تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران

پایان نامه جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران

یکشنبه 30 خرداد 1395 02:06 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 دانشگاه علامه‌طباطبایی  

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رساله کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه‌ای، گرایش آسیای مرکزی و قفقاز

عنوان

جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران

استاد راهنما

 دکتر مرتضی نورمحمدی

استاد مشاور

 دکتر هادی آجیلی

زمستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل1: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………2

2-1 سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………4

3-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………….4

4-1 متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………….4

      5-1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………….4

6-1 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4

7-1 تعاریف نظری و عملیاتی………………………………………………………………………………………………6

8-1 هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..10

9-1 اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………10

10-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….11

11-1 سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..11

فصل 2: چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………13

1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 رابطه بین اقتصاد و سیاست………………………………………………………………………………………….15

3-2 زمینه شکل گیری نظریه وابستگی متقابل………………………………………………………………………..16

عنوان                                                                                                               صفحه

5-2 تعریف وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………….21

6-2 ویژگی های مدل وابستگی متقابل………………………………………………………………………………….23

7-2 وابستگی یا وابستگی متقابل؟………………………………………………………………………………………..23

8-2 همگرایی یا وابستگی متقابل؟……………………………………………………………………………………….24

9-2 مفاهیم بنیادین نظریه وابستگی متقابل…………………………………………………………………………….25

1-9-2 وابستگی متقابل…………………………………………………………………………………………………..25

2-9-2 قدرت………………………………………………………………………………………………………………..25

       3-9-2  هزینه…………………………………………………………………………………………………………………26

       4-9-2 حساسیت و آسیب پذیری……………………………………………………………………………………..27

5-9-2 تقارن و عدم تقارن……………………………………………………………………………………………….27

10-2 جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………..31

  فصل 3: اقتصاد انرژی ترکمنستان و راهبردهای این کشور در حوزه انرژی……………………………32  

1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-3 ذخایر انرژی حوزه دریای خزر……………………………………………………………………………………….34

3-3 گاز طبیعی ترکمنستان…………………………………………………………………………………………………….36

عنوان                                                                                                               صفحه

4-3 نفت ترکمنستان…………………………………………………………………………………………………………….39

5-3 شرکت های خارجی فعال در صنعت نفت ترکمنستان………………………………………………………..42

6-3 شرکت های داخلی فعال در بخش نفت و گاز…………………………………………………………………..43

7-3 مسیرهای انتقال گاز ترکمنستان……………………………………………………………………………………….43

1-7-3 خط لوله آسیای مرکزی-مرکز (CAC)…………………………………………………………………….44

2-7-3 خط لوله ماورای خزر……………………………………………………………………………………………..45

3-7-3 خط لوله ناباکو……………………………………………………………………………………………………….46

4-7-3 خط لوله ماورای افغان (تاپی )………………………………………………………………………………….48

5-7-3  خط لوله ساحلی دریای خزر…………………………………………………………………………………..48

6-7-3 خط لوله آسیای مرکزی – چین………………………………………………………………………………..49

7-7-3 خط لوله آگری………………………………………………………………………………………………………50

8-7-3 خط لوله ایران………………………………………………………………………………………………………..51

8-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی صفرمراد نیاز اف (2006-1991)………………………………..52

9-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی بردی محمد اف (2006 تا 2014)……………………………….55

1-9-3 افزایش سرمایه گذاری های خارجی……………………………………………………………………….57

2-9-3 تنوع سازی مسیرهای انتقال انرژی ترکمنستان…………………………………………………………..59

10-3 جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل 4: تأثیر اقتصاد انرژی ترکمنستان بر سیاست خارجی این کشور…………………………………….62

1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………63

عنوان                                                                                                               صفحه

2-4 روابط انرژی ترکمنستان و چین……………………………………………………………………………………..66

1-2-4 خط لوله چین – ترکمنستان……………………………………………………………………………………67

2-2-4 نقش انرژی در توسعه ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با چین…………………………………….. 69

3-4 روابط انرژی ترکمنستان و روسیه……………………………………………………………………………………..71

1-3-4 اهمیت گاز ترکمنستان برای روسیه……………………………………………………………………………71

     2-3-4 سیاست انرژی ترکمنستان در برابر روسیه از استقلال تا 2014………………………………………73

4-4 روابط انرژی ترکمنستان و پاکستان……………………………………………………………………………………79

1-4-4 تقاضای گاز طبیعی در پاکستان………………………………………………………………………………..80

2-4-4 خط لوله تاپی و توسعه ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با پاکستان……………………………….82

5-4 روابط انرژی ترکمنستان و افغانستان………………………………………………………………………………..83

1-5-4 حضور در بازار رو به رشد افغانستان…………………………………………………………………………83

2-5-4 خط لوله تاپی و میزبانی ترکمنستان جهت مذاکرات صلح گروه‌های افغان، تحت نظارت سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………………………….84

6-4 خط لوله تاپی………………………………………………………………………………………………………………..85

7-4 روابط انرژی ترکمنستان و اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………….88

1-7-4 حضور ترکمنستان در پروژه خط لوله ناباکو………………………………………………………………..92

2-7-4  نقش انرژی در توسعه ی روابط دیپلماتیکی ترکمنستان با اتحادیه اروپا…………………………96

 

عنوان                                                                                                               صفحه

8-4 روابط انرژی ترکمنستان و ترکیه……………………………………………………………………………………….98

9-4 جمع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………102

فصل 5: تأثیر عامل انرژی، بر روابط ایران و ترکمنستان……………………………………………………..103

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………104

2-5  اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و ترکمنستان در توسعه‌ی روابط…………………………………….104

3-5 روابط ایران و ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی…………………………………………………………..106

4-5 منابع انرژی ایران………………………………………………………………………………………………………….112

5-5 همکاری‌های ایران و ترکمنستان در زمینه نفت و گاز………………………………………………………..114

1-5-5 همکاری‌های نفتی دو کشور……………………………………………………………………………………115

1-1-5-5 معاوضه نفت (سوآپ)……………………………………………………………………………………..117

2-5-5 همکاری‌های دو کشور در زمینه گاز طبیعی ……………………………………………………………..119

1-2-5-5 پروژه انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ایران و ترکیه……………………………………120

2-2-5-5 خط لوله کربچه- کردکوی………………………………………………………………………………..121

3-2-5-5 خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران…………………………………………………….122

4-2-5-5 ایجاد چالش در روابط گازی ایران و ترکمنستان………………………………………………….124

1-4-2-5-5 ترکمنستان و بازی روسی…………………………………………………………………………124

2-4-2-5-5 تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران و تأثیر آن بر صادرات گاز ترکمنستان به ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….125

6-5 جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………129

7-5 نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………130


 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                          صفحه                                                                                                      

جدول شماره 3-1………………………………………………………………………………………………………………35

جدول شماره 3-2………………………………………………………………………………………………………………38

جدول شماره 3-3………………………………………………………………………………………………………………38

جدول شماره 3-4.……………………………………………………………………………………………………………..41

جدول شماره 3-5………………………………………………………………………………………………………………41

جدول شماره 4-1………………………………………………………………………………………………………………73

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

شکل شماره 3-1………………………………………………………………………………………………………………..36

شکل شماره 4-1………………………………………………………………………………………………………………..71

شکل شماره 4-2………………………………………………………………………………………………………………..88

شکل شماره 4-3………………………………………………………………………………………………………………..96

شکل شماره 5-1………………………………………………………………………………………………………………114

 

فصل 1

 

کلیات تحقیق


    1-1 بیان مسأله

انرژی، به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان معاصر، از درجه اهمیت روبه رشدی در معادلات اقتصادی و سیاسی برخوردار است. بسیاری کماکان بر این باورند که علت اصلی مناقشات یکصد سال گذشته، ناشی از پیدایش این ماده حیاتی در جهان و ورود آن به معادلات سیاسی و رقابت‌های پایان‌ناپذیر قدرت‌ها برای تسلط بر مناطق و کشورهای دارای این دردسر بزرگ است، با گذشت زمان نه تنها از درجه اهمیت انرژی در ساختار روابط بین‌الملل کاسته نشده است، بلکه هر روز بر میزان پیچیدگی و افزایش درجه ریسک و نزاع برای تسلط بر این منابع افزوده شده است. امروزه با پیشرفت علوم و فنون، سوخت‌های فسیلی نفت و گاز از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده‌اند. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، علاوه بر آنکه سیاست بین‌الملل را به کلی دگرگون ساخت، تغییرات وسیع ژئوپلیتیکی در بخش اعظم اوراسیا پدید آورد، که بر هم خوردن ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز، برجسته‌ترین نمود این تغییر بود. تحول ژئوپلیتیکی یاد شده، به نوبه خود پیامدهایی در سیاست و اقتصاد جهانی، از خود بر جای گذاشت که شکل‌گیری قطب جدید ژئواکونومیک در منطقه هارتلند، از آن جمله می‌باشد. به دنبال آن بازی بزرگ قدرت در منطقه آغاز شد، که شباهت‌هایی جدی با بازی بزرگ قرن نوزدهم بین انگلستان و روسیه در آسیای مرکزی، داشت اما این بار ژئوپلیتیک انرژی، نقطه ثقل بازی جدید را تشکیل می‌داد. در بازی بزرگ جدید، قدرتهای فرامنطقه‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا، به رقابت با هژمون‌های منطقه‌ای روسیه و چین، مبادرت کرده و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را در کنار هم تعقیب نمودند. اما این بازی ضلع دیگری هم دارد، و آن کشورهای دارای ثروت انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز می‌باشد که برای دست‌یابی به اهدافی چون کسب قدرت، حفظ استقلال و تمامیت ‌ارضی و حل مناقشات قومی، بهره‌برداری از سوخت‌های هیدروکربنی را، به پشتوانه‌ی اصلی سیاست خارجی خود تبدیل کرده اند. از زمان فروپاشی شوروی، وجود ذخایر طبیعی در تعدادی از کشورهای منطقه، به عنوان عاملی مهم در پیشرفت اقتصادی و هموار کردن مسیر استقلال واقعی، مورد توجه قرار گرفت که یکی از این کشورها، ترکمنستان می‌باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
دیدگاه ها : () 
لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -buy cialis online us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 08:18 ق.ظ

Kudos. Excellent information.
cialis 20 mg how to buy cialis online usa tadalafilo wow look it cialis mexico only best offers 100mg cialis cialis dosage recommendations canadian cialis no prescription cialis cheap cialis tablets prices for cialis 50mg
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:09 ب.ظ

You actually reported this effectively!
cialis free trial cipla cialis online are there generic cialis cialis e hiv cialis 5 mg funziona tadalafil where cheapest cialis walgreens price for cialis cialis generico lilly cialis daily
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:03 ب.ظ

Thanks a lot! Good stuff.
callus cialis 5 mg funziona calis wow cialis tadalafil 100mg cialis super kamagra generic cialis with dapoxetine cialis 05 cialis para que sirve cialis dosage recommendations cialis tablets australia
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:22 ق.ظ

You actually stated it superbly.
achat cialis en itali buy cialis cialis side effects dangers side effects of cialis generic cialis 20mg uk deutschland cialis online cialis generic cialis reviews cialis online napol cialis y deporte
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:14 ب.ظ

Fantastic postings, Kudos!
cialis para que sirve cialis dosage generic cialis levitra cialis pills boards low dose cialis blood pressure best generic drugs cialis preis cialis 20mg schweiz cialis baratos compran uk cialis coupons dose size of cialis
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 05:56 ق.ظ

You said it nicely..
online cialis cialis per paypa buying cialis on internet viagra vs cialis vs levitra try it no rx cialis cialis sale online buy cialis online cheapest cialis 5 mg effetti collateral cialis prezzo in linea basso cialis pills price each
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 05:53 ب.ظ

Regards, Awesome stuff.
where do you buy cialis cialis kamagra levitra cipla cialis online where cheapest cialis generic cialis how to purchase cialis on line cialis 5 mg para diabeticos order a sample of cialis cialis manufacturer coupon cialis 05
buy cialis online best price
دوشنبه 12 آذر 1397 05:37 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis super acti can i take cialis and ecstasy buying brand cialis online what is cialis when can i take another cialis canadian drugs generic cialis cialis rezeptfrei acheter cialis meilleur pri cialis 30 day sample cialis per paypa
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 05:22 ب.ظ

Thanks! Terrific information!
cialis for sale south africa buying cialis overnight cialis purchasing canadian discount cialis 5 mg cialis coupon printable canadian drugs generic cialis buying cialis on internet cialis 20mg preis cf cialis price in bangalore if a woman takes a mans cialis
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:12 ق.ظ

You explained this really well.
acquisto online cialis generic cialis only best offers cialis use what is cialis cialis generisches kanada cialis generico en mexico dosagem ideal cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis online napol cialis super kamagra
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 05:51 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis canada tadalafil tablets cialis 20 mg cut in half enter site natural cialis cialis cipla best buy no prescription cialis cheap buy brand cialis cheap wow cialis 20 cialis kaufen wo cialis pas cher paris
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:49 ق.ظ

Wow a lot of good tips!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis prezzo di mercato cialis 5 mg effetti collateral cialis flussig cialis australia org cialis cuantos mg hay cialis 5 mg funziona cialis cuantos mg hay we recommend cialis best buy we like it cialis soft gel
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 05:33 ب.ظ

Thanks. A lot of advice.

cialis bula canadian discount cialis price cialis per pill cialis patent expiration cialis prices cialis 5 effetti collaterali prezzo di cialis in bulgaria india cialis 100mg cost order a sample of cialis cialis flussig
buy cialis delhi
جمعه 9 آذر 1397 05:48 ق.ظ

You expressed it well.
cipla cialis online when will generic cialis be available cialis generique 5 mg cialis generico milano buy cialis sample pack cialis australian price cilas cilas only best offers cialis use cialis for sale in europa
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Regards, A lot of data.

free cialis generico cialis mexico cialis uk next day cialis 10 doctissimo cialis dosage amounts cialis efficacit cialis 30 day sample cialis for daily use cialis generico online cialis canada
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:40 ق.ظ

Seriously plenty of valuable facts!
cialis pills boards fast cialis online canadian drugs generic cialis cialis name brand cheap ou trouver cialis sur le net order a sample of cialis buying cialis overnight generic cialis tadalafil comprar cialis 10 espa241a buying cialis in colombia
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:39 ب.ظ

You actually explained this fantastically!
when will generic cialis be available cialis for sale in europa how do cialis pills work cialis for sale in europa cialis cipla best buy buying brand cialis online viagra vs cialis vs levitra buy online cialis 5mg low dose cialis blood pressure price cialis best
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:04 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
buying cialis overnight cialis alternative cialis taglich cialis et insomni buying cialis in colombia what is cialis look here cialis order on line cialis farmacias guadalajara cialis vs viagra cialis purchasing
buy tadalafil pills
سه شنبه 10 مهر 1397 10:11 ب.ظ

Cheers! Plenty of content!

cialis 20 mg effectiveness cialis great britain achat cialis en suisse cialis qualitat cialis diario compra cialis without a doctor's prescription chinese cialis 50 mg we recommend cialis best buy cialis australian price cialis generique
buy cialis pills online
یکشنبه 8 مهر 1397 10:42 ب.ظ

With thanks, A lot of knowledge.

we choice free trial of cialis best generic drugs cialis cialis daily cialis patent expiration cialis purchasing cialis 100mg suppliers we use it cialis online store 5 mg cialis coupon printable generic cialis in vietnam comprar cialis navarr
online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 03:10 ق.ظ

Reliable postings. Thank you.
canadian medications by mail pharmacy canada pharmacy onesource canada online pharmacies medication canadian drug store trust pharmacy canadian canadian prescription drugstore candida viagra north west pharmacies canada aarp recommended canadian online pharmacies
cialisvipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:12 ق.ظ

You actually reported that wonderfully.
link for you cialis price cialis et insomni we like it cialis price venta de cialis canada buy cialis online cheapest cialis generic tadalafil buy cialis 5mg cialis manufacturer coupon order generic cialis online order cialis from india
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:03 ب.ظ

Wow a good deal of excellent information.
cialis canadian drugs cialis for sale tadalafil generic tadalafil generic legalidad de comprar cialis wow look it cialis mexico 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg cost cialis generico venta cialis en espaa
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:06 ق.ظ

Really loads of good advice.
canada rx rx from canada canada pharmaceuticals online canadian rx cialis canadian pharmacy canadian cialis canadian pharmacies stendra canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacies shipping to usa canadian pharmaceuticals stocks
viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:43 ق.ظ

Thanks a lot. Awesome stuff!
generic viagra online pharmacy price of viagra uk where to buy viagra uk uk sildenafil sildenafil citrate can you buy viagra at walmart online cheap viagra viagra how to buy buy viagra onlines sildenafil to buy
cialisvv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:57 ق.ظ

You have made the point.
effetti del cialis cialis authentique suisse low dose cialis blood pressure cialis authentique suisse cialis super acti we recommend cheapest cialis prices on cialis 10 mg cialis 50 mg soft tab cialis cuantos mg hay cialis vs viagra
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:39 ب.ظ

Thank you. Useful information!
cialis cuantos mg hay generic cialis levitra cialis sale online price cialis wal mart pharmacy cialis australian price cialis 5 mg effetti collateral compare prices cialis uk cialis qualitat cialis 5 mg buy il cialis quanto costa
Online cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:05 ب.ظ

You explained this very well!
cialis 30 day sample generic cialis pill online cialis for sale south africa cialis soft tabs for sale cialis 30 day trial coupon cialis e hiv cialis 50 mg soft tab cialis for sale south africa where cheapest cialis rezeptfrei cialis apotheke
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:38 ق.ظ

You suggested that wonderfully!
we recommend cialis info cialis generico lilly cialis taglich cialis arginine interactio cialis 5 mg order cialis from india trusted tabled cialis softabs cialis official site generic cialis pill online cialis 20 mg effectiveness
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:19 ق.ظ

You actually mentioned that fantastically.
weblink price cialis viagra vs cialis vs levitra recommended site cialis kanada buy online cialis 5mg 5 mg cialis coupon printable cialis pas cher paris venta cialis en espaa trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg prix de cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30