تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی

پایان نامه بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:36 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه آزاد شیراز

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث اول: تعاریف……………………………………………………………………………………………………………. 5

گفتار اول: فعالیت مطبوعاتی…………………………………………………………………………………………. 5

بند اول: معنای عام ………………………………………………………………………………………………. 6

بند دوم: معنای خاص……………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: مطبوعات…………………………………………………………………………………………………….. 7

بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 7

بند دوم: تعریف اصطلاحی…………………………………………………………………………………….. 8

گفتار سوم: روزنامه‌نگاران ……………………………………………………………………………………………… 10

بند اول: نویسنده……………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم: خبرنگار ………………………………………………………………………………………………….. 11

بند سوم: مدیرمسئول…………………………………………………………………………………………….. 12

بند چهارم: صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………….. 12

بند پنجم: سردبیر………………………………………………………………………………………………….. 12

مبحث دوم: تاریخچه مطبوعات و قوانین مطبوعاتی …………………………………………………………… 13

گفتار اول: تاریخچه‌ی مطبوعات ……………………………………………………………………………………. 13

بند اول: قبل از مشروطه………………………………………………………………………………………… 14

بند دوم: بعد از مشروطه………………………………………………………………………………………… 16

گفتار دوم: تاریخچه قوانین مطبوعاتی …………………………………………………………………………… 20

بند اول: قبل از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………… 20    

بند دوم: بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم: اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی………………………………………………………………………. 25

گفتار اول: مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………. 25

گفتار دوم: مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………….. 26

مبحث چهارم: قوانین حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی ………………………………………………………… 27

گفتار اول: قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339…………………………………………………….. 28

گفتار دوم: قانون مطبوعات مصوب 1364 و الحاقیات و اصلاحیات مصوب 1379…………. 29

فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های مطبوعاتی…………………………………………… 32

مبحث اول: مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران ………………………………………………………………. 33

گفتار اول: نظریه‌ی تقصیر……………………………………………………………………………………………… 33

گفتار دوم: نظریه‌ خطر………………………………………………………………………………………………….. 42

گفتار سوم: نظریه‌ی تضمین حق…………………………………………………………………………………… 48

مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات…………………………………. 52

فصل سوم:‌ مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن………………………………………………………… 54

مبحث اول: مسئولیت مدنی مطبوعاتی ……………………………………………………………………………… 55

گفتار اول: مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران ……………………………………………………………………… 56

بند اول: حدود مسئولیت نویسنده …………………………………………………………………………. 56

بند دوم: حدود مسئولیت خبرنگار………………………………………………………………………….. 58

بند سوم: حدود مسئولیت مدیر مسئول …………………………………………………………………. 60

بند چهارم: حدود مسئولیت صاحب امتیاز……………………………………………………………… 68

بند پنجم: حدود مسئولیت سردبیر ……………………………………………………………………….. 69

گفتار دوم: مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات………………………………………… 70

گفتار سوم: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی ……………………………………………………. 72

گفتار چهارم: نظریه‌های مسئولیت مدنی مطبوعاتی ………………………………………………………. 78

بند اول: نظریه‌ی مسئولیت شخصی ………………………………………………………………………. 78

بند دوم: نظریه‌ی مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………. 80

بند سوم: نظریه‌ی مسئولیت ترتیبی……………………………………………………………………….. 82

گفتار پنجم: روش‌های تقسیم مسئولیت مطبوعاتی………………………………………………………… 84

بند اول: روش تضامنی…………………………………………………………………………………………… 85

بند دوم: روش تساوی (بالسّویه)…………………………………………………………………………….. 88

بند سوم: روش میزان مداخله‌ی اسباب…………………………………………………………………… 89

بند چهارم: روش به نسبت درجه‌ی تقصیر …………………………………………………………….. 91

مبحث دوم: جبران خسارات مطبوعاتی …………………………………………………………………………….. 93

گفتار اول: بررسی صور مختلف خسارات در حوزه مطبوعات……………………………………………. 93

بند اول: خسارات فردی و جمعی…………………………………………………………………………… 94

بند دوم: خسارات مادی و معنوی…………………………………………………………………………… 94

گفتار دوم: روش‌های شایع جبران خسارات مطبوعاتی…………………………………………………… 95

بند اول: جبران خسارت از طریق وجه نقد یا پرداخت مادی ………………………………….. 97

بند دوم: جبران خسارت از طریق دادن حق پاسخ …………………………………………………. 102

بند سوم: جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حکم در جراید ……………………. 106

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 113

چکیده

مسئولیت گاهی ریشه‌ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می‌شود و گاهی نیز ریشه‌ی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد دارد، که قسم اخیر از مسئولیت با عناوین متفاوتی از جمله مسئولیت مدنی، ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد، به کار برده می‌شود که در حوزه‌ی مطبوعات، قسم دوم از مسئولیت از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در این زمینه با ابهامات و نواقص بسیاری از لحاظ منابع قانونی و کارهای علمی و پژوهشی روبرو هستیم. در رابطه با مباحث مبانی مسئولیت مدنی، نظریات متفاوتی بیان شده است که عبارتند از: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی تضمین حق، نظریه‌ی مختلط و نظریه‌ی واسط که مهم‌ترین آنها سه نظریه‌ی اول است و سؤال اصلی و کلیدی که در رابطه با این موضوع مطرح است این است که کدام یک از نظریات مذکور را بایستی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطبوعاتی در نظر گرفت؟ که بایستی بر اساس قوانین و مقررات حقوقی موجود در این رابطه و شرایط و ضوابط مطبوعات و اعضای مطبوعاتی بررسی و تعیین گردد. دست‌اندرکاران مطبوعاتی (که ممکن است اعضای ثابت و دائمی مطبوعات باشند، که در اصطلاح روزنامه‌نگاران نامیده می‌شوند و یا سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که به طور موقتی، فعالیتی را از طریق مطبوعات اعمال می‌نمایند)، از توانایی زیادی در نادیده گرفتن حقوق مردم و ورود ضرر به آنان برخوردارند که بایستی با وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط حال حاضر و انجام کارهای علمی و پژوهشی و ایجاد اصول حقوقی، از این توانایی کاست و حقوق افراد جامعه را حفظ نمود و یا در صورت ورود ضرر، بتوان مسئول واقعی و مستحق جبران را با در نظر گرفتن مبنای مسئولیت مطبوعاتی تعیین و با بررسی روش‌های جبران، روشی مناسب با نوع خسارت در حوزه‌ی مطبوعات و میزان زیان‌های وارده، برگزید تا در حدّ امکان خسارات وارده ترمیم شود و از سوی دیگر نیز، بایستی به حقوق و آزادی‌های مطبوعات توجه داشت تا بتوانند با اعمال حقوق و اختیارات خود و عدم هرگونه اخلال در عملکردشان، به وظایف و تکالیف خطیر خود بپردازند. اکثریت خسارات مطبوعاتی از نوع خسارات معنوی هستند که بایستی روش‌های خاصی را برای جبران آنها برگزید که عبارتند از: دادن حق پاسخ، عذرخواهی، انتشار حکم در جراید و پرداخت مادی،‌ که با توجه به میزان خسارات و شرایط آن می‌توان از تمامی و یا بعضی از آنها استفاده نمود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -What is distraction osteogenesis?
شنبه 25 شهریور 1396 04:25 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر