تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

پایان نامه مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

یکشنبه 30 خرداد 1395 02:29 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با عنوان :

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست اجمالی

مقدمه : 8

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل 20

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای 67

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل 84

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 99

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد 132

فصل اول –  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی 134

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد 155

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان 176

جمعبندی 210

نتیجه گیری 212

فهرست منابع 222

فهرست تفصیلی

مقدمه : 8

الف- بیان مساله : 8

ب- سوالات تحقیق: 11

ج- فرضیه ها: 12

د- پیشینه تحقیق: 13

س- روش‏تحقیق 14

و- مشکلات و تنگناهای تحقیق 15

ه – سازماندهی تحقیق: 16

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل 20

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها 21

مبحث دوم –  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی 26

مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد 34

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40

گفتار اول- امانوئل کانت 41

گفتار دوم –لاترپاخت 46

گفتار سوم- ترینداد 49

مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 50

گفتار اول – شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 51

بند اول- معنا و مفهوم حق 51

الف- معنای لغوی حق 52

ب-مفهوم حق 52

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن 54

بند دوم- «هر کس» 55

بند سوم- «شناسایی» 56

بند چهارم- « هر جا» 58

بند پنجم- «شخص» 58

بند ششم-« قانون» 59

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 60

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق 66

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای 67

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی 68

گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر 68

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6  اعلامیه جهانی حقوق بشر 69

بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر 73

گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 74

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 74

بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 77

مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای 78

گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 78

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 80

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 81

بند دوم- ماده سوم  پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 83

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل 84

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی 84

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی 84

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی 85

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی 86

مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول 87

گفتار اول-  معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول 87

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول 88

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول 89

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق 90

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق 90

بند اول- حقوق قابل تعلیق 90

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق 91

گفتار دوم – حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی 92

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق 94

مبحث چهارم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق 95

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق 95

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق 96

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق 98

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 99

مبحث اول- حق کرامت انسانی 99

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی 100

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی 103

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 106

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون 107

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون 108

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی 109

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز 110

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی 115

بند اول- اسناد عام بین المللی 116

بند دوم- اسناد خاص بین المللی 117

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی 118

مبحث سوم – حق بر دادخواهی 119

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی 119

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی 125

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی 127

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد 132

فصل اول –  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی 134

مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی 134

گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر 135

گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی 139

گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم 142

مبحث دوم – مراجع شبه قضایی بین المللی 145

گفتار اول- کمیته حقوق بشر 146

گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان 148

گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه 150

گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی 153

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد 155

مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل 156

مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم 159

گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ 160

گفتار دوم-  دادگاه نظامی بین المللی شرق دور 163

مبحث سوم – توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه 164

گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق 165

گفتار دوم-  دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 168

گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون 169

مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری 172

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان 176

مبحث اول- بردگی 176

گفتار اول- بردگی سنتی 177

گفتار دوم- بردگی مدرن 188

گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل 194

بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی 194

بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل 197

مبحث دوم-  ناپدید سازی اجباری اشخاص 198

گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص 199

گفتار دوم – ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی 202

گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی 205

جمعبندی 210

نتیجه گیری 212

فهرست منابع 222

مقدمه :

الف- بیان مساله :

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را تنظیم می­نماید. روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید. لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورت­ها و نیازهای  زیست بین­­المللی را دگرگون ساخت.

 به دنبال توسعه تدریجی مفاهیم بشری از قرن هجدهم میلادی در افکار فلاسفه و اندیشمندان، به موازات پیشرفت­های علمی و ظهور فن آوری­های نوین، و در پی آن وقوع جنگ های جهانی که منجر به نقض­های فاحش و گسترده حقوق انسان ها گردید، نقصان وجود قواعد و هنجارهایی بین­المللی برای حمایت و تضمین حقوق بشری به طور محسوسی نمود یافت و اراده جهانی بر ضرورتِ تدوین قواعدی که از جایگاه انسانی تمامی افرادِ بشر محافظت نماید، قرار گرفت. این اراده جمعی که عمدتاً ناشی از افکار و عقاید مبتنی بر حقوق طبیعی بوده است، برای نیل به جایگاه کنونی خویش سیری تکاملی را پیمود، که حکایتی بس طولانی دارد. در این راستا اندیشمندان و جنبش­های مدافع حقوق انسان ها، جهت هماهنگ نمودن قواعد بین المللی با نیازهای جاری جامعه بین­المللی مجاهدت های فراوانی نمودند. این تلاش ها منجر به شکل گیری، تدوین و توسعه قواعد حقوق بشری در عرصه حقوق بین­الملل شد، و در نهایت طی قرن ها مبارزه، «حقوق بشر» در سراسر جهان، برای نیل به شناسایی و حمایت  از جایگاه انسان پدیدار گشت.

براین اساس، همانطور که ضرورت های بین المللی تغییر نمود، حقوق بین الملل نیز طی سال­های متمادی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، که اگرچه به کندی صورت گرفت، لکن باعث شد که، محدودیت­های سنتی بر فرد و جایگاه وی در حقوق بین­الملل رو به افول رود، به طوری که امروزه شاهد این هستیم که قواعد حقوق بشری رشد و توسعه یافته، و در سطح بین المللی با وفاق عام مواجه است.

در واقع تحولات حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، نمایانگر نیازها و ضروریات در حال تغییر جامعه بین­المللی است، که منجر به تغییر در ماهیت و آرمان حقوق بین الملل شده است. به طوری که در حال حاضر حقوق بشر، هسته مرکزی حقوق بین الملل به شمار می­رود و تمامی دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی ملزم به رعایت آن می­باشند. قواعد حقوق بشری که ابتدائاً با اعلام اراده دولت ها در جهت پاسخ به ضروریات جامعه جهانی پدیدار گشت، امروزه به حدی از بلوغ و تکامل رسیده است که « وجود آن نه در سطح ملی و نه در سطح بین­المللی به اراده دولت وابسته نیست.»[1] چرا که حقوقِ بشریِ افراد، اغلب حقوقی ذاتی هستند که توسط دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار می­گیرند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:51 ق.ظ

You revealed it exceptionally well.
200 cialis coupon prezzo cialis a buon mercato cialis coupons prices for cialis 50mg viagra vs cialis vs levitra cialis sans ordonnance look here cialis cheap canada cialis sicuro in linea cialis daily dose generic opinioni cialis generico
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:23 ق.ظ

Reliable info. Thanks a lot!
generic cialis levitra cialis taglich cialis purchasing cialis 30 day trial coupon dosagem ideal cialis can i take cialis and ecstasy costo in farmacia cialis cialis generic tadalafil buy generico cialis mexico we choice cialis pfizer india
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:23 ق.ظ

You stated this fantastically.
price cialis best cialis generico postepay buy original cialis cialis online nederland cialis arginine interactio cialis alternative price cialis wal mart pharmacy tadalafil 20mg fast cialis online click here cialis daily uk
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 11:57 ب.ظ

Cheers! Quite a lot of content!

acheter du cialis a geneve cialis e hiv acquistare cialis internet cialis lowest price click here to buy cialis look here cialis order on line bulk cialis import cialis generic cialis pill online only here cialis pills
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:58 ب.ظ

Really lots of wonderful facts.
buy original cialis if a woman takes a mans cialis cialis generico milano cialis efficacit buy cialis online nz cialis 20mg prix en pharmacie no prescription cialis cheap cialis et insomni click here take cialis side effects of cialis
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:28 ق.ظ

You reported this really well!
generic cialis at walmart dose size of cialis cost of cialis cvs cialis for sale south africa cialis savings card buy cialis online legal cialis uk next day generic cialis 20mg tablets cialis dosage calis
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 12:26 ب.ظ

You said it nicely..
cialis name brand cheap cialis soft tabs for sale american pharmacy cialis purchasing cialis on the internet free generic cialis cialis 20mg how do cialis pills work price cialis best acquisto online cialis buy cheap cialis in uk
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:08 ق.ظ

You definitely made the point.
200 cialis coupon preis cialis 20mg schweiz where do you buy cialis low cost cialis 20mg cialis official site cialis arginine interactio cialis e hiv cialis cost cost of cialis cvs generic low dose cialis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 12:01 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
buy generic cialis cialis billig buy cialis sample pack cialis patent expiration where cheapest cialis generico cialis mexico cialis rezeptfrei cialis 30 day sample acquisto online cialis weblink price cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 01:01 ق.ظ

You actually suggested that exceptionally well!
cialis in sconto dose size of cialis cialis name brand cheap enter site natural cialis cialis e hiv cialis super kamagra cialis 20 mg effectiveness we choice free trial of cialis cialis sicuro in linea generic cialis at walmart
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 11:48 ق.ظ

You stated this fantastically!
cialis para que sirve cialis generico milano cialis diario compra cialis tadalafil we use it cialis online store cialis qualitat free generic cialis cialis generique cialis price in bangalore cialis purchasing
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:32 ق.ظ

Awesome data. Appreciate it!
female cialis no prescription viagra vs cialis vs levitra generic cialis 20mg uk cialis 20mg american pharmacy cialis weblink price cialis venta de cialis canada order cialis from india buy generic cialis miglior cialis generico
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 01:04 ب.ظ

With thanks, Valuable stuff.
cialis 5 mg buy tadalafil 5mg cialis purchasing enter site 20 mg cialis cost ou acheter du cialis pas cher cialis generico 40 mg cialis what if i take click here cialis daily uk cialis professional yohimbe cialis 100mg suppliers
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:05 ب.ظ

Thanks a lot, Good stuff.
buy cialis online legal cialis mit grapefruitsaft prezzo cialis a buon mercato weblink price cialis cialis farmacias guadalajara click here cialis daily uk cialis e hiv cialis 50 mg soft tab cheap cialis generic cialis in vietnam
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:48 ق.ظ

You actually explained it fantastically.
cialis uk where cheapest cialis cialis purchasing tadalafil tablets wow cialis 20 legalidad de comprar cialis link for you cialis price we recommend cialis info cost of cialis cvs female cialis no prescription
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:20 ب.ظ

This is nicely put. .
canadian discount cialis cialis lilly tadalafi generic cialis in vietnam compare prices cialis uk cialis herbs india cialis 100mg cost acquisto online cialis cialis tablets for sale cialis generic cialis online
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:23 ق.ظ

You said it adequately..
opinioni cialis generico cialis generisches kanada generic cialis 20mg tablets cialis pas cher paris generic cialis cialis super acti cialis name brand cheap side effects of cialis 5 mg cialis coupon printable cialis canadian drugs
buy levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:28 ق.ظ

Truly lots of great data.
levitra 20mg levitra cheap 20mg levitra levitra online buy levitra buy levitra vardenafil 20mg vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 04:00 ق.ظ

You actually expressed this fantastically!
cialis generic tadalafil buy cialis price thailand purchase once a day cialis cialis patent expiration what is cialis cialis side effects what is cialis cialis name brand cheap purchasing cialis on the internet price cialis best
canadian pharmacy online 24
شنبه 31 شهریور 1397 04:23 ب.ظ

You suggested that adequately!
canadian online pharmacies pharmacy near me canadian rx world pharmacy buy viagrow canadian pharmacies-24h online pharmacies mexico canadian medications list canadian medications global pharmacy canada discount canadian pharmacies
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:03 ب.ظ

Wow quite a lot of helpful information.
does cialis cause gout click now buy cialis brand cialis preise schweiz cialis preise schweiz cialis et insomni cialis prices in england cialis generico online cialis 05 cialis rezeptfrei sterreich only best offers cialis use
cialisvbuy.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:50 ب.ظ

You actually suggested that perfectly!
enter site very cheap cialis buy cialis online nz generico cialis mexico cialis sans ordonnance click here to buy cialis sialis buying cialis overnight we recommend cialis info cialis soft tabs for sale cialis tablets
online canadian pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:54 ب.ظ

Superb data, Kudos.
canadian pharmacy cialis Northwest Pharmacy north west pharmacy canada trust pharmacy of canada canadian pharmacy northwest pharmacies mail order north west pharmacies canada drugs for sale online online pharmacies mexico canada pharmaceuticals online
buy viagra in pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:34 ق.ظ

Thanks a lot. Loads of write ups!

buy real viagra online without prescription buy viagra cvs viagra online pharmacy uk where can you buy viagra without a prescription buy viagra online uk buy viagra online with a prescription where do i buy viagra buy viagra online overnight delivery buy generic viagra australia buy viagra cheaply
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:58 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis generico free generic cialis where cheapest cialis buy generic cialis cialis manufacturer coupon side effects of cialis chinese cialis 50 mg cialis daily new zealand viagra or cialis cialis 10 doctissimo
eddrugsgeneric.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:25 ق.ظ

You made your stand extremely effectively.!
cheap cialis when can i take another cialis cialis 100mg suppliers side effects for cialis prices for cialis 50mg when will generic cialis be available safe dosage for cialis free generic cialis ou trouver cialis sur le net cialis super acti
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:26 ب.ظ

With thanks! Awesome stuff.
acquistare cialis internet cialis lilly tadalafi overnight cialis tadalafil generic low dose cialis price cialis best tadalafil 20 mg bulk cialis cialis tablets for sale prezzo cialis a buon mercato cialis generic availability
http://viabiovit.com/how-to-get-viagra-in-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:07 ق.ظ

Really all kinds of excellent advice.
viagra without presc uk viagra dosage viagra order online where to buy viagra uk buy viagra walgreens buy viagra now online buy generic viagra online usa buy viagra online forum buy viagra online germany buy viagra online no prescription
cialis ed pills
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:21 ب.ظ

Fine stuff. Regards.
generic low dose cialis acheter cialis meilleur pri cialis qualitat cialis side effects only here cialis pills cialis arginine interactio cialis daily reviews we like it safe cheap cialis viagra vs cialis vs levitra cialis super kamagra
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:22 ق.ظ

Amazing write ups. Many thanks!
costo in farmacia cialis cialis venta a domicilio cialis prezzo in linea basso buy cheap cialis in uk sialis cialis per paypa cialis with 2 days delivery cialis savings card cialis per paypa look here cialis order on line
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30