تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

پایان نامه بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

یکشنبه 30 خرداد 1395 02:09 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته اطلاعات

عنوان:

بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

استاد راهنما:

سردار دکتر عبدالرضا امیری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات طرح

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………….. 15

2-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………… 16

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….. 18

4-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… 18

1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………. 18

1-4-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………….. 18

1-5 سؤال های تحقیق………………………………………………………………………………………… 19

1-5-1 سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………… 19

1-5-2 سؤال فرعی……………………………………………19

1-6 تعاریف نظری متغیرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………….. 19

 

فصل دوم: پیشینه وادبیات تحقیق

2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 22

بخش اول: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………. 22

2-2-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. 22

2-2-1-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………. 24

بخش دوم: فضای مجازی و اتاق‌های گفتگوی اینترنتی……………………………………….. 25

2-3-اینترنت…………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-1-فضای مجازی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-3-2-ویژگی‌های اینترنت…………………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-آشنایی با گفتگوی اینترنتی (چت)……………………………………………………………………………………… 29

2-4-1-انواع چت…………………………………………………………………………………………… 30

2-4-2-اتاق‌های گفتگوی اینترنتی………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-3-ماهیت گفتگوی اینترنتی…………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-علل گرایش به اتاق‌های گفتگوی اینترنتی………………………………………………………………………….. 34

2-5-1-ارضای جنسی…………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-5-2-برقراری روابط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 35

2-5-3-کسب عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-4-خود شکوفایی……………………………………………………………………………………………….. 36

2-5-5 – بستر سازی جهت روابط نامناسب………………………………………………………………………………… 39

2-5-6 -انجام کارهای بزهکارانه……………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-7-دوست یابی در اینترنت و چت روم‌ها……………………………………………………………………………… 42

بخش سوم: جرایم اخلاقی………………………………………………………………………………. 44

2-6 آشنایی با مفهوم جرم…………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-6-1-انواع جرم……………………………………………………………………………………………… 46

2-6-2تقسیم‌های کلی جرم………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-6-3-نوع دیگری از تقسیم بندی جرایم…………………………………………………………………………………… 46

2-6-4-طبقه‌بندی پیناتل……………………………………………………………………………………………………………… 48

2-6-5-جرایم کامپیوتری………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-6-6-جرایم اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-7-تاریخچه جرایم اینترنتی…………………………………………………………………………………………………… 50

2-6-8-آسیب های اخلاقی و اجتماعی فضای مجازی اتاق‌های گفتگوی اینترنتی…………………. 50

2-6-9-رابطه نامشروع و عمل منافی عفت (مصداق جرم اخلاقی)…………………………………………… 54

2-7-عناصر حقوقی جرم رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………… 56

2-7-1-متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر اخلاق در اتاق‌های گفتگوی اینترنتی……………….. 57

2-7-2-اخلاق در فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………. 59

2-7-3 تفاوت بین اصول اخلاقی در دنیای واقعی و اصول اخلاقی در تالارهای گفتگو…………… 60

2-7-4 پیامدهای اتاق‌های گفتگوی اینترنتی………………………………………………………………………………. 61

2-7-5 انواع مزاحمت‌های اینترنتی……………………………………………………………………………………………… 61

2-7-6-پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری…………………………………………………………………………….. 63

بخش چهارم: نظریه‌ها و چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………….. 68

2-8-نظریه کنش ارتباطی‌هابرماس………………………………………………………………………………………………. 68

2-8-1-نظریه گافمن در بررسی روابط بین افراد………………………………………………………………………… 69

2-8-2-نظریه عادت بوردیو (تأثیر نیروهای زمینه‌ای)………………………………………………………………… 70

2-8-3-نظریه کلی و ولخارت در مورد تأثیر گروه……………………………………………………………………….. 70

2-8-4-تئوری‌های ارتباط جمعی…………………………………………………………………………………………………. 71

2-8-5-نظریه پردازش اطلاعات اجتماعی…………………………………………………………………………………… 72

2-8-5-1 ارتباطات به واسطه کامپیوتر……………………………………………………………………………………….. 74

2-8-5-2 ارتباط در فضای مجازی……………………………………………………………………………………………….. 75

2-9-2-مدل مفهومی………………………………………………………………………………………. 76

2-9-3فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 77

2-9-3-1-فرضیه‌ی اصلی……………………………………………………………………………………………………………… 77

2-9-3-2فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………………. 77

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی)

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-2-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 79

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 80

3-4-حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-4-1-روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………. 81

3-4-2-ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………… 82

3-4-3-روایی و پایایی (وسیله اندازه‌گیری ویژگی تکرار پذیری)……………………………………………….. 84

3-5-تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………. 86

3-6-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………. 89

 

فصل چهارم: روش تجزیه وتحلیل دادها

4-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-1-یافته‌های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………. 91

4-2-یافته‌های تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………… 120

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 128

5-1 نتایج توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 128

5-1-2 نتایج تحلیلی تحقیق از دیدگاه کاربران اتاق های گفتگو…………………………………………….. 130

5-1-3 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 133

5-2 پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 133

5-2-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق (کاربردی)…………………………………………………………… 133

5-2-2 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….. 134

5-3 محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 134

فهرست منابع: ………………………………………………………………………………………………………… 135

فهرست جداول

جدول2-1) استفاده‌های ناصحیح یا جرایم اینترنتی و کامپیوتری………………………………………… ……62

جدول3-1) نتایج آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………… ….85

جدول3-2) نتایج ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه…………………………………………………………………… …86

جدول3-3) مدل سنجش تحلیلی………………………………………………………………………………………………. …88

جدول4-1) توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………… .92

جدول4-2) توزیع فراوانی وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………. ..92

جدول4-3) توزیع فراوانی گروه‌های سنی…………………………………………………………………………………… .93

جدول4-4) توزیع فراوانی دانشگاه محل تحصیل……………………………………………………………………….. ..94

جدول4-5) توزیع فراوانی عدم نظارت والدین در اتاق‌های گفتگو…………………………………………… ..95

جدول4-6) توزیع فراوانی عدم نظارت پلیس اینترنتی ………………………………………………………………. 96

جدول4-7) توزیع فراوانی عدم فیلترینگ……………………………………………………………………………………. 97

جدول4-8) توزیع فراوانی عدم وضع قوانین و مقررات قانونی……………………………………………………. 98

جدول4-9) توزیع فراوانی عدم نظارت موسسات آموزشی………………………………………………………….. 99

جدول4-10) توزیع فراوانی نبود محدودیت در پوشش افراد در وب کم‌ها…………………………….. 100

جدول4-11) توزیع فراوانی آزادی در گفتار و استفاده از کلمات رکیک………………………………… 101

جدول4-12) توزیع فراوانی نبود محدودیت در روابط جنسی و پورنوگرافی…………………………… 102

جدول4-13) توزیع فراوانی نبود محدودیت در محتوای پیام‌های ارسالی………………………………. 103

جدول4-14) توزیع فراوانی نبود محدودیت در نوع پیام‌های ارسالی………………………………………. 104

جدول4-15) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت مذهبی و اعتقادی………………………………… 105

جدول4-16) توزیع فراوانی حضور در اتاقهای گفتگو با هویت غیر واقعی………………………………. 106

جدول4-17) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت قومی و نژادی……………………………………….. 107

جدول4-18) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت فرهنگی…………………………………………………. 108

جدول4-19) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت خانوادگی………………………………………………. 109

جدول4-20) توزیع فراوانی شکل‌گیری دوستی‌های اینترنتی…………………………………………………. 110

جدول4-21) توزیع فراوانی مدت زمان صرف شده برای ارضای نیازها…………………………………… 111

جدول4-22) توزیع فراوانی گفت و گوهای اینترنتی از نوع مخفیانه………………………………………. 112

جدول4-23) توزیع فراوانی میزان بهره‌مندی برای برقراری ارتباط با جنس مخالف……………… 113

جدول4-24) توزیع فراوانی میزان بهره‌مندی براساس قصد و هدف ……………………………………… 114

جدول4-25) توزیع فراوانی انحراف جنسی و رواج پورنوگرافی……………………………………………….. 115

جدول4-26) توزیع فراوانی هرزه نگاری…………………………………………………………………………………….. 116

جدول 4-27) توزیع فراوانی ترویج ارزش های ضد اخلاقی……………………………………………………. 117

جدول4-28) توزیع فراوانی ارتکاب اعمال منافی عفت……………………………………………………………. 118

جدول4-29) توزیع فراوانی انتشار محتوا و مطالب ضد اسلامی……………………………………………… 119

جدول4-30) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه اول………………………………………………………… 120

جدول4-31) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه دوم……………………………………………………….. 121

جدول4-32) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه سوم………………………………………………………. 122

جدول 4-33) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه چهارم………………………………………………….. 123

جدول4-34) آزمون تای کندالc بررسی رابطه بین سن وارتکاب جرایم اخلاقی…………………. 124

جدول4-35) آزمون تای کندالc بررسی رابطه بین جنسیت و ارتکاب جرایم اخلاقی………… 125

جدول4-36) نتایج اولویت بندی مولفه‌های اتاق‌های گفتگو …………………………………………………… 125

جدول4-37) خلاصه نتایج آزمون فریدمن………………………………………………………………………………… 126

فهرست نمودارها

 
  

نمودار4-1) جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………… 92

نمودار4-2) وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………… 93

نمودار4-3) گروه‌های سنی……………………………………………………………………………………………………………. 94

نمودار4-4) دانشگاه محل تحصیل………………………………………………………………………………………………… 95

نمودار4-5) عدم نظارت والدین در اتاق‌های گفتگو…………………………………………………………………….. 96

نمودار 4-6) عدم نظارت پلیس اینترنتی ……………………………………………………………………………………. 97

نمودار4-7) عدم فیلترینگ……………………………………………………………………………………………………………. 98

نمودار4-8) عدم وضع قوانین و مقررات قانونی…………………………………………………………………………… 99

نمودار4-9) عدم نظارت موسسات آموزشی………………………………………………………………………………. 100

نمودار4-10) نبود محدودیت در پوشش افراد در وب کم‌ها…………………………………………………….. 101

نمودار4-11) آزادی در گفتار و استفاده از کلمات رکیک………………………………………………………… 102

نمودار4-12) نبود محدودیت در روابط جنسی و پورنوگرافی………………………………………………….. 103

نمودار4-13) نبود محدودیت در محتوای پیام‌های ارسالی………………………………………………………. 104

نمودار4-14) نبود محدودیت در نوع پیام‌های ارسالی……………………………………………………………… 105

نمودار4-15) عدم پای‌بندی به هویت مذهبی و اعتقادی………………………………………………………… 106

نمودار4-16) حضور در چت روم‌ها با هویت غیر واقعی…………………………………………………………… 107

نمودار4-17) عدم پای‌بندی به هویت قومی و نژادی……………………………………………………………….. 108

نمودار4-18) عدم پای‌بندی به هویت فرهنگی………………………………………………………………………… 109

نمودار4-19) عدم پای‌بندی به هویت خانوادگی………………………………………………………………………. 110

نمودار4-20) شکل‌گیری دوستی‌های اینترنتی…………………………………………………………………………. 111

نمودار4-21) مدت زمان صرف شده برای بهره‌مندی……………………………………………………………….. 112

نمودار4-22) گفت و گوهای اینترنتی از نوع مخفیانه………………………………………………………………. 113

نمودار4-23) میزان بهره‌مندی برای برقراری ارتباط با جنس مخالف…………………………………….. 114

نمودار4-24) میزان بهره‌مندی براساس قصد و هدف …………………………………………………………….. 115

نمودار4-25) انحراف جنسی و رواج پورنوگرافی……………………………………………………………………….. 116

نمودار4-26) هرزه نگاری در اتاق‌های گفتگو……………………………………………………………………………. 117

نمودار 4-27) ترویج ارزش های ضد اخلاقی……………………………………………………………………………. 118

نمودار4-28) ارتکاب اعمال منافی عفت……………………………………………………………………………………. 119

نمودار4-29) انتشار محتوا و مطالب ضد اسلامی……………………………………………………………………… 120

چکیده

زمینه وهدف: اتاق‌های گفتگوی اینترنتی یکی از فناوری‌های نوین ارتباطی بوده که در تبادل اطلاعات و ارتباطات نقش آفرینی می‌کنند از سوی دیگر تبعات و ابعاد منفی را در حوزه‌های مختلف دارند که از این جهت حائز اهمیت می‌باشند به‌همین دلیل پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی صورت گرفته است.

روش: این پژوهش به‌صورت توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش انجام شده است جامعه آماری تعداد 8000 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بودند که براساس فرمول کوکران تعداد321 نفر به‌عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند.

یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحلیلی پژوهش از دیدگاه کاربران بیانگر تأثیر معنادار متغیرهای مورد مطالعه بر ارتکاب جرایم اخلاقی در فضای اتاق‌های گفتگوی اینترنتی می‌باشد، به‌طوری که نبود نظارت لازم در اتاق‌های گفتگوی اینترنتی اعم از عدم نظارت والدین، عدم حضور پلیس اینترنتی، عدم فیلترینگ و عدم نظارت سازمان‌های مسئول در فرآیند وقوع جرایم اخلاقی تأثیرگذار است، کاربران معتقدند که نبود محدودیت‌های اخلاقی متغیر تأثیرگذار دیگری بر شکل‌گیری و وقوع جرایم اخلاقی می‌باشد و هم‌چنین ناشناخته ماندن هویت اصلی کاربران در اتاق‌های گفتگو اعم از عدم پای‌بندی به هویت مذهبی و اعتقادی، هویت خانوادگی، هویت فرهنگی، هویت قومی و نژادی و ارایه هویت غیر واقعی در چت روم‌ها در ارتکاب جرایم اخلاقی بی‌تأثیر نیست. علاوه بر این از نظر کاربران، میزان بهره‌مندی از اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در قالب مدت زمان صرف شده برای ارضای نیازها، میزان شکل‌گیری دوستی‌های اینترنتی و ارتباطات مخفیانه در چت روم‌ها در ارتکاب جرایم اخلاقی نقش دارند. نتایج تحقیق نشان داد وجود متغیرهای زمینه‌ای ازجمله سن و جنسیت تأثیر کمی در ارتکاب جرایم اخلاقی دارند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- - 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر