. 100

الف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………… 100

ب) شورای امنیت ……………………………………………………………………………………………….. 104

پ) شورای اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………. 105

بند دوم) اقدامات نهادهای فرعی سازمان ملل در راستای محو کار کودک………….. 106

الف) کمیسیون حقوق بشر پیشین و شورای حقوق بشر فعلی………………………. 106

بند سوم) اقدامات نهادهای مبتنی بر معاهدات در راستای محو کار کودک………… 107

الف) کمیته حقوق کودک………………………………………………………………………………….. 107

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند چهارم) اقدامات صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)

در راستای محو کار کودک……………………………………………………………………………………….. 109

گفتار دوم: اقدامات دیگر سازمان های بین المللی در راستای محو کار کودک…………. 112

بند اول) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)…………………….. 112

بند دوم) سازمان بهداشت جهانی……………………………………………………………………………. 114

بند سوم) بانک جهانی……………………………………………………………………………………………… 115

بند چهارم) سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) …………………………………………………….. 117

گفتار سوم : فعالیت سازمان های بین المللی غیر دولتی در راستای محو کار کودک. 118

بند اول) دیده بان حقوق بشر………………………………………………………………………………….. 118

بند دوم) عفو بین الملل…………………………………………………………………………………………… 119

بند سوم) سازمان بین المللی ضد بردگی……………………………………………………………….. 120

بند چهارم) سازمان راهپیمایی جهانی علیه کار کودک…………………………………………. 121

بند پنجم) سازمان بین المللی آموزش……………………………………………………………………. 122

بند ششم) اتحاد بین المللی نجات کودکان……………………………………………………………. 122

مبحث دوم : بررسی اقدامات سازمان بین‌المللی کار و شرکای اجتماعی در

راستای محو کار کودک……………………………………………………………………………………………………….. 124

گفتار اول : اقدامات برنامه بین المللی حذف کار کودک(IPEC)……………………………….. 125

بند اول) برنامه های با بازه زمانی مشخص برای حذف بدترین اشکال

کار کودک  (TBP)……………………………………………………………………………………………………. 126

بند دوم)گفتگوی اجتماعی………………………………………………………………………………………. 127

بند سوم) بازرسی کار……………………………………………………………………………………………….. 128

بند چهارم) پروژه های جهانی و بین منطقه ای  IPEC……………………………………….. 129

الف) پروژه کمپین جهانی به منظور ارتقا آگاهی و شناخت در خصوص

مشکلات و راه حل های بدترین اشکال کار کودک…………………………………………… 129

ب) پروژه مبارزه با کار کودک از طریق آموزش (تحصیل) در

کشورهای آفریقایی، منطقه  کارائیب و اقیانوس آرام………………………………………… 129

پ) پروژه حذف کار کودک در کشورهای پرتغالی زبان در آفریقا…………………….. 131

بند پنجم) پروژه های ملی IPEC……………………………………………………………………………. 132

الف) پروژه بنگلادش- استقرار یک مکانیسم کنترلی و نظارتی به منظور

مبارزه با کار کودک در بخش غیر رسمی اقتصاد…………………………………………….. 132

عنوان                                                                                                                      صفحه

ب) پروژه اوگاندا: حمایت از برنامه عملیاتی ملی……………………………………………… 133

بند ششم) کمپین ها و برنامه های  IPEC ………………………………………………………….. 134

الف) کنفرانس جهانی کار کودک در لاهه…………………………………………………………. 134

ب) روز جهانی علیه کار کودک………………………………………………………………………….. 134

پ) برنامه مشارکت 12 تا 12…………………………………………………………………………… 135

ت) کارت قرمز به کار کودک……………………………………………………………………………… 136

گفتار دوم : اقدامات دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار …………………. 136

گفتار سوم: اقدامات دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار……………….. 138

گفتار چهارم: نقش سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار……………………………………… 138

گفتار پنجم: اقدامات سازمان های کارگری بین المللی و ملی………………………………….. 139

بند اول) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری (ITUC)…………………………………. 141

بند دوم) بنیاد حذف کار کودک در کشورهای تولید کننده تنباکو (ECLT)………. 142

بند سوم) فدراسیون ملی کارگران در بخش کشاورزی…………………………………………… 143

گفتار ششم: اقدامات سازمان های کارفرمایی بین المللی و ملی ……………………………….. 143

بند اول) سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE)…………………………………………………….. 144

بند دوم) کنفدراسیون انجمن های کارفرمایی ترکیه (TISK)…………………………….. 145

مبحث سوم: نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک و رویه عملی

برخی از کشورهای جهان در مبارزه علیه کار کودک………………………………………………………. 146

گفتار اول : نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک……………………………. 146

گفتار دوم: رویه عملی برخی کشورهای جهان در راستای محو کار کودک……………….. 148

بند اول) اقدامات کشور رومانی در راستای محو کار کودک……………………………………. 148

بند دوم) اقدامات کشور غنا در راستای محو کار کودک…………………………………………. 151

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 153

فصل پنجم : ایران و ممنوعیت کار کودک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155

مبحث اول: تعریف کودک، کودک کارگر و وضعیت کار کودک در ایران………………………… 156

گفتار اول : تعریف کودک در حقوق داخلی ایران………………………………………………………… 156

گفتار دوم: تعریف کودک کارگر در حقوق داخلی ایران………………………………………………. 158

گفتار سوم: ابعاد و وضعیت کار کودک در ایران…………………………………………………………… 159

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث دوم: ایران و اسناد حقوقی بین المللی در زمینه کار کودک………………………………… 165

گفتار اول: تعهدات ایران در زمینه ی  ممنوعیت کار کودک به موجب

اسناد حقوق بین الملل بشری……………………………………………………………………………………….. 165

گفتار دوم: تعهدات ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک به موجب اسناد

سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………………………… 167

مبحث سوم : بررسی قوانین و نهاد های داخلی ایران در زمینه  ممنوعیت کار کودک… 171

گفتار اول : بررسی قوانین ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک………………………………… 171

گفتار دوم: بررسی نهاد های داخلی ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک…………………. 177

گفتار سوم: اقدامات ضروری در راستای تحقق ممنوعیت کار کودک در ایران………….. 183

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 184

نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 187

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 196

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 03:51 ب.ظCialis prices
جمعه 16 آذر 1397 08:56 ق.ظ

Kudos, Helpful stuff.
cialis therapie cialis generic availability cialis 10mg prix pharmaci bulk cialis are there generic cialis cialis pills price each cialis y deporte venta cialis en espaa cialis for bph cialis italia gratis
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:49 ب.ظ

Cheers. Good information.
cialis tadalafil online cialis reviews prezzo di cialis in bulgaria cialis dosage amounts acheter cialis meilleur pri side effects of cialis cialis for sale cialis without a doctor's prescription buying cialis in colombia generic cialis soft gels
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:44 ب.ظ

Cheers. Ample content.

cialis 5mg billiger free cialis cialis tablets australia viagra cialis levitra cialis generic tadalafil buy generic cialis review uk usa cialis online 5 mg cialis coupon printable india cialis 100mg cost online cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:45 ق.ظ

Kudos. A good amount of knowledge!

cialis 5 mg scheda tecnica cialis uk precios de cialis generico female cialis no prescription tarif cialis france cialis generika buying cialis on internet we choice cialis pfizer india cialis pills in singapore cialis authentique suisse
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:34 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis lowest price ou trouver cialis sur le net cialis online holland buy generic cialis order cialis from india usa cialis online cialis 20mg venta de cialis canada cialis 10 doctissimo walgreens price for cialis
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 06:18 ق.ظ

This is nicely said. .
cialis australian price cialis ahumada we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg best price generic cialis levitra cialis 20 mg cialis daily dose generic cialis generic wow cialis 20 price cialis wal mart pharmacy
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:16 ب.ظ

With thanks, An abundance of postings.

achat cialis en europe cialis billig opinioni cialis generico how to buy cialis online usa low cost cialis 20mg dosagem ideal cialis buy cialis sample pack cialis patent expiration cialis 5 mg schweiz generic cialis soft gels
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:59 ق.ظ

You stated that wonderfully.
best generic drugs cialis cialis 5mg prix buy cialis online nz venta cialis en espaa cialis prices are there generic cialis prescription doctor cialis cialis 5mg prix does cialis cause gout venta cialis en espaa
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 05:46 ب.ظ

This is nicely said. !
side effects of cialis cialis pills price each non 5 mg cialis generici cialis free trial cialis herbs cialis 200 dollar savings card cialis 100 mg 30 tablet cialis tablets cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 05:33 ق.ظ

Very good information. Thank you.
acquisto online cialis canadian cialis cialis generique 5 mg generic cialis pill online price cialis best cialis without a doctor's prescription cialis soft tabs for sale weblink price cialis ou acheter du cialis pas cher purchase once a day cialis
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:10 ق.ظ

Fine tips. With thanks.
are there generic cialis wow look it cialis mexico cialis generique 5 mg 5 mg cialis coupon printable cialis 20 mg generic cialis at the pharmacy we use it cialis online store buy brand cialis cheap cuanto cuesta cialis yaho cialis coupons printable
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 05:53 ب.ظ

You actually said it terrifically!
cialis lilly tadalafi the best site cialis tablets generic low dose cialis generic cialis review uk cialis 5mg cialis 20 mg look here cialis cheap canada cialis farmacias guadalajara how to buy cialis online usa we choice cialis pfizer india
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of advice!

cialis 5 mg para diabeticos cialis kaufen wo cialis official site cialis bula cialis generico cialis rckenschmerzen cialis from canada tadalafil 20 mg female cialis no prescription cialis per paypa
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:50 ب.ظ

Nicely spoken truly. !
how to purchase cialis on line usa cialis online cialis diario compra cost of cialis per pill cialis italia gratis cialis price in bangalore bulk cialis cialis y deporte cialis price in bangalore viagra vs cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Good advice. Thanks a lot.
generic cialis click here cialis daily uk cialis diario compra cialis rckenschmerzen 40 mg cialis what if i take purchase once a day cialis calis cialis sans ordonnance generic cialis review uk buy brand cialis cheap
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:06 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
import cialis generic cialis in vietnam cialis 05 cialis diario compra generic low dose cialis click now cialis from canada cialis price thailand where do you buy cialis how to purchase cialis on line costo in farmacia cialis
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:29 ق.ظ

You made your stand pretty well!.
we like it cialis price female cialis no prescription we recommend cheapest cialis cialis tadalafil click here to buy cialis tadalafil bulk cialis cialis 100 mg 30 tablet wow cialis tadalafil 100mg cialis 5mg billiger
Generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:13 ق.ظ

You said this fantastically!
tadalafil generic how does cialis work cialis 20 mg best price try it no rx cialis cialis sale online cialis 50 mg soft tab what is cialis cialis para que sirve only best offers 100mg cialis can i take cialis and ecstasy
buy cialis medication
دوشنبه 9 مهر 1397 12:04 ق.ظ

Appreciate it! An abundance of info.

buy generic cialis wow cialis tadalafil 100mg i recommend cialis generico no prescription cialis cheap 200 cialis coupon cuanto cuesta cialis yaho cialis billig cialis online cialis manufacturer coupon price cialis wal mart pharmacy
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 04:01 ق.ظ

With thanks. An abundance of stuff!

canadian pharmacy uk delivery pharmacy canada reviews pharmacy canadian medications, liraglutide canadian pharmacy world canada online pharmacies canadian pharcharmy online24 pharmacy canada drugs for sale drugs for sale on internet
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:55 ق.ظ

With thanks! Lots of forum posts.

order cialis from india cialis kaufen bankberweisung free cialis prices for cialis 50mg cialis generic weblink price cialis compare prices cialis uk cialis generico postepay cialis side effects we choice cialis pfizer india
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:52 ب.ظ

You actually mentioned that really well.
can i take cialis and ecstasy cialis for sale south africa cialis pas cher paris generic cialis soft gels cialis coupons cialis online holland buy online cialis 5mg cialis name brand cheap acquistare cialis internet cialis 5 mg
drugs for sale online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:04 ق.ظ

Cheers. A good amount of tips!

viagra canadiense canadian pharmacys online pharmacy canada drugs for sale on internet canadian online pharmacies drugs for sale in canada pharmacy drugs for sale online canadian pharmacies without an rx online pharmacy canada
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:37 ق.ظ

Well expressed truly! .
cialis en 24 hora cialis generisches kanada cialis 30 day trial coupon where to buy cialis in ontario rezeptfrei cialis apotheke buy cialis buying cialis in colombia wow look it cialis mexico buy cialis online cialis in sconto
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:06 ب.ظ

Awesome stuff. Many thanks.
get cheap cialis get cheap cialis we like it cialis soft gel cialis sans ordonnance cialis online napol cialis online deutschland only best offers 100mg cialis prices for cialis 50mg cialis pills price each cialis name brand cheap
buy viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:41 ق.ظ

You explained it exceptionally well!
viagra in pharmacy uk sildenafil viagra pfizer buy online viagra on prescription uk herbal viagra viagra buy viagra pharmacy online viagra cheap viagra tablets price of viagra buy viagra uk pharmacy where to buy viagra online uk
http://babecolate.com/generic-cialis-review-uk.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:21 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
costo in farmacia cialis cialis for sale how to purchase cialis on line cialis generic tadalafil buy cialis per paypa tarif cialis france cialis 5 mg schweiz cialis great britain cialis cipla best buy cialis alternative
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:08 ق.ظ

Thanks! Fantastic stuff!
we like it cialis price what is cialis we recommend cheapest cialis comprar cialis 10 espa241a cialis generika in deutschland kaufen cialis per paypa cialis canadian drugs canada discount drugs cialis viagra vs cialis vs levitra cialis generico in farmacia
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:50 ق.ظ

You actually said it very well!
cialis without a doctor's prescription purchase once a day cialis estudios de cialis genricos only now cialis 20 mg prices on cialis 10 mg where do you buy cialis cialis en 24 hora generico cialis mexico cialis professional from usa side effects of cialis
Cialis canada
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:43 ق.ظ

Useful forum posts. Thanks.
buying cialis overnight cialis generisches kanada cialis online napol cialis 30 day trial coupon cost of cialis cvs cialis online deutschland cialis diario compra cialis 100mg suppliers bulk cialis cialis 10mg prix pharmaci
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30