تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267

پایان نامه مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:31 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز
واحد بین الملل
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع پایان نامه:
مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی اصغر حاتمی

اساتید مشاور:
1. جناب آقای دکتر پرویز عامری
2. جناب آقای دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی)……………………………………………………. 4

گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی  اذن و اجازه  ………………………………….. 12

بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن …………………………………………………….. 12

بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه ……………………………………………….. 14

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه ……………………………………………………. 15 

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م………………………………………………. 15 

گفتار سوم:مفهوم وماهیت  ایفاء تعهد: ………………………………………………… 18

الف:مفهوم………………………………………………………………………………………… 18

ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18

بند اول: اقسام تعهد  …………………………………………………………………………. 19

الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19

ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: اقسام ایفاء…………………………………………………………………………… 20

الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20

ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: قلمرو ماده 267 قانون مدنی ………………………………………….. 22

فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث…………………….. 28

گفتار اول: ماهیت قرار دادی  …………………………………………………………….. 32

بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت  ثالث ………………………………………………. 36

بنداول)  ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38

بند دوم) ایقاع نامعین  ……………………………………………………………………….. 39

بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39

گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ……………………….. 41

بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41

بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43

گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45

بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ……………………………………………………………… 45

بند دوم: مقایسه با انتقال طلب ……………………………………………………………. 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله…………………………………… 54

گفتارپنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………………………… 56

گفتار  ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………………………… 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)…………………………………… 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین…………………………………………………………………………… 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له…………………………………………………………………………………………. 65

فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت ثالث………………………….. 66

گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68

بند اول) متون قوانین موضوعه…………………………………………………………… 68

بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73

بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: مبانی فقهی……………………………………………………………………….. 82

بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت……………………………………………………………. 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ……………………… 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

بند دوم: رویه های قضایی…………………………………………………………………….. 112

گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث …………………………………………… 118

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

بنددوم: قرض …………………………………………………………………………………. 121

بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی………………………………………………………….. 123

بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124

بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124

بند هفتم : وکا لت……………………………………………………………………………… 126

نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………. 128

فهرست منابع ………………………………………………………………………………. 132

مقدمه:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار  گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق  به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان  این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است که در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به کلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدوده ماده 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین  از ناحیه غیر مدیون از نظر اینکه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسه ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیه ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعده احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی که در قوانین پراکنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز کرده پرداخته­ایم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 02:18 ق.ظ

Thanks! Useful information!
cialis kaufen bankberweisung generic cialis tadalafil cialis lowest price cialis therapie achat cialis en europe cialis professional from usa when will generic cialis be available cialis patentablauf in deutschland purchasing cialis on the internet how much does a cialis cost
buy cialis cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:54 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis ahumada ou trouver cialis sur le net cialis dosage amounts cialis for daily use trusted tabled cialis softabs viagra vs cialis cialis 5 mg buy generic cialis tadalafil cialis rckenschmerzen cialis side effects
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:15 ب.ظ

Amazing lots of very good information!
cialis pills boards only best offers 100mg cialis cialis rckenschmerzen brand cialis nl cialis en 24 hora cialis therapie tadalafil 20 mg we use it 50 mg cialis dose cialis side effects interactions for cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:48 ق.ظ

Many thanks! Valuable information!
prescription doctor cialis we choice cialis pfizer india cialis manufacturer coupon cialis daily cialis prices in england cialis super kamagra does cialis cause gout chinese cialis 50 mg venta cialis en espaa cialis kaufen bankberweisung
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:48 ب.ظ

Many thanks. Ample material!

cialis kaufen wo cialis 100mg suppliers when can i take another cialis cialis alternative cheap cialis tadalafil enter site 20 mg cialis cost trusted tabled cialis softabs prices for cialis 50mg cialis australia org
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:22 ق.ظ

Really a good deal of beneficial knowledge!
enter site 20 mg cialis cost buy cialis online cheapest how to buy cialis online usa i recommend cialis generico safe dosage for cialis tadalafil 10 mg viagra vs cialis vs levitra cialis side effects dangers cialis great britain cialis tablets for sale
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 01:20 ب.ظ

You said that really well.
the best choice cialis woman prix cialis once a da where cheapest cialis canadian discount cialis we use it 50 mg cialis dose the best choice cialis woman cialis 20 mg cut in half achat cialis en suisse costo in farmacia cialis cialis with 2 days delivery
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:04 ق.ظ

Incredible many of superb advice.
we like it safe cheap cialis cialis 5mg we like it cialis soft gel cialis side effects dose size of cialis click here to buy cialis generico cialis mexico link for you cialis price price cialis wal mart pharmacy cialis generika
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 01:03 ب.ظ

Regards. Ample material!

cialis arginine interactio buying cialis in colombia cialis price thailand viagra cialis levitra ou acheter du cialis pas cher cialis generico cialis tablets we choice cialis uk miglior cialis generico cialis baratos compran uk
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 01:52 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cialis purchasing cialis tadalafil cialis kaufen precios de cialis generico only best offers 100mg cialis cialis 100mg suppliers cuanto cuesta cialis yaho cialis pills we recommend cheapest cialis cialis uk next day
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 01:05 ب.ظ

Lovely stuff, Cheers!
cialis canadian drugs we recommend cialis best buy recommended site cialis kanada cialis per paypa buy cialis online cialis daily reviews sublingual cialis online warnings for cialis tadalafil 5mg deutschland cialis online
buy cialis pills online
شنبه 10 آذر 1397 01:24 ق.ظ

You actually reported this terrifically!
cialis qualitat cialis arginine interactio cialis australia org side effects of cialis i recommend cialis generico link for you cialis price cialis australian price interactions for cialis online prescriptions cialis cialis online
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:05 ب.ظ

Wonderful forum posts. Regards.
cialis savings card buy cialis uk no prescription cialis sicuro in linea cialis online what is cialis when will generic cialis be available cialis canada enter site 20 mg cialis cost buy brand cialis cheap order cialis from india
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 02:19 ق.ظ

With thanks! Great information.
cialis canada on line cialis cost preis cialis 20mg schweiz cialis vs viagra generic cialis pill online cialis professional from usa cialis super acti cialis 20mg buy generic cialis cialis savings card
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:58 ب.ظ

You made the point.
generic low dose cialis cialis price thailand acheter cialis kamagra cialis generico milano cialis 20 mg cost cialis cost buy cialis cialis tadalafil online bulk cialis cialis price thailand
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:47 ق.ظ

Wonderful knowledge. Regards.
cialis great britain cialis sans ordonnance generic cialis soft gels cialis 10mg prix pharmaci cialis diario compra compare prices cialis uk cialis without a doctor's prescription how do cialis pills work cialis super kamagra dose size of cialis
buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:19 ب.ظ

Cheers! A lot of advice!

cialis pills boards acheter cialis kamagra generic cialis levitra cialis bula cialis venta a domicilio buy name brand cialis on line only best offers 100mg cialis il cialis quanto costa generic low dose cialis cialis cipla best buy
buy cialis pills online
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:20 ق.ظ

You actually mentioned it exceptionally well!
cheap cialis ou trouver cialis sur le net preis cialis 20mg schweiz cialis alternative cialis prices in england we like it safe cheap cialis generic cialis levitra we recommend cialis best buy cialis 5mg prix best generic drugs cialis
levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:52 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
buy generic levitra cheap 20mg levitra levitra generic buy generic levitra buy levitra buy levitra online buy levitra 20 mg levitra 20 mg buy 10 mg levitra generic levitra
Generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 07:39 ق.ظ

Truly a good deal of very good material!
cialis savings card cialis patent expiration cialis with 2 days delivery cialis taglich cialis cuantos mg hay generic cialis levitra prix cialis once a da cialis cuantos mg hay cialis flussig cialis 20 mg effectiveness
buy tadalafil pills
یکشنبه 8 مهر 1397 04:40 ق.ظ

Cheers! A lot of facts!

cialis kamagra levitra cialis generico lilly click here to buy cialis best generic drugs cialis best generic drugs cialis generic for cialis the best site cialis tablets cialis generique rx cialis para comprar buy name brand cialis on line
where to buy cialis online
شنبه 7 مهر 1397 01:58 ق.ظ

Wow lots of excellent info.
cialis generique 5 mg cialis bula cialis efficacit cialis prezzo in linea basso cialis 50 mg soft tab cipla cialis online cialis kamagra levitra cialis cost cialis 20mg preis cf viagra vs cialis
canada online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 06:23 ب.ظ

Amazing all kinds of very good material.
northwest pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate northwest pharmacy canada drugs for sale online canadian pharmacies drugs for sale on internet online pharmacies cialis canadian pharmacy canada medication cost canadian medications, liraglutide
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:54 ب.ظ

Many thanks! Loads of data!

cialis generico does cialis cause gout cialis cuantos mg hay cialis generisches kanada cialis flussig cialis generic buy cheap cialis in uk cialis daily reviews only best offers 100mg cialis can i take cialis and ecstasy
viagrayosale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:51 ب.ظ

Many thanks! I value it.
when will generic cialis be available prezzo di cialis in bulgaria cialis venta a domicilio cialis daily cialis prezzo di mercato tadalafil 20mg compare prices cialis uk cialis dose 30mg when can i take another cialis cialis flussig
buycialisky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:34 ق.ظ

Thank you. A good amount of postings.

costo in farmacia cialis free cialis cialis cost cialis coupon cialis 20 mg cost buy generic cialis where do you buy cialis cheap cialis prices on cialis 10 mg cialis therapie
canada drugs
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:18 ب.ظ

Cheers, Loads of postings!

canadian pharmacies-24h pharmacy canada best legitimate canadian mail order pharmacies canadian online pharmacy drugstore online canada reputable canadian prescriptions online canadian pharmacies online prescriptions online pharmacy canada prescription drugs without prior prescription discount canadian pharmacies
viagra 100mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:59 ق.ظ

Truly tons of wonderful advice.
online prescription for viagra tadalafil sildenafil sildenafil generic viagra cheap cheap online pharmacy usa cheap viagra tablets uk viagra can you buy viagra without a prescription online purchase of viagra buy viagra usa
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:33 ب.ظ

Wow tons of useful info!
opinioni cialis generico cialis 30 day trial coupon cialis pas cher paris best generic drugs cialis buy brand cialis cheap achat cialis en suisse cialis prices safe dosage for cialis generic cialis tadalafil cialis 50 mg soft tab
Buy cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:48 ب.ظ

Truly a good deal of excellent advice!
cialis pas cher paris cialis 20 mg effectiveness order a sample of cialis cialis generico lilly look here cialis cheap canada purchasing cialis on the internet we recommend cialis best buy cialis coupons order generic cialis online cialis diario compra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30